حامیان ما

آموزشگاه زبان ایران اروپا

آموزشگاه زبان ایران اروپا

اپلیکیشن تیکا با همکاری موسسه آموزش زبان ایران اروپا ؛ اقدام به سنجش کاربر و اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات نموده است.