اساتید پیشنهادی:

احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
پنج‌شنبه, 3 مهر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 7 دقیقه

تعداد بازدید : 117

احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی


در دنیای امروز، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نقشی کلیدی در زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند. یکی از مهارت‌های اساسی برای شروع هر نوع ارتباطی، احوالپرسی مناسب است. در زبان انگلیسی، بسته به موقعیت و مخاطب، از انواع مختلفی از احوالپرسی‌ها استفاده می‌شود. در این مقاله، به بررسی احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آنها می‌پردازیم.


انواع احوالپرسی به زبان انگلیسی

در ادامه به انواع احوالپرسی می پردازیم که شما با استفاده از این کلمات می توانید از میان هزاران کلمات انگلیسی در موقعیت های مختلف از پس خود بر بی آیید و جملات زیبا تری را بیان کنید:

 
احوالپرسی‌های رسمی:


احوالپرسی‌ رسمی به زبان انگلیسی


 • Good morning: (/ɡʊd ˈmɔːrnɪŋ/) – صبح بخیر
 • Good afternoon: (/ɡʊd ˈɑːftərˌnuːn/) – بعد از ظهر بخیر
 • Good evening: (/ɡʊd ˈiːvnɪŋ/) – عصر بخیر
 • How are you?: (/haʊ aː juː/) – حالتان چطور است؟
 • I hope this day finds you well: (/aɪ hop ðɪs deɪ faɪndz juː wel/) – امیدوارم حالتان خوب باشد.
 • How do you do?: (/haʊ duː juː duː/) – حالتان چطور است؟ (رسمی‌تر)
 • Nice to meet you: (/naɪs tuː miːt juː/) – خوشبختم که دیدمتان.
 • It's a pleasure to meet you: (/ɪts ə ˈplɛʒər tuː miːt juː/) – خوشحالم که شما را می‌بینم.

 

نکات:


 • از احوالپرسی‌ رسمی به زبان انگلیسی می توان در موقعیت‌هایی مانند محل کار، ملاقات با افراد غریبه و مکالمات رسمی استفاده کنید.
 • هنگام استفاده از احوالپرسی‌های رسمی، لحنی مؤدبانه و محترمانه داشته باشید.
 • به طور کامل به صحبت‌های طرف مقابل گوش دهید و با دقت پاسخ دهید.


احوالپرسی‌های غیر رسمی:


احوالپرسی‌ غیر رسمی به زبان انگلیسی

 

 • Hello: (/həˈloʊ/) – سلام
 • Hi: (/haɪ/) – سلام (غیر رسمی)
 • Hey: (/heɪ/) – سلام (غیر رسمی)
 • What's up?: (/wɔːts ʌp/) – چطوری؟ (غیر رسمی)
 • How's it going?: (/haʊz ɪt ˈɡoʊɪŋ/) – چطوری می‌گذره؟ (غیر رسمی)
 • Good to see you: (/ɡʊd tuː siː juː/) – خوشحالم که می‌بینمت.
 • Long time no see: (/lɒŋ taɪm noʊ siː/) – چه مدتیه که ندیدمت! (غیر رسمی)

 
نکات:

 

 • از احوالپرسی‌ غیر رسمی به زبان انگلیسی می توان در موقعیت‌هایی مانند صحبت با دوستان، خانواده و همکاران نزدیک استفاده کنید.
 • هنگام استفاده از احوالپرسی‌های غیر رسمی، لحنی دوستانه و صمیمی داشته باشید.
 • می‌توانید از شوخی و طنز در احوالپرسی‌های غیر رسمی استفاده کنید.


مطالعه مقاله مشاغل و وظایف رایج به زبان انگلیسی به شما پیشنهاد می شود!


صبحگاهی:


احوالپرسی‌ صبحگاهی به زبان انگلیسی

 

 • Good morning, sunshine!: (/ɡʊd ˈmɔːrnɪŋ, ˈsʌnʃaɪn/) - صبح بخیر، آفتاب!
 • Rise and shine!: (/raɪz ænd ʃaɪn/) - بیدار شو و بدرخش!
 • Top of the morning to you!: (/tɑːp əv ðə ˈmɔːrnɪŋ tuː juː/) - بهترین آرزوها را برای صبح شما!

 
بعد از ظهر:


احوالپرسی‌ های بعد از ظهر به زبان انگلیسی

 

 • Good afternoon, lovely!: (/ɡʊd ˈɑːftərˌnuːn, ˈlʌvli/) - بعد از ظهر بخیر، عزیزم!
 • How's your day shaping up?: (/haʊz jʊər deɪ ˈʃeɪpɪŋ ʌp/) - روزتان چطور پیش می‌رود؟
 • Having a productive afternoon?: (/ˈhævɪŋ ə prəˈdʌktɪv ˈɑːftərˌnuːn/) - بعد از ظهر پرباری دارید؟

 
عصرگاهی:


احوالپرسی‌ های عصرگاهی به زبان انگلیسی

 

 • Good evening, dear!: (/ɡʊd ˈiːvnɪŋ, dɪər/) - عصر بخیر، عزیزم!
 • How's your evening going?: (/haʊz jʊər ˈiːvnɪŋ ˈɡoʊɪŋ/) - عصر شما چطور می‌گذرد؟
 • Ready to wind down for the night?: (/ˈreɪdi tuː waɪnd ˈdaʊn fər ðə naɪt/) - آمادهٔ استراحت شب هستید؟

 
غیر منتظره:


احوالپرسی‌ های غیر منتظره به زبان انگلیسی


 • Well, hello there!: (/wel, ˈhɛloʊ ðɛər/) - خب، سلام!
 • Fancy seeing you here!: (/ˈfænsi ˈsiːɪŋ juː ˈhɪər/) - چه جالب که اینجا می‌بینمت!
 • What a surprise!: (/wɔːt ə səˈpraɪz/) - چه سورپرایزی!

 
سلامتی:


احوالپرسی‌ های مربوط به سلامتی به زبان انگلیسی

 

 • How are you feeling today?: (/haʊ aː juː ˈfiːlɪŋ tuːˈdeɪ/) - امروز حالتان چطور است؟
 • Are you feeling well?: (/aː juː ˈfiːlɪŋ wel/) - حالتان خوب است؟
 • Taking care of yourself?: (/ˈteɪkɪŋ keər əv jʊərˈsɛlf/) - از خودتان مراقبت می‌کنید؟

 
شغل:


احوالپرسی‌ های مربوط به شغل به زبان انگلیسی


 • How's work treating you?: (/haʊz wɜːrk ˈtriːtɪŋ juː/) - کارتان چطور است؟
 • Keeping busy, I see!: (/ˈkiːpɪŋ ˈbɪzi, aɪ siː/) - خیلی سرتان شلوغه، می‌بینم!
 • Any exciting projects on the horizon?: (/eɪni ɪkˈsaɪtɪŋ ˈprɑːdʒɛkts ɑːn ðə ˈhaɪrizən/) - پروژه‌های هیجان‌انگیزی در پیش رو دارید؟

 
تعطیلات:


احوالپرسی‌ های مربوط به تعطیلات به زبان انگلیسی


 • Enjoying your weekend?: (/ɪnˈdʒɔɪɪŋ jʊər ˈwiːkend/) - از تعطیلات آخر هفته‌تان لذت می‌برید؟
 • Any fun plans for the holidays?: (/eɪni ˈfʌn plɑːnz fər ðə ˈhɑːlədeɪz/) - برنامه‌های جالبی برای تعطیلات دارید؟
 • Have a wonderful vacation!: (/hæv ə ˈwʌndərfʊl veɪˈkeɪʃən/) - تعطیلات فوق‌العاده‌ای داشته

 
مثال‌هایی از مکالمات احوالپرسی‌ به زبان انگلیسی:

 
مکالمه 1 (رسمی):

 
(Person 1): ?Good morning, Mr. Smith. How are you today
(Person 2): ?Good morning, Ms. Jones. I'm doing well, thank you. And you
(Person 1): .I'm doing well too, thank you

 
مکالمه 2 (غیر رسمی):


احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی

 
(Person 1): ?Hey, John! What's up
(Person 2): ?Hi, Alice! Not much, just hanging out. What about you
(Person 1): ?I'm just about to head to lunch. Want to join me
(Person 2): !Sure, I'd love to

 
مکالمه 3 (رسمی):

 
(Person 1): .Good evening, everyone. I hope this day has found you well
(Person 2): .Good evening, Dr. Johnson. It's a pleasure to meet you
(Person 3): .Nice to meet you too, Dr. Johnson
(Person 1): .Thank you both. I'm looking forward to working with you all

 
با یادگیری این اصطلاحات و نکات، می‌توانید به راحتی در هر موقعیتی با دیگران احوالپرسی کنید و مکالمه را آغاز کنید.

 
یادگیری زبان انگلیسی در آکادمی تیکا

 
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات مرتبط و مختلف را در زبانی که یاد می‌گیرید بگویید. سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.احوالپرسی رسمی و غیر رسمی به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات