اساتید پیشنهادی:

راهنمای جامع واژگان مرتبط با حیوانات به انگلیسی – قسمت دوم

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
جمعه, 8 فروردین 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 7 دقیقه

تعداد بازدید : 261

راهنمای جامع واژگان مرتبط با حیوانات به انگلیسی – قسمت دوم


در دنیای گسترده و متنوع حیوانات، یادگیری و استفاده از واژگان مربوط به این موجودات زنده، یک قدم مهم در یادگیری زبان انگلیسی است.همانطور که در قسمت قبلی (راهنمای جامع واژگان مرتبط با حیوانات به انگلیسی – قسمت اول) خواندید این راهنما با معرفی و توضیح واژگان مرتبط با حیوانات، شما را در افزایش دایره لغات انگلیسی و درک بهتر این موجودات کمک خواهد کرد.


جانوران و طبیعت در زبان انگلیسی

از جانوران خانگی به جانوران وحشی می‌پردازیم و انگلیسی واژگان غنی برای توصیف مخلوقات در محیط‌های طبیعی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، یک "deer" [dɪr] حیوان وحشی در جنگل‌ها است و "lion" [ˈlaɪən] مخلوقی با شکوه است که اغلب با دشت‌ها ارتباط دارد. درک این اصطلاحات به شما امکان می‌دهد تا در مورد زیبایی و تنوع جانوران وحشی به انگلیسی گفت‌وگو کنید.

جانوران و طبیعت در زبان انگلیسی


• کلمه: Herbivore
تلفظ: [ˈhɜrbɪˌvɔr]
معنی: گیاه‌خوار
مثال: Cows and deer are examples of herbivores.

ترجمه: گاو و گوزن مثال‌هایی از گیاه‌خواران هستند.

• کلمه: Predator
تلفظ: [ˈprɛdətər]
معنی: شکارچی
مثال: Lions are powerful predators in the African savannah.

ترجمه: شیرها شکارچیان قوی در سافاری آفریقا هستند.

مثالی از حیواناتی که در جنگل زندگی می کنند:

• کلمه: Tiger (ببر)
تلفظ: [ˈtaɪɡər]
مثال در جمله: The tiger silently moved through the jungle, searching for prey.

ترجمه: ببر به آرامی از جنگل عبور کرد و به دنبال شکار بود.

• کلمه: Monkey (میمون)
تلفظ: [ˈmʌŋki]
مثال در جمله: Monkeys in the jungle are known for their playful behavior.

ترجمه: میمون‌های جنگل به خاطر رفتار بازیگوشانه‌شان شناخته می‌شوند.

 
• کلمه: Elephant (فیل)
تلفظ: [ˈɛlɪfənt]
مثال در جمله: The sound of an elephant trumpeting echoed through the jungle.

ترجمه: صدای فیلی که ترامپت می‌نواخت، از جنگل باز می‌گشت.

• کلمه: Panther (پلنگ)
تلفظ: [ˈpænθər]
مثال در جمله: The black panther stealthily moved among the trees in the jungle.

ترجمه: پلنگ سیاه به آرامی بین درختان جنگل حرکت می‌کرد.

• کلمه: Snake (مار)
تلفظ: [sneɪk]
مثال در جمله: Be cautious while walking in the jungle; there might be snakes on the ground.

ترجمه: در حین پیاده‌روی در جنگل مراقب باشید؛ ممکن است مارها در زمین باشند.

• کلمه: Gorilla (گوریلا)
تلفظ: [ɡəˈrɪlə]
مثال در جمله: The gorilla, with its massive size, dominated the jungle landscape.

ترجمه: گوریلا با اندازه غول‌آسایش، منظره جنگل را تسلط کرد.

• کلمه: Parrot (طوطی)
تلفظ: [ˈpæroʊ]
مثال در جمله: Colorful parrots added vibrancy to the jungle with their squawking.

ترجمه: طوطی‌های رنگارنگ با جیغ‌زدن‌هایشان، رنگ و جذابیت را به جنگل افزودند.

• کلمه: Crocodile (تمساح)
تلفظ: [ˈkrɑːkəˌdaɪl]
مثال در جمله: The crocodile lurked in the water, patiently waiting for its prey.

ترجمه: تمساح در آب پنهان شد، با صبر منتظر شکار خود بود.


حیوانات مزرعه به زبان انگلیسی

برای علاقه‌مندان به کشاورزی یا زندگی روستایی، یادگیری واژگان مرتبط با حیوانات مزرعه ضروری است. در انگلیسی، "chicken" [ˈʧɪkɪn] یک پرنده معمولی مزرعه است، در حالی که "horse" [hɔrs] یک دام قدرتمند و بزرگ است که اغلب برای کار یا سوارکاری استفاده می‌شود. گسترش دانش شما از واژگان حیوانات مزرعه توانایی شما را در مشارکت در مکالمات درباره کشاورزی و زندگی روستایی افزایش می‌دهد.

حیوانات مزرعه به زبان انگلیسی


• کلمه: Stable
تلفظ: [ˈsteɪbl]
معنی: اسب‌خانه
مثال: Horses are kept in a stable to provide them with shelter.

ترجمه: اسب‌ها در اسب‌خانه نگهداری می‌شوند تا آنها را از باران محافظت کند.

• کلمه: Milking
تلفظ: [ˈmɪlkɪŋ]
معنی: دوشیدن شیر
مثال: Farmers engage in milking cows to obtain fresh milk.

ترجمه: کشاورزان به دوشیدن شیر گاوها مشغول هستند تا شیر تازه بدست آورند.

• کلمه: Cow (گاو)
تلفظ: [kaʊ]
مثال در جمله: Farmers raise cows for milk and meat production.

ترجمه: کشاورزان گاوها را برای تولید شیر و گوشت پرورش می‌دهند.

• کلمه: Chicken (مرغ)
تلفظ: [ˈʧɪkɪn]
مثال در جمله: We had grilled chicken for dinner last night.

ترجمه: دیشب برای شام مرغ گریل داشتیم.


• کلمه: Horse (اسب)
تلفظ: [hɔrs]
مثال در جمله: Horses are used for various purposes, including riding and agriculture.

ترجمه: اسب‌ها برای اهداف مختلفی از جمله سوارکاری و کشاورزی استفاده می‌شوند.

• کلمه: Pig (خوک)
تلفظ: [pɪɡ]
مثال در جمله: Pigs are raised on farms for their meat, known as pork.

ترجمه: خوک‌ها در مزرعه برای گوشت خود، که به نام گوشت خوک شناخته می‌شود، پرورش داده می‌شوند.

• کلمه: Sheep (گوسفند)
تلفظ: [ʃiːp]
مثال در جمله: The shepherd herded the sheep back to the barn.

ترجمه: شبان گله گوسفندان را به آخرین برداشت.

• کلمه: Goat (بز)
تلفظ: [ɡoʊt]
مثال در جمله: Goats are excellent climbers and can reach high branches to graze.

ترجمه: بزها در کوهستان ها خوب صعود می‌کنند و می‌توانند به شاخه‌های بلند برسند تا چرا کنند.

• کلمه: Duck (اردک)
تلفظ: [dʌk]
مثال در جمله: The pond is home to a variety of ducks, each with vibrant plumage.

ترجمه: آبگیر خانه انواعی از اردک‌هاست، هر کدام با پرهای زاهدانه.

• کلمه: Bee (زنبور)
تلفظ: [bi]
مثال در جمله: Bees play a crucial role in pollinating crops on the farm.

ترجمه: زنبورها نقش حیاتی در گرده‌افشانی محصولات در مزرعه ایفا می‌کنند.


گونه‌های در خطر به انگلیسی

همان‌طور که جهان از مسائل محیط زیستی آگاه‌تر می‌شود، بحث در مورد گونه‌های در خطر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در انگلیسی، "endangered species" به معنای گیاه یا حیوانی در خطر انقراض است. شناخت واژگانی مانند "conservation" [ˌkɑnsərˈveɪʃən] و "biodiversity" [ˌbaɪoʊdɪˈvɜrsəti] به شما امکان مشارکت در مکالمات درباره حفظ اکوسیستم‌های حساس سیاره را می‌دهد.

گونه‌های در خطر به انگلیسی


• کلمه: Conservation
تلفظ: [ˌkɑnsərˈveɪʃən]
معنی: حفاظت از محیط زیست
مثال: Conservation efforts aim to protect endangered species and their habitats.

ترجمه: تلاش‌های حفاظت به منظور حفاظت از گونه‌های در خطر و محیط زیست آنها هستند.

• کلمه: Biodiversity
تلفظ: [ˌbaɪoʊdɪˈvɜrsəti]
معنی: تنوع زیستی
مثال: Biodiversity is crucial for maintaining a balanced and healthy ecosystem.

ترجمه: تنوع زیستی برای حفظ یک اکوسیستم متعادل و سالم بسیار حیاتی است.

مثالی از حیواناتی که در خطر انقراض هستند:

• کلمه: Panda (پاندا)
تلفظ: [ˈpændə]
مثال در جمله: Pandas are endangered, and conservation efforts aim to protect their habitats.

ترجمه: پانداها در خطر انقراض هستند و تلاش‌های حفاظتی به منظور حفظ محیط‌زیست آن‌ها هدف دارد.

• کلمه: Rhino (کرگدن)
تلفظ: [ˈraɪnoʊ]
مثال در جمله: Rhinos are critically endangered due to illegal poaching for their horns.

ترجمه: کرگدن‌ها به دلیل شکار غیرقانونی برای شاخ‌هایشان، به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند.

• کلمه: Snow Leopard (پلنگ برفی)
تلفظ: [snoʊ ˈlɛpərd]
مثال در جمله: The elusive snow leopard is facing a threat to its existence.

ترجمه: پلنگ برفی پنهان در معرض تهدید برای وجودش است.

• کلمه: Sea Turtle (لاک‌پشت دریایی)
تلفظ: [si ˈtɜːrtl]
مثال در جمله: Sea turtles are endangered species, mainly due to pollution and habitat loss.

ترجمه: لاک‌پشت‌های دریایی گونه‌های در خطر انقراض هستند، به خاطر اصلی آلودگی و از دست دادن محیط زیست.

• کلمه: Orangutan (آروانگوتان)
تلفظ: [ˈɔːræŋəˌtæn]
مثال در جمله: Orangutans are critically endangered as their rainforest habitat is being destroyed.

ترجمه: آروانگوتان‌ها به شدت در معرض خطر انقراض هستند زیرا محیط زیست جنگل بارانی آن‌ها تخریب می‌شود.

• کلمه: Sumatran Tiger (ببر سوماترا)
تلفظ: [ˈsʊməˌtræn ˈtaɪɡər]
مثال در جمله: The Sumatran tiger population is dwindling, and urgent measures are needed for their conservation.

ترجمه: جمعیت ببر سوماترا در حال کاهش است و اقدامات فوری برای حفاظت از آنها لازم است.

• کلمه: Vaquita (واکوئیتا)
تلفظ: [vəˈkiːtə]
مثال در جمله: The vaquita, a small porpoise, is on the brink of extinction due to bycatch in illegal fishing nets.

ترجمه: واکوئیتا، یک دلفین کوچک، به دلیل افتادگی در شبکه‌های ماهیگیری غیرقانونی در لبه انقراض قرار دارد.

• کلمه: Javan Rhino (کرگدن جاوا)
تلفظ: [ˈdʒɑːvən ˈraɪnoʊ]
مثال در جمله: The Javan rhino is one of the rarest rhino species and faces significant threats to its survival.

ترجمه: کرگدن جاوا یکی از نادرترین گونه‌های کرگدن است و به شدت در معرض تهدیدهایی برای بقایش قرار دارد.


اصطلاحات حیوانی در انگلیسی

برای پایان دادن به کاوش ما در واژگان انگلیسی حیوانات، به دنیای جذاب اصطلاحات حیوانی بپردازیم. این عبارات به زبان شما ابزارهای جالبی اضافه می‌کنند. به عنوان مثال، اصطلاح "to let the cat out of the bag" به معنای فاش کردن یک راز است. درک و استفاده از چنین اصطلاحاتی نه تنها مهارت شما در انگلیسی را نشان می‌دهد، بلکه مکالمات شما را رنگارنگ و جذاب‌تر می‌کند.

اصطلاحات حیوانی در انگلیسی


• کلمه: Let the Cat out of the Bag
تلفظ: [lɛt ðə kæt aʊt ʌv ðə bæɡ]
معنی: فاش کردن یک راز
مثال: Sarah accidentally let the cat out of the bag about the surprise party.

ترجمه: سارا به طور تصادفی یک راز مربوط به مهمانی مفاجا را فاش کرد.

• کلمه: Elephant in the Room
تلفظ: [ˈɛlɪfənt ɪn ðə rum]
معنی: موضوع آشکار و چشم‌گیر
مثال: The budget issue was the elephant in the room during the meeting.

ترجمه: موضوع بودجه در جلسه به صورت آشکار و چشم‌گیر حاضر بود.

• ضرب المثل: "Curiosity killed the cat."
تلفظ: [ˌkjʊriˈɑsəti kɪld ðə kæt]
معنی: اگر کنجکاوی زیاد باشی، ممکن است در مشکلات بیفتی.
مثال در جمله: Sarah's constant snooping into her neighbor's affairs got her into trouble. It's a classic case of curiosity killed the cat.

• ضرب المثل: "Don't count your chickens before they hatch."
تلفظ: [doʊnt kaʊnt jʊr ˈʧɪkənz bɪˈfɔr ðeɪ hæʧ]
معنی: پیش از وقت انتظار، امید به پیروزی نکنید.
مثال در جمله: Tom was already planning his vacation before winning the lottery. I reminded him, "Don't count your chickens before they hatch."

• ضرب المثل: "A bird in the hand is worth two in the bush."
تلفظ: [ə bɜrd ɪn ðə hænd ɪz wɜrθ tu ɪn ðə bʊʃ]
معنی: یک فرصت کنونی ارزش بیشتری دارد از چند فرصت آینده که ممکن است هر کدام موفق نشوند.
مثال در جمله: Mary was considering a new job offer but remembered the saying, "A bird in the hand is worth two in the bush," and decided to stick with her current position.

• ضرب المثل: "Let the cat out of the bag."
تلفظ: [lɛt ðə kæt aʊt ʌv ðə bæɡ]
معنی: یک راز یا مخفی‌گاه را فاش کردن.
مثال در جمله: Sarah accidentally let the cat out of the bag about the surprise party. Everyone now knows.

• ضرب المثل: "Every dog has its day."
تلفظ: [ˈɛvri dɔɡ hæz ɪts deɪ]
معنی: هرکسی در یک زمان خاص موفقیت خواهد داشت.
مثال در جمله: Despite facing many challenges, Mark finally got a promotion at work. It just proves that every dog has its day.

• ضرب المثل: "As sly as a fox."
تلفظ: [æz slaɪ æz ə fɑks]
معنی: بسیار حیله‌گر و زیرک.
مثال در جمله: Lucy managed to find out the surprise birthday gift by being as sly as a fox, snooping around when nobody was watching.

• ضرب المثل: "Busy as a bee."
تلفظ: [ˈbɪzi æz ə bi]
معنی: بسیار مشغول و پرکار.
مثال در جمله: With exams approaching, Jenny is as busy as a bee, studying day and night to prepare.

• ضرب المثل: "Horse of a different color."
تلفظ: [hɔrs əv ə ˈdɪfərənt ˈkʌlər]
معنی: چیزی که اصلاً با موضوع اصلی مرتبط نیست.
مثال در جمله: The discussion shifted from the main topic to unrelated issues—a horse of a different color.


جمع بندی 


با این مجموعه اصطلاحات و لغات کاربردی مرتبط با حیوانات، امیدواریم که مهارت‌های زبانی شما در حوزه این موضوع بیشتر شده و توانایی ارتباط بهتری در مورد حیوانات در زبان انگلیسی پیدا کنید. این واژگان و اصطلاحات می‌توانند به شما در مهارت مکالمات روزمره انگلیسی، مطالعه متون مرتبط با حیوانات و حتی در زمینه تحقیقات و مطالعات مفید باشند. آموزشگاه آنلاین زبان تیکا به شما در ارتقای مهارت زبان در هرکجای جهان که هستید کمک می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاور های تیکا تماس بگیرید. 


راهنمای جامع واژگان مرتبط با حیوانات به انگلیسی – قسمت دوم

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات