بازگشت به ابتدای مطلب آموزشی در زمینه زبان های خارجی

دانلود لغات انگلیسی پرکاربرد با معنی و تلفظ - 500 لغت اصلی

زینب ناصری
زینب ناصری
سه شنبه, 28 دی 1400

دسته بندی: english vocabulary

زمان مطالعه: 5 دقیقه

دانلود لغات انگلیسی پرکاربرد با معنی و تلفظ - 500 لغت اصلی

آیا با قانون بیست-هشتاد آشنا هستید؟  این قانون اهمیت اولیوت گذاری در یادگیری لغات زبان را به ما یادآوری میکند.هنگام یادگیری یک زبان ما متوجه میشویم که بیست درصد از لغات، هشتاد درصد کل کلمات در نوشته ها و گفتار زبان انگلیسی را تشکیل میدهند. خبر خوب دیگر ما برای افرادی که به دنبال یادگیری هستند این است که احتمالا وقتی به این لیست نگاه کنید، کلمات آشنای زیادی خواهید دید. لیست کلمات پرتکرار در زبان انگلیسی شامل اسم ها، حرف ها و فعل های پرتکرار میشود.

دانلود رایگان لغات پرکاربرد انگلیسی

شما میتوانید لیست 500 کلمه پرتکرار زبان انگلیسی pdf را از اینجا دانلود کنید.

شاید از خودتان بپرسید برای شروع مکالمه دانستن این تعداد از لغات انگلیسی کافی است؟ 

در پاسخ باید بگوییم بله! برای سطح A1 که اولین سطح از شش سطح استاندازد یادگیری زبان است، دانستن حدود 500 کلمه پرکاربرد کفایت میکند. در این سطح شما میتوانید سلام و احوال پرسی کنید. قادر به معرفی کردن خودتان و یادگرفتن اطلاعات اصلی درمورد خودتان (اسم، سن، شغل و آدرس) خواهید بود.

البته توجه داشته باشید شما باید بتوانید با این کلمات جمله بسازید. حفظ کردن حتی 5000 لغات انگلیسی با معنی و تلفظ برای شروع مکالمه به زبان انگلیسی کفایت نمیکند. 

لیست کلمات پرکاربرد انگلیسی

توجه داشته باشید که کلمات زیر میتوانند معنای دیگری هم بسته به جمله ای که در آن به کار میروند داشته باشند. ترجمه فارسی معنای اصلی و رایج تر این کلمات است.

A یک
Able توانستن 
Aboutدرباره 
Aboveبالای 
Across آن سوی
Add اضافه کردن 
After بعد از 
Again دوباره 
Againstعلیه، دربرابر
Ago قبل، قبلی
Air هوا  
All همه 
Almostتقریبا 
Aloneتنها 
Along در امتداد 
Already قبلا 
Alsoهمچنین 
Although گرچه 
Always همیشه
Am هستم
Americanآمریکایی  
Amongدر بین  
An یک
And و 
Animalحیوان 
Animalsحیوانات 
Anotherیکی دیگر 
Answer پاسخ  
Any هر
Anything هرچیزی
Are هستند
Area محیط  
Around دور
As مانند، به عنوان
Asked پرسید
At در

بخش دوم  5000 کلمه پرکاربرد انگلیسی

در ادامه این لیست که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است، تعدادی از حروف و اسامی و افعال انگلیسی را میبینید. در مقاله های آینده تیکا لیست افعال پرکاربرد انگلیسی را نیز خواهید خواند. همچنین توجه داشته باشید که بسیاری از لغات انگلیسی رایج در این لیست حالت صرف شده ضمایر یا افعال هستند. برای مثال فعل be بع معنای بودن با حالت was که زمان گذشته و مفرد آن است نیز در این لیست وجود دارد.


Away دور
Back پشت
Ball توپ
Be بودن
Beautiful زیبا
Became شد
Because زیرا
Become شدن
Been بودن
Before قبل
Began شروع کرد
Begin شروع کردن
Behind پشت  
Being بودن
Below زیر
Bet شرط بستن
Betterبهتر  
Between بین
Big بزرگ
Black سیاه 
Blue آبی 
Boat قایق 
Body بدن 
Book کتاب 
Both هردو 
Bottom کف 
Box جعبه 
Boy پسر 
Bring آوردن 
Brought آورد، آورده شده
Build ساختن 
Built ساخت، ساخته شده 
But اما 
By با 
Called صدا زد 
Came آمد 
Can توانستن 
Can’t نتوانستن 
Cannot نتوانستن 
Car خودرو 
Care مراقبت کردن 
Carefully بادقت 
Carryحمل کردن 
Centerمرکز 
Certainمطمئن 
Changeتغییر 
Checkچک کردن 
Childrenبچه ها 
Cityشهر 
Classکلاس 
Closeنزدیک 
Coldسرد 
Comeآمدن 
Commonرایج 
Completeکامل کردن 
Couldتواستن 
Countryکشور 
Courseدوره 
Cutبریدن 

بخش سوم - حرف D به بعد 


Darkتیره 
Dayروز 
Deepعمیق 
Didانجام داد 
didn’tانجام نداد 
Differentمتفاوت 
Distanceفاصله  
Doانجام دادن 
Doesانجام میدهد 
Dogسگ 
don’tانجام نده 
Doneانجام داده شد 
Doorدر 
Downپایین 
Drawکشیدن 
Dryخشک 
Duringطی 
Eachهرکدام 
Earlyزود 
Earthزمین 
Easyآسان 
Eatخوردن 
Eitherهرکدام از دوتا 
Elseدیگر 
Endآخر 
Englishانگلیسی 
Enoughکافی 
Evenحتی 
Ever هرگز 
Everyهر 
Everyoneهمه 
Everythingهمه چیز 
Example مثال

بخش چهارم لیست کلمات پرکاربرد

 
Faceصورت 
Factحقیقت 
Fallافتادن، پاییز 
Familyخانواده 
Farدور 
Fastسریع 
Fatherپدر 
Feelاحساس کردن 
Feetپاها 
Feltحس کرد 
Fewکمی 
Fieldزمین 
Finallyبالاخره 
Findپیدا کردن 
Fine خوب 
Fireآتش 
Firstاول 
Fishماهی 
Fiveپنج 
Floorزمین، طبقه 
Followدنبال کردن 
Foodغذا 
Footپا 
For
Formقالب 
Foundپیدا کردن 
Fourچهار 
Friendدوست 
Fromاز 
Frontجلو 
Fullپر 
Gameبازی 
Gaveقبر 
Getگرفتن 
Girlدختر 
Giveدادن 
Glassشیشه، لیوان 
Goبرو 
Goingرفتن 
Goldطلا 
Goneرفته 
Goodخوب 
Gotگرفته شده 
Greatعالی 
Greenسبز 
Groundزمین 
Groupگروه 
Growرشد کردن 

بخش پنجم کلمات پرکاربرد انگلیسی


Hadداشت 
Halfنصف 
Handدست 
Happenedرخ داد 
Hardسخت 
Hasداشت 
Haveداشتن 
Heاو (مذکر) 
Headسر 
Hearشنیدن 
Heardشنید 
Heartقلب 
Heavyسنگین 
Heldنگه داشت 
Helpکمک  
Her او
Hereاینجا  
Highبالا  
Him او را
Himselfخودش  
His مال او
Holdنگه داشت 
Homeخانه 
Horseاسب 
Hotداغ 
Hourساعت 
Houseخانه 
How چطور 
Howeverگرچه 
Hundredصد 
I من
I’ll من خواهم ...
I’mمن هستم 
Iceیخ 
Ideaایده 
Ifاگر 
Importantمهم 
Inدرون 
Insideداخل 
Insteadبه جای 
Intoداخل 
Isهست 
Itاو 
it’sاین هست 
Itsمال آن 
Itselfخود آن 
Jobشغل 
Justفقط 
Keepنگه داشتن 
Keptنگه داشت 
Kindمهربان 
Knewمیدانست 
Knowدانستن 
Landزمین 
Languageزبان 
Largeبزرگ 
Lastآخرین 
Laterبعدا 
Layخواباندن 
Learnیادگرفتن 
Learnedیادگرفت 
Leastحداقل 
Leaveترک کردن 
Leavesترک میکند 
Leftچپ، ترک کرد 
Lessکمتر 
Letاجازه دادن 
Letterنامه 
Lifeزندگی 
Lightنور 
Likeدوست داشتن 
Lineصف 
Listلیست 
Littleکوچک 
Liveزنده 
Livedزندگی کرد 
Livingزندگی کردن 
Longطولانی 
Longerطولانی تر
Lookنگاه کردن 
Lowپایین 
Madeدرست کردن 
Mainاصلی 
Makeدرست کردن 
Manمرد 
Manyخیلی 
Mapنقشه 
Matterماده 
Mayامکان 
Meمن 
Meanمعنا دادن 
Menمردها 
Mightاحتمال داشتن 
Mindذهن 
Missدوشیزه 
Moneyپول 
Moonماه 
Moreبیشتر 
Morningصبح 
Mostبیشتر 
Motherمادر 
Moveحرکت کردن 
Muchخیلی 
Mustباید 
Myمال من 
Nameاسم 
Nearنزدیک 
Needنیاز داشتن 
Neverهرگز 
Newجدید 
Nextبعدی 
Nightشب 
Noخیر 
Notحرف منفی ساز 
Nothingهیچ چیز 
Noticeدرک کردن 
Nowحالا 
Numberشماره 
Ofاز 
Offخاموش 
Oftenاغلب 
Ohاوه 
Oldسرد 
Onروی 
Onceیک بار  
Oneیک 
Onlyفقط 
Openباز 
Or یا 
Orderدستور 
otherدیگر
ourمال ما 
Outخارج 
Outsideخارج 
Overبالا 
Ownمال 

بخش ششم لیست کلمات رایج انگلیسی


Pageصفحه 
Paperصفحه  
Partبخش 
Pastدور 
Patternطرح 
Peopleمردم 
Perhapsشاید 
Personشخص 
Pictureتصویر 
Pieceتکه 
Placeمکان 
Plantsگیاهان 
Playنمایش 
Pointنقطه 
Poorفقیر 
Possibleممکن 
Powerقدرت 
Probablyشاید 
Problemمشکل 
Putگذاشتن 
Questionسوال 
Quiteترک کردن 
Rainباران 
Ranدوید 
Readخواندن 
Readyآماده 
Realواقعی 
Reallyواقعا 
Redقرمز 
Rememberبه یادآوردن 
Restاستراحت 
Rightراست، درست 
Riverرود 
Roadجاده 
Rockصخره 
Roomاتاق 
Roundگرد 
Runدویدن 
Sadغمگین 
Saidگفت 
Sameهمان 
Sat نشست 
Sawدید 
Sayگفت 
Schoolمدرسه 
Seaدریا 
Secondدوم 
See دیدن 
Seenدیده شده 
Sentenceجمله 
Setدسته 
Severalچندین 
Shallباید 
Sheاو (مونث) 
Shipکشتی 
Shortکوتاه 
Shouldباید 
Showنمایش دادن 
Shownنشان داده شده 
Sideکنار 
Simpleساده 
Sinceاز وقتی که 
Sixشش 
Sizeاندازه 
Skyآسمان 
Smallکوچک 
Snowبرف 
Soپس 
Someچند تا 
Someoneکسی 
Somethingچیزی 
Soonزود 
Soundصدا 
Spaceفضا 
Specialخاص 
Standایستاده 
Startشروع 
Stateحالت 
Stayماندن 
Stillماندن 
Stoodایستاده شده 
Stopمتوقف کردن 
Storyداستان، طبقه 
Strongقوی 
Studyمطالعه 
Suchچنین 
Suddenlyناگهان 
Summerتابستان 
Sunخورشید 
Sureمطمئن 
Surfaceسطح 
Systemسیستم، نظام 
Tableمیز 
Takeگرفتن 
Talkصحبت 
Tallبلند 
Tellگفتن 
Tenده 
Thanاز 
Thatآن 
that’sآن هست 
The(چیزی) 
Theirمال آن ها 
Themآن ها را 
Themselvesخودشان 
Thenسپس 
Thereآن جا 
Theseاین ها 
Theyآن ها 
Thingجیز 
Thinkفکر کردن 
Thirdسومی 
Thisاین 
Thoseآن ها 
Thoughگرچه 

بخش هفتم - لغات پرتکرار در زبان انگلیسی

Thoughtفکر 
Threeسه 
Throughاز 
Timeزمان 
Tinyکوچک 
Toبه 
Todayامروز 
Togetherبا هم 
Toldگفته شده 
Tooهمچنین 
Tookگرفته شده 
Topبالا 
Towardبه سمت 
Townشهر 
Treeدرخت 
Trueصحیح 
Tryسعی کردن 
Turnچرخیدن 
Turnedچرخید 
Twoدو 
Underزیر 
Understandفهمیدن 
Unitedمتحد 
Statesایالت ها 
Untilتا وقتی که 
Upبالا 
Upon بالای
Us ما را 
Useاستفاده کردن 
Usuallyمعمولا 
Veryخیلی 
Voiceصدا 
Walkراه رفتن 
Walkedراه رفت 
Wantخواستن 
Warmگرم 
Wasبود 
Watchتماشا کردن 
Waterآب 
Wayراه 
Weما 
Weatherهوا 
Wellخوب 
Wentرفت 
Wereبودند 
Whatچی 
Whenوقتی 
Whereکجا 
Whetherمگر اینکه 
Which کدام 
While درحالی که 
White سفید 
Who چه کسی 
Whole همه، کامل 
Whyچرا 
Wideعریض 
Wildوحشی 
Willخواهد... 
Windباد 
Winterزمستان 
Withبا 
Withinدرون 
Withoutبدون 
Wordsکلمات 
Workکار 
Worldدنیا 
Wouldممکن است.. 
Writeنوشتن 
Yearسال 
Yesبله 
Yetهنوز 
Youشما 
Youngجوان 

 

جمع بندی کلمات رایج

در صورتی که میخواهید دانش زبان خودتان را با معیارهای استاندارد محک بزنید، لیست 500 کلمه پرکاربرد زبان انگلیسی برای شما مفید خواهد بود. با کمک لیست بالا شما میتوانید خودتان را محک بزنید. همچنین کمک گرفتن از این لیست ها به شما کمک میکند املای لغات انگلیسی که زیاد تکرار میشوند را تمرین کنید. اگر مدرس زبان هستید نیز لیست بالا به شما کمک میکند دانش لغوی شاگردان خود را بسنجید. برای دانلود منابع آموزش زبان رایگان بیشتر با تیکا همراه باشید.

یادگیری زبان انگلیسی به صورت کلاس های آنلاین در آموزشگاه زبان تیکا از طریق رزرو جلسه با استاد زبان

 

دانلود PDF دانلود لغات انگلیسی پرکاربرد با معنی و تلفظ - 500 لغت اصلی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

زینب ناصری

زینب ناصری

نویسنده و مدرس

من زینب، دانشجوی ارشد ادبیات انگلیسی و مدرس پاره وقت هستم و توی بخش های مختلف تیکا فعالم، اما مخصوصا به بلاگ و نوشتن درمورد زبان ها علاقه دارم!