شما در کالج با تیکا یک برنامه ساختار یافته دارید تنها کافی است که با ما همراه باشید

سطح اول
درس اول
Generic placeholder image
سطح اول
درس دوم
Generic placeholder image
سطح اول
درس سوم
Generic placeholder image
سطح اول
درس چهارم
Generic placeholder image
سطح اول
درس پنجم
Generic placeholder image
سطح اول
درس ششم
Generic placeholder image

Present Simple - Question & Negative Form

Learn how to make questions and negative form of Present Simple

سطح اول
درس هفتم
Generic placeholder image

Present Continuous

Learn how and when to use the Present Continuous tense

سطح اول
درس هشتم
Generic placeholder image

Present Continuous - Question & Negative Form

Learn how to make questions and negative form of Present Continuous

سطح اول
درس تهم
Generic placeholder image
سطح اول
درس دهم
Generic placeholder image
سطح دوم
درس اول
Generic placeholder image
سطح دوم
درس دوم
Generic placeholder image

There is/are/was/were

Learn how to talk about the existence of something

سطح دوم
درس سوم
Generic placeholder image

Simple Past - Regular Verbs

Learn how to use regular verbs in Simple Past tense

سطح دوم
درس چهارم
Generic placeholder image

Regular Simple Past Verbs - Questions and Negative Form

Learn how to form questions and negative sentences in Simple Past

سطح دوم
درس پنجم
Generic placeholder image
سطح دوم
درس ششم
Generic placeholder image

Countable & Uncountable Nouns

Learn which nouns are Countable and which nouns are Uncountable

سطح دوم
درس هفتم
Generic placeholder image

Future - Be Going to

Learn how to talk about the Future using "Going to"

سطح دوم
درس هشتم
Generic placeholder image

Usage of Can/Could

Learn how to talk about the ability to do something

سطح دوم
درس تهم
Generic placeholder image

Present Perfect

Learn how and when to use the Present Perfect tense

سطح دوم
درس دهم
Generic placeholder image