اساتید پیشنهادی:

جملات ضروری برای سفر به ایتالیا

خاطره محمدی
خاطره محمدی
جمعه, 20 مرداد 2022

دسته بندی : learning-italian

زمان مطالعه : دقیقه

تعداد بازدید : 1707

سفر به ایتالیا

ایتالیا، کشوری در جنوب اروپا و مرکز آن شهر رم است. این کشور، میراث‌ فرهنگی زیادی را در دل خود جای‌داده که بر اساس آمار یونسکو، نیمی از میراث‌فرهنگی جهان در این کشور واقع شده است. علاوه بر این، شهرهای زیبا و مناظر چشم‌نواز این کشور از عوامل مهم جذب توریست به آن است. شاید فکر می‌کنید یادگیری زبان جدیدی چون ایتالیایی بسیار سخت و زمانبر است، اما با یادگیری جملات ضروری برای سفر به کشور ایتالیا به راحتی می‌توانید در صحبت کردن به این زبان حرفه ای شوید و مانند یک نیتیو که سال ها در کشور ایتالیا زندگی کرده، صحبت کنید.

جملات ضروری برای سفر به ایتالیا کدام است؟

شهر ونیز، فلورانس و رم، هرساله مورد استقبال بسیاری از بازدیدکنندگان در سراسر دنیا قرار می‌گیرد. جمعیت غالب در ایتالیا را رومی‌های تشکیل می‌دهند و زبان رایج آنها زبان رومی است. از سال 1861 زبان ایتالیایی به‌عنوان زبان اصلی این کشور انتخاب شد. اگر به ایتالیا سفر می‌کنید، سعی کنید قبل از رفتن چند عبارت و کلمه رایج ایتالیایی را یاد بگیرید.

در حالی که در هر یک از شهرهای بزرگ ایتالیا، انگلیسی‌زبانان زیادی خواهید یافت، اما اگر زبان ایتالیایی بلد باشید، اکثر ایتالیایی‌ها از شما قدردانی خواهند کرد که برای زبان آنها ارزش قائل شده‌اید. در ادامه، ما جملات ضروری برای سفر به ایتالیا را آورده‌ایم که می‌توانید قبل از سفر برای یادگیری از آنها استفاده کنید.

برای مطالعه بیشتر: یادگیری زبان ایتالیایی

عبارات اصلی در ایتالیایی

عبارات اصلی ایتالیایی: هنگامی که به ایتالیا سفر می‌کنید، استفاده از رایج‌ترین کلمات و عبارات نشان می‌دهد که شما برای صحبت‌کردن به زبان محلی تلاش کرده‌اید. یادگیری جملات ضروری برای سفر به ایتالیا به شما کمک می‌کند تا انواع مردم این کشور صحبت کنید.

عبارت تلفظ معنی
Si See بله
No Noh خیر
Per favore Pehr fah-voh-reh لطفاً
Grazie Grah-tsee-eh متشکرم
Prego Preh-goh خوش آمدید.
Salute! Sah-loo-tay به‌سلامتی!
Scusi Skooh–zee ببخشید
Permesso Pehr-mehs-soh ببخشید (هنگام گذشتن از کنار کسی)
Parla Inglese? Parh-la een-glay-zeh آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟
Non capisco Non kah-pee-skoh من نمی‌فهمم.
Mi dispiace Mee dees-pyah-cheh متأسفم

عبارات مربوط به سلام و احوالپرسی در ایتالی

عبارات مربوط به سلام و احوالپرسی در ایتالیا: برای اینکه مثل یک انسان متشخص رفتار کنید، باید در هرجایی که وارد می‌شوید از جمله مغازه، اتوبوس و ... به دیگران سلام کنید. در این قسمت کلمات و عبارات برای سلام و احوالپرسی در کشور ایتالیا آورده شده است.

عبارت تلفظ معنی
Buon giorno Bwohn-johr-noh صبح بخیر (رسمی)
Buona sera Bwoh-nah-seh-rah ظهر بخیر (رسمی)
Buona note Bwoh–nah–noh–teh شب بخیر (رسمی)
Ciao! Chow سلام / خداحافظ (غیررسمی)
Arrivederci Ahr-ree-veh-dehr-chee خداحافظ (رسمی)
Mi chiamo Mee kyah-moh اسم من هست …
Come si chiama? Koh-meh see kyah-mah? اسم شما چیست؟
Piacere Pyah-cheh-reh از دیدار شما خوشحالم
Come sta? Koh-meh stah? چطور هستید؟ (رسمی)
Bene grazie Beh-neh grah-tsee-eh خوب متشکرم

اعداد به ایتالیایی

نحوه گفتن اعداد به ایتالیایی: برای یادگیری اعداد نیاز نیست که تا 100 بلد باشید. یادگیری اعداد تا 12 حداقل برای ساعت، کافی است. همچنین به هنگام سفارش پیتزا، دیدار از موزه و ... به این اعداد نیاز پیدا می‌کنید.

عبارت تلفظ معنی
Uno Oo-noh یک
Due Doo-eh دو
Tre Treh سه
Quattro Kwah-troh چهار
Cinque Cheen-kweh پنج
Sei Say شش
Sette Seht-tey هفت
Otto Oh-toh هشت
Nove Noh-veh نه
Dieci Dee-EH-chee ده
Undici Oon–dee-chee یازده
Dodici Doh-dee-chee دوازده

زمان و روزهای هفته در ایتالیا

زمان و روزهای هفته در ایتالیا: در اینجا اصول گفتن زمان به ایتالیایی به‌اضافه روزهای هفته و سایر جملات مفید برای رزرو و برنامه‌ریزی آورده شده است.

عبارت تلفظ معنی
Di Mattina Dee mah-teen-ah در صبح
Di pomeriggio Dee poh-meh-reed-joh عصر
Di Sera Dee seh–rah بعد از ظهر
Mezzogiorno Mehd-dzoh-johr-noh ظهر
A che ora? Ah kay oar-ah? چه زمانی؟
Le nove Le noh-vay ساعت نه صبح
Le otto di sera Le ot-to dee seh-rah ساعت هشت شب
Lunedì Loo-neh-dee دوشنبه
Martedì Mahr-teh-dee سه شنبه
Mercoledì Mehr-koh-leh-dee چهارشنبه
Giovedì Joh-veh-dee پنجشنبه
Venerdì Veh-nehr-dee جمعه
Sabato Sah-bah-toh شنبه
Domenica Doh-meh-nee-kah یکشنبه
Oggi Ohd-jee امروز
Ieri Yeh-ree دیروز
Domani Doh-mah-nee فردا

عبارات مفید در رستوران‌های ایتالیا

عبارات مفید در رستوران‌های ایتالیا: رفتن به ایتالیا و خوردن چند وعده غذایی در رستوران‌ها، لذت سفر را دوچندان می‌کند. جملات ضروری برای سفر به ایتالیا در رستوران در جدول زیر آورده شده است.

عبارت تلفظ معنی
Il menu, per favore Eel men-oo, pehr fah-voh-reh می‌توانیم منو را ببینم لطفاً؟
Che cosa ci consiglia? Kay koh-za chee kon-seel-ya? شما چه چیزی پیشنهاد می‌کنید؟
Sono allergica/o a... Son-oh ah-ler-gee-koh / kah ah من به…
Glutine / Lattecini / Pesce Gloo-teen-ay /  Lah-tay-cheen-ee / Pesh-ay گلوتن / لبنیات / ماهی
Una bicchiere / una bottiglia OO-nah beek-kyeh-reh / boht-tee-lyah یک لیوان / بطری
Antipasto Ahn-tee-pah-stoh پیش غذا
Primo Pree-moh اولین دوره
Secondo Sek-kon-doh دوره دوم
Dolci Doll-chee دسر
Due gusti, per favore Doo-eh goo-stee, pehr fah-voh-reh دو طعم لطفاً
Dov’è il bagno? Doh-veh eel bahn-yoh? حمام کجاست؟
Il conto, per favore Eel kon-toh, pehr fah-voh-reh صورت‌حساب لطفا
Posso pagare con la carta? Pohs-soh pah-gah-reh kon la cahr-tah? آیا می‌توانم با کارت پرداخت کنم؟

کلمات ایتالیایی که باید هنگام دیدن موزه بدانید

کلمات ایتالیایی که باید هنگام دیدن موزه بدانید!: بازدید از موزه‌ها و جاذبه‌ها بخش بزرگی از سفرها به ایتالیا است. در این بخش، عبارات مفیدی، به زبان ایتالیایی در رابطه با دیدن موزه به شما یاد می‌دهیم.

عبارت تلفظ معنی
Quando si apri / chiude? Kwahn-doh see ah-pree / chee-oo-deh? چه زمانی باز / بسته می‌شود؟
Due adulti / un bambino Doo-eh ah-dool-tee / oon  bahm-bee-noh دو بزرگسال / یک کودک
Un / due biglietto/i Oon beel-yet-toh / tee یک / دو بلیط / ثانیه
Un pensionato Oon pen-seyoh-nah-toh یکی ارشد
Uno student Ooh-noh stoo-den-teh یک دانش‌آموز
Dov’è la guardaroba? Doh-veh lah gard-ah-robe-ah? فروشگاه کیف / رخت‌کن کجاست؟

پیدا کردن آدرس در زبان ایتالیایی

پیدا کردن آدرس در زبان ایتالیایی: ممکن است در کوچه و خیابان‌های ایتالیا گم شوید. جدول زیر جملات ضروری برای سفر به ایتالیا وقتی که مسیر را گم می‌کنید و نیاز به کمک دارید، فراهم شده است.

عبارت تلفظ معنی
Dov’è…? Doh-veh … ? کجاست…؟
Entrata En-trah-tah ورود
Uscita Ooh-shee-tah خروج
Sinistra See–nee-stra ترک کرد.
Destra Deh-stra درست
Dritto Dree-toh مستقیم جلوتر.
Avanti Ah-vahn-tee رو به جلو.
Dietro Dee-et-roh بازگشت

جملات ضروری مربوط به حمل‌ونقل در ایتالیا

جملات ضروری مربوط به حمل‌ونقل در ایتالیا: بیشتر بازدیدکنندگان در ایتالیا از اتوبوس قطار یا تاکسی استفاده می‌کنند. عبارات زیر برای استفاده از این وسایل به زبان ایتالیایی مفید است.

عبارت تلفظ معنی
Dov’è la stazione? Doh-veh lah stah-tzee-oh-neh? ایستگاه قطار کجاست؟
Dov’è la fermata Doh-veh lah fur-mah-tah? ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Un / due biglietto/i Oon beel-yet-toh / tee یک / دو بلیط / ثانیه
Andata Ahn–dah-tah یک طرفه
Ritorno Ree-torn-oh برگشت
Da quale binario per Roma? Dah kwah-lay bin-ah-rio pehr Roh-mah? چه پلتفرمی برای رم هست؟
Tabacchi Tah-back-kee باجه (برای بلیط اتوبوس)

جملات ضروری برای سفر به ایتالیا و خریدکردن

جملات ضروری برای سفر به ایتالیا و خریدکردن: خریدکردن جزو جدایی‌ناپذیر از سفر است. ممکن است قصد خرید برای خود یا سوغاتی برای دوستان و خانواده داشته باشید. با استفاده از عبارات زیر، خرید در ایتالیا برای شما آسان‌تر می‌شود.

عبارت تلفظ معنی
Vorrei… Vor-ray… من می‌خواهم…
Quanto costa questo? Kwahn-toh kohs-tah kwehs-toh? این چنده؟
Va bene, lo prendo Vah beh-neh, loh prehn-doh باشد من این را می‌خرم.
Non lo voglio Nohn loh voh-lyoh من آن را نمی‌خواهم.
Quanto costa questo? Kwahn-toh kohs-tah kwehs-toh? آیا می‌توانید به… ارسال کنید؟

جملاتی برای درخواست کمک در ایتالیا

جملاتی برای درخواست کمک در ایتالیا: امیدواریم اتفاق بدی در طول سفر برای شما نیفتد و به کمک نیازی پیدا نکنید. اما به‌هرحال دانستن کلمات مربوط به کمک در سفر لازم است. در زیر چند عبارت مهم برای درخواست کمک آورده شده است.

عبارت تلفظ معنی
Aiuto! Ay-oo-toh! کمک!
Ho bisogno di un dottore Ho biz-ohn-nyo dee oon dot-tor-reh من به دکتر نیاز دارم.
Chiami la polizia Kee-ya-mee la po-lee-zee-ah با پلیس تماس بگیرید.
Attento! At–ten-toh مراقب باش!
Vai via! Vy vee-ah! گمشو!

 

یادگیری زبان ایتالیایی در تیکا

ایتالیا، کشور زیبایی است که هرساله تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می‌کند. برای افرادی که به این کشور سفر می‌کنند، بهتر است که با عبارات مهم این کشور آشنایی داشته باشند. یادگیری جملات ضروری برای سفر به ایتالیا به مسافران کمک می‌کند تا راحت‌تر در این کشور بگردند، از مکان‌های آن دیدن کنند و با افراد بیشتری آشنا شوند. در این محتوا عبارات مهمی برای زمان، اعداد، روزهای هفته، رستوران، موزه، خرید، تاکسی و درخواست کمک بیان شد. با مرور این عبارات می‌توانید سفر بهتری به کشور فرهنگی ایتالیا داشته باشید.

برای مهاجرت به ایتالیا میتوانید از راه های مختلف تحصیلی یا کاری یا سرمایه گذاری استفاده کنید. داشتن دانش زبان ایتالیایی یک ضرورت است. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد منابع یادگیری زبان ایتالیایی و یا بهترین کشورها برای مهاجرت، با مجله آموزش زبان رایگان تیکا همراه باشید.

https://tikkaa.ir/find-teachers/italian

جملات ضروری برای سفر به ایتالیا

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات

user-image

پریسا

در مورد مهاجرت تحصیلی به ایتالیا مقاله ای ندارید؟

23 مرداد 2022

user-image

پارسا مهری

برای کار در ایتالیا چه مدارکی لازمه؟

23 مرداد 2022

user-image

الهام طالبی

Grazie

23 مرداد 2022