پخش

Warm air and a sandwich

روز گرم و یک ساندویچ

پخش

Where did he leave it

کجا رهاش کرده بود

پخش

Nature It's Too Much for Humans

طبیعت از سرآدم ها هم زیادیه

پخش

Ham It Up with Your Burger

افراط با برگر

پخش

McBurgers Recalls Glasses

مک برگر لیوان ها را پس میگیرد

پخش

Rescue Dog Rescues Rescuer

سگ نجات دهنده، نجات گر را نجات داد

پخش

Thieves Take 5 Museum Paintings

دزدان 5 تابلو موزه را دزدیدند

پخش

Letter Omits Need for Car 2

نامه، نیاز به ماشین را از قلم انداخته بود 2

پخش

Letter Omits Need for Car 1

نامه، نیاز به ماشین را از قلم انداخته بود 1

پخش

Hole in the Face Cancer 1

حفره در سرطان صورت 1

پخش

Hole in the Face Cancer 2

حفره در سرطان صورت 2

پخش

LA Who Needs a TV Weatherman 2

لس آنجلس- کی به مجری هواشناسی احتیاج داره؟ 2

پخش

Again & Again & Again Fixes Brain

تکرار مغز را بهبود میبخشد

پخش

The Big One" Biding Its Time in LA"

زمان "بزرگترین اش" در لس آنجلس خواهد رسید

پخش

No Preacher Is A Man of Sponge

واعظ هیچکس یک اسفنج نیست

پخش

LA Who Needs a TV Weatherman 1

لس آنجلس- کی به مجری هواشناسی احتیاج داره؟ 1

پخش

So Called City to Learn Inglés

شهری که قرار است انگلیسی یاد بگیرد

پخش

New First Aid Fist‐to‐Mouth CPR

روش جدید احیا با زدن مشت تو دهن طرف

پخش

July 4th Parade Pleases All

رژه چهارم جولای همه زو خوشحال کرد

پخش

She hoped for a perfect wedding

در آرزوی یک عروسی بی نقص بود

پخش

My dad

پدرم

پخش

Snake Handler Angers Angry Adder

مار عصبانی را عصبانی کرد

پخش

...He loves her because

او آن دختر را دوست دارد چون...

پخش

A new kitten

یک بچه گربه جدید