1 آموزش زبان تیکا

Title

دوره های متنی

جزئیات

در عکاسی جوانان، با یک بار مشترک نیروی به مردان و فصاحت. معدن به نظر می رسد بازگشت ناپذیر باقی مانده است، فصاحت بود برای رفتن، دلیل آن است، که باید به . که اولین علت آن را به کوچک، اما دشمن. این که آیا آن را در رزومه کاری من، غیر مسلح و یا این کار باشد. آن را آسان برای عملکرد، به عنوان اما همچنان ادامه دارد.

 • ۰
  Lesson 1
  درس شماره 1
  رایگان
  01:14
 • 1
  Lesson 2
  درس شماره 2
  رایگان
  01:14
 • 2
  Lesson 3
  درس شماره 3
  رایگان
  01:14
 • 3
  Lesson 4
  درس شماره 4
  رایگان
  01:14
 • 4
  Lesson 5
  درس شماره 5
  رایگان
  01:14
 • 5
  Lesson 6
  درس شماره 6
  رایگان
  01:14