اساتید پیشنهادی:

اعضای خانواده به زبان انگلیسی به همراه تلفظ

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
یک‌شنبه, 29 تیر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 7 دقیقه

تعداد بازدید : 652

اعضای خانواده به زبان انگلیسی به همراه تلفظ


خانواده مهمترین واحد اجتماعی در هر جامعه‌ای است و اعضای آن نقشی اساسی در زندگی افراد ایفا می‌کنند. به همین دلیل، یادگیری نام اعضای خانواده و کلمات به زبان انگلیسی برای هر کسی که می‌خواهد به طور روان با انگلیسی‌ زبانان بومی ارتباط برقرار کند، ضروری است.
در این مقاله، به بررسی نام اعضای خانواده به زبان انگلیسی به همراه تلفظ آنها می‌ پردازیم.


اعضای اصلی خانواده به زبان انگلیسی به همراه تلفظ


اعضای اصلی خانواده به زبان انگلیسی


• پدر (Father): ˈfɑːðər
• مادر (Mother): ˈmʌðər
• پسر (Son): sʌn
• دختر (Daughter): ˈdɔːtər
• برادر (Brother): ˈbrʌðər
• خواهر (Sister): ˈsɪstər
• همسر (Husband): ˈhʌzbənd
• همسر (Wife): waɪf


اعضای دیگر خانواده به زبان انگلیسی به همراه تلفظ


اعضای دیگر خانواده به زبان انگلیسی

 
• پدربزرگ (Grandfather): ˈɡrændˌfɑːðər
• مادربزرگ (Grandmother): ˈɡrænˌmʌðər
• نوه (Grandson): ˈɡrænsʌn
• نوه (Granddaughter): ˈɡrænˌdɒːtər
• دایی (Uncle): ˈʌŋkəl


اعضای خانواده به زبان انگلیسی


• عمه (Aunt): ænt
• پسر عمو/دایی (Cousin): ˈkʌzən
• دختر عمو/دایی (Niece): niːs
• خواهرزاده (Nephew): njuː
• داماد (Son-in-law): ˈsʌn-ɪn-lɔː
• عروس (Daughter-in-law): ˈdɔːtər-ɪn-lɔː


تمرین

برای تمرین گفتن نام اعضای خانواده به زبان انگلیسی، می‌توانید از جملات زیر استفاده کنید:
• (نام پدر شما چیست؟): What is your father's name? 
• (مادر شما اهل کجاست؟): Where is your mother from? 
• (شما خواهر یا برادر دارید؟): Do you have any brothers or sisters? 
• (چند فرزند دارید؟): How many children do you have? 
• (پدربزرگ و مادربزرگ شما هنوز زنده هستند؟): Are your grandparents still alive? 
• (شما پسرعمو یا دختردایی دارید؟): Do you have any cousins? 
• (همسرتان اهل همان کشوری است که شما هستید؟): Is your husband/wife from the same country as you? 


با یادگیری این جملات مهارت خود را در مکامله زبان انگلیسی افزایش دهید!


اصطلاحات مربوط به اعضای خانواده در زبان انگلیسی به همراه تلفظ

علاوه بر نام‌های اصلی اعضای خانواده، در زبان انگلیسی اصطلاحات متعددی برای اشاره به اعضای خانواده با درجات نسبت فامیلی مختلف وجود دارد. در ادامه، به بررسی برخی از این اصطلاحات به همراه تلفظ آنها می‌پردازیم:

 
اصطلاحات مربوط به والدین


اصطلاحات مربوط به والدین در زبان انگلیسی

 
• پدر و مادر (Parents): ˈpeərənts 
• پدرخوانده (Stepfather): ˈstɛpfɑːðər 
• مادربزرگ (Stepmother): ˈstɛpmʌðər 

 
اصطلاحات مربوط به فرزندان


فرزند به زبان انگلیسی

 
• فرزندان (Children): ˈtʃɪldrən
• فرزندخوانده (Stepchild): ˈstɛptʃaɪld
• دوقلو (Twin): twɪn
• تک فرزند (Only child): ˈoʊnli ˈtʃaɪld

 
اصطلاحات مربوط به خواهر و برادر


خواهر و برادر به زبان انگلیسی

 
• خواهر و برادر (Siblings): ˈsɪblɪŋz
• ناتنی (Half-brother): ˈhɑːf-brʌðər
• ناتنی (Half-sister): ˈhɑːf-sɪstər
• برادرخوانده (Stepbrother): ˈstɛpbrʌðər
• خواهرخوانده (Stepsister): ˈstɛpsɪstər

 
اصطلاحات مربوط به پدربزرگ و مادربزرگ


پدربزرگ و مادربزرگ به زبان انگلیسی

 
• پدربزرگ و مادربزرگ (Grandparents): ˈɡrænˌpeərənts
• پدربزرگ مادری (Maternal grandfather): məˈtɜːnəl ˈɡrænˌfɑːðər
• مادربزرگ مادری (Maternal grandmother): məˈtɜːnəl ˈɡrænˌmʌðər
• پدربزرگ پدری (Paternal grandfather): ˈpætərənəl ˈɡrænˌfɑːðər
• مادربزرگ پدری (Paternal grandmother): ˈpætərənəl ˈɡrænˌmʌðər


اصطلاحات مربوط به نوه


نوه به زبان انگلیسی

 
• نوه‌ها (Grandchildren): ˈɡrænsʌn
• نوه (Grandson): ˈɡrænsʌn
• نوه (Granddaughter): ˈɡrænˌdɒːtər

 
اصطلاحات مربوط به همسر


همسر در زبان انگلیسی

 
• همسر (Spouse): spaʊz
• شوهر (Husband): ˈhʌzbənd
• همسر (Wife): waɪf

 
اصطلاحات مربوط به سایر اعضای خانواده


خانواده شوهر به زبان انگلیسی

 
• خانواده همسر (In-laws): ˈɪn-lɔːz
• داماد (Son-in-law): ˈsʌn-ɪn-lɔː
• عروس (Daughter-in-law): ˈdɔːtər-ɪn-lɔː
• براد شوهر/همسر (Brother-in-law): ˈbrʌðər-ɪn-lɔː
• خواهر شوهر/همسر (Sister-in-law): ˈsɪstər-ɪn-lɔː
• پسرعمو/دختردایی همسر/شوهر (Cousin-in-law): ˈkʌzən-ɪn-lɔː
• عمه شوهر/همسر (Aunt-in-law): ˈænt-ɪn-lɔː
• دایی شوهر/همسر (Uncle-in-law): ˈʌŋkəl-ɪn-lɔː


اصطلاحات مربوط به نسل‌ها:


نسل به زبان انگلیسی

 
• نسل (Generation): ˈdʒɛnəreɪʃən
• نیاکان (Ancestry): ˈænsɛstri
• نوادگان (Descendants): dɪˈskɛndənts

 
اصطلاحات مربوط به ازدواج و طلاق:


ازدواج و طلاق به زبان انگلیسی

 
• ازدواج (Marriage): ˈmærɪdʒ
• متاهل (Married): ˈmærɪd
• مجرد (Single): ˈsɪŋɡəl
• طلاق گرفته (Divorced): dɪˈvɔːrst
• بیوه (Widowed): ˈwɪdoʊd

 
اصطلاحات مربوط به سرپرستی:


اصطلاحات مربوط به سرپرستی در زبان انگلیسی

 
• سرپرست (Guardian): ˈɡɑːrdiən
• پدر و مادر خوانده (Foster parent): ˈfɒstər ˈpeərənt
• فرزندخوانده (Adoptive parent): əˈdɑːptɪv ˈpeərənt

 
اصطلاحات مربوط به محل زندگی:


اصطلاحات مربوط به محل زندگی در زبان انگلیسی

 
• خانواده (Household): ˈhaʊsˌhɔːld
• خانه (Home): hoʊm
• واحد خانوادگی (Family unit): ˈfæməli ˈjuːnɪt

 
اصطلاحات مربوط به روابط خانوادگی:


روابط خانوادگی به زبان انگلیسی

 
• خانواده صمیمی (Close-knit family): ˈkloʊz-nɪt ˈfæməli
• خانواده گسترده (Extended family): ɪkˈstɛndɪd ˈfæməli
• خانواده هسته‌ای (Nuclear family): ˈnjuːklɪər ˈfæməli
• خانواده آشفته (Dysfunctional family): dɪsˈfʌŋkʃənəl ˈfæməli

 
عبارات مربوط به خانواده:


عبارات مربوط به خانواده در زبان انگلیسی

 
• شجره نامه (Family tree): ˈfæməli triː
• دیدار خانوادگی (Family reunion): ˈfæməli rijuːniən
• ارزش‌های خانوادگی (Family values): ˈfæməli ˈvæljuːz
• کسب و کار خانوادگی (Family business): ˈfæməli ˈbɪznəs
• پیوندهای خانوادگی (Family ties): ˈfæməli taɪz


جمع بندی

 
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاحات مربوط به اعضای خانواده در زبان انگلیسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات مرتبط و مختلف را در زبانی که یاد میگیرید بگویید. سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد زبان دلخواه خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.

اعضای خانواده به زبان انگلیسی به همراه تلفظ

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات