پخش

He gets dressed, Sees his friend

لباس می پوشه، دوستاش رو می بینه

پخش

They play catch

آنها بازی می کنن

پخش

Noisy animals, Quiet animals

حیوانات پر سر و صدا، حیوانات آرام

پخش

Cookie on the floor

کوکی روی زمین

پخش

Red rubber ball

توپ پلاستیکی قرمز

پخش

The jumper

جهنده

پخش

Bug in a bottle

حشره در یک بطری

پخش

Hungry birds

پرندگان گرسنه

پخش

Add numbers

جمع کردن اعداد

پخش

A happy cat

یک گربه شاد

پخش

A short girl

یک دختر قد کوتاه

پخش

A new car

یک ماشین جدید

پخش

Adapt a wild cat

به سرپرستی گرفتن یک گربه ی وحشی

پخش

Baba gaga mama dada

بابا گاگا ماما دادا

پخش

Daddy's daughter clowns bound

دلقک های دختر بابا

پخش

!Dog to the fox: Yes I'm lazy too

سگ به روباه گفت: بله من هم تنبل هستم!

پخش

The man in the moon

مرد در ماه

پخش

A mail order bird

سفارش پستیِ پرنده

پخش

Sleep in or get up

خوابیدن یا بیدار شدن

پخش

A quiet pet, Like a turtle

یک حیوان خانگی آرام، مثل لاک پشت

پخش

Farm animals

حیوانات مزرعه

پخش

Roses are red

رزها قرمز هستند

پخش

A new kitten

یک بچه گربه جدید

پخش

My dad

پدرم