حامیان تیکا

مرکز کارآفرینی طرفه نگار

یکی از حامیان تیکا در فضای استارتاپی کشور ، هلدینگ معظم طرفه نگار می باشد ، که با راه اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی طرفه نگار با رویکرد ارائه خدمات و حمایت از تیم تیکا بر روی کسب و کار ما سرمایه گذاری نموده است.

شرکت هلو

یکی دیگر از حامیان تیکا شرکت معظم هلو می باشد