اساتید پیشنهادی:

قواعد کلی گرامر زبان فرانسه

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
یک‌شنبه, 24 آذر 2023

دسته بندی : grammar

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 828

قواعد کلی گرامر زبان فرانسه


قواعد کلی گرامر زبان فرانسه از ابتدا را می‌توان به چند بخش اصلی تقسیم کرد. البته توجه داشته باشید که یادگیری گرامر زبان‌ها همیشه پیچیده و با جزئیات است، اما این موارد اصولی به شما کمک می‌کنند تا شروعی مفهومی برای گرامر زبان فرانسه داشته باشید:


افعال (Verbs):

افعال در زبان فرانسه نقش اساسی را در ساختار جملات و ترکیب کلمات دارند. افعال در زبان فرانسه برای بیان عمل، وضعیت، حالات، زمان‌ها و تغییرات مختلف استفاده می‌شوند که در ادامه به آنها پرداخته ایم: 


زمان‌ها (Tenses):

زبان فرانسه دارای زمان‌های مختلفی مثل زمان حال، گذشته ساده، آینده و... است. این زمان‌ها برای نشان دادن زمان وقوع یک اتفاق یا فعل استفاده می‌شوند.

 
مصدر (Infinitive):

همه افعال به شکل مصدر (infinitive) شروع می‌شوند، مثل "manger" (خوردن) یا "parler" (صحبت کردن).

 
اسم‌های فاعلی (Subject Pronouns):

اسم‌هایی مانند "je" (من)، "tu" (تو)، "il/elle/on" (او)، "nous" (ما)، "vous" (شما)، و "ils/elles" (آنها) به ترتیب به فاعل‌ها اشاره می‌کنند.

 
انواع افعال (Verb Conjugation):

افعال فرانسوی باید با توجه به فاعل و زمان تنظیم شوند. این تغییرات شامل پسوندهای مخصوص هر زمان و فرم شخص فاعل می‌شود. برای درک بهتر فعل ها در این زبان مقاله انواع فعل ها زبان فرانسه را مطالعه کنید!


صفات (Adjectives):

صفات (Adjectives) در زبان فرانسه کلماتی هستند که به اسم‌ها یا افعال وصف می‌کنند و به جمله‌ها رنگ و توصیف اضافه می‌کنند. در ادامه، جزئیات بیشتری در مورد صفات در زبان فرانسه ارائه شده است:


تطبیق با اسم‌ها (Agreement with Nouns):

یکی از مهمترین ویژگی‌های صفات در زبان فرانسه، تطبیق صفات با اسم‌ها است. این به این معناست که صفت باید در جنس (مذکر یا مونث) و تعداد (تکی یا جمع) با اسمی که به آن وصف می‌کند، تطبیق داشته باشد.


مثال:
اگر از صفت "beau" (زیبا) استفاده می‌کنید تا یک پسر (مذکر و تکی) را وصف کنید، صفت باید به شکل "beau" بماند: "un beau garçon" (یک پسر زیبا).
اگر از همان صفت برای وصف دختر (مونث و تکی) استفاده می‌کنید، باید تطبیق دهید و شکل مونث "belle" را استفاده کنید: "une belle fille" (یک دختر زیبا).

 
مکان قرارگیری صفت (Placement of Adjectives):

در زبان فرانسه، صفات معمولاً قبل از اسم‌ها قرار می‌گیرند. این به معنای "خرس قهوه‌ای" یا "کتاب قدیمی" است. این شیوه تقریباً در تمام موارد به کار می‌رود.


مثال:
"une voiture rapide" (یک ماشین سریع)
"un film intéressant" (یک فیلم جالب)


با این حال، در برخی موارد خاص می‌توان صفت را بعد از اسم قرار داد، اما این موارد نادر و معمولاً برای ایجاد تأثیر معنایی خاص به کار می‌روند. 


مثال:
"un homme grand" (یک مرد قدبلند) به معنای یک مردی که قد بلندی دارد.
"une grande femme" (یک زن بزرگ) به معنای یک زن بزرگ در سن.


صفات تفضیلی (Demonstrative Adjectives):

صفات تفضیلی مانند "ce" (این)، "cet" (این - قبل از اسم‌هایی که با واژه‌ی صدا آغاز می‌شوند)، و "cette" (این - برای مونث) به معنای نشان دادن یا تفضیل اسم‌ها در جمله به کار می‌روند.

 
مثال:
"ce livre" (این کتاب)
"cet ami" (این دوست)
"cette chaise" (این صندلی)

 
صفات مقایسه‌ای (Comparative Adjectives):

صفات مقایسه‌ای برای مقایسه دو چیز یا ویژگی به کار می‌روند. برخی از صفات مقایسه‌ای معروف عبارت‌اند از "plus" (بیشتر)، "moins" (کمتر)، "aussi" (همانند)، و "que" (از).

 
مثال:
"Elle est plus intelligente que lui." (او هوش بیشتری از او دارد.)
"Cette voiture est moins chère que celle-ci." (این ماشین ارزان‌تری از این ماشین دارد.)
صفات در زبان فرانسه به جملات زیبا و معنی‌دار کمک می‌کنند و برای افزودن رنگ و توصیف به متن‌ها بسیار مهم هستند. در مقاله انواع صفت در زبان فرانسه مطالعه بیشتری در مورد صفت ها داشته باشید!

 

 افعال در زبان فرانسه برای بیان عمل، وضعیت، حالات، زمان‌ها و تغییرات مختلف استفاده می‌شوند.


قواعد کلی گرامر زبان فرانسه

 
اسم‌ها (Nouns):

اسم‌ها (Nouns) در زبان فرانسه اشیاء، مفاهیم، افراد و مکان‌ها را نام می‌دهند. اسم‌ها اغلب نقش اصلی را در جمله دارند و برای اشاره به اشیاء و افراد مختلف به کار می‌روند. در ادامه، مفهوم اسم‌ها و ویژگی‌های آن‌ها در زبان فرانسه توضیح داده شده است:

 
جنس (Gender):

اسم‌ها در زبان فرانسه دارای جنس هستند و ممکن است مذکر یا مونث باشند. اغلب جنس اسم‌ها بر اساس نوع اشیاء یا مفاهیم تعیین می‌شود، ولی برخی اسم‌ها نیز بدون قاعده به یکی از دو جنس تعلق می‌گیرند. 


مثال:
اسم "homme" (مرد) جنس مذکر دارد: "un homme" (یک مرد).
اسم "femme" (زن) جنس مونث دارد: "une femme" (یک زن).

 
تعداد (Number):

اسم‌ها می‌توانند تکی (مثلاً "un livre" به معنای "یک کتاب") یا جمع (مثلاً "des livres" به معنای "کتب") باشند. تعداد اسم‌ها با توجه به مفهوم و مقصد جمله تعیین می‌شود.

 
معانی خاص اسم‌ها (Proper Nouns):

بعضی اسم‌ها به عنوان اسم‌های معنایی خاص و یا اسم‌های مشخص برای افراد و مکان‌ها به کار می‌روند و با حروف اول بزرگ شروع می‌شوند. مثال: "Paris"، "Julie"، "Mona Lisa".

 
اسم‌های مشخص (Definite Articles):

در زبان فرانسه، حروف تعریف مانند "le" (مذکر) و "la" (مونث) برای اشاره به اسم‌های مشخص و معین (مثل "the" در انگلیسی) استفاده می‌شوند. مثال: "le livre" (کتاب) و "la maison" (خانه).

 
اسم‌های عمومی (Indefinite Articles):

حروف تعریف نامعین مانند "un" (مذکر) و "une" (مونث) برای اشاره به اسم‌های عمومی و نامعین (مثل "a" یا "an" در انگلیسی) استفاده می‌شوند. مثال: "un livre" (یک کتاب) و "une maison" (یک خانه).

 
تغییرات جنس و تعداد:

برخی از اسم‌ها جنس و تعداد خاصی دارند و در تصریف یا تطبیق با صفات تغییر می‌کنند. این تغییرات بر اساس جنس و تعداد اسم‌ها انجام می‌شوند.

 
مثال:
اسم "ami" (دوست) در مذکر و تکی به شکل "un ami" تغییر نمی‌کند، اما در جمع مذکر به شکل "des amis" تغییر می‌کند.
اسم "fleur" (گل) در مونث و تکی به شکل "une fleur" تغییر نمی‌کند، اما در جمع مونث به شکل "des fleurs" تغییر می‌کند.
اسم‌ها مهمترین بخش از دسته‌بندی کلمات در زبان فرانسه هستند و در ترکیب با حروف تعریف و صفات، جملات را تشکیل می‌دهند. برای یادگیری زبان فرانسه، نیاز به تسلط به جنس، تعداد و تطبیق اسم‌ها با حروف تعریف و صفات دارید.

 
حروف اضافه (Prepositions):

حروف اضافه مانند "à" (به)، "de" (از) و "pour" (برای) در جمله مکمل‌های مکانی یا زمانی را به افعال یا اسم‌ها وصل می‌کنند.

 
قیدها (Adverbs):

قیدها (Adverbs) در زبان فرانسه کلماتی هستند که نحوه‌ی اجرای یک عمل یا ویژگی‌های افعال، صفات یا قیدهای دیگر را توصیف می‌کنند. قیدها به جملات رنگ و تفاوت می‌دهند و اطلاعات اضافی درباره زمان، مکان، میزان، تعداد و شیوه عمل را ارائه می‌دهند. در ادامه، ویژگی‌ها و نحوه استفاده از قیدها در زبان فرانسه توضیح داده شده است:


نوع (Type):

قیدها می‌توانند به چندین نوع تقسیم شوند:

 
قیدهای زمان (Adverbs of Time):

این قیدها به مازادی اطلاعات درباره زمان و ترتیب وقوع عمل ارائه می‌دهند. مثال: "maintenant" (اکنون)، "hier" (دیروقت)، "toujours" (همیشه).

 
قیدهای مکان (Adverbs of Place):

این قیدها به مازادی اطلاعات درباره مکان یا جایگاه عمل ارائه می‌دهند. مثال: "ici" (اینجا)، "" (آنجا)، "partout" (همه‌جا).

 
قیدهای میزان (Adverbs of Degree):

این قیدها میزان یا شدت عمل را نشان می‌دهند. مثال: "très" (خیلی)، "assez" (کافی)، "peu" (کم).

 
قیدهای شیوه (Adverbs of Manner):

این قیدها نحوه‌ی انجام عمل یا ویژگی‌های شیوه عمل را توصیف می‌کنند. مثال: "bien" (خوب)، "rapidement" (سریع)، "gentiment" (مهربانانه).

 
ترتیب قرارگیری (Placement):

در عموم موارد، قیدها در جمله پس از فعل قرار می‌گیرند.


مثال:
"Il parle lentement." (او به طرز کند حرف می‌زند.)

 
اما برخی از قیدها به ترتیب معینی دارند و می‌توانند قبل از فعل بیایند. برخی از قیدهایی که به ترتیب قرارگیری تغییر معنایی می‌دهند، عبارتند از "bien"، "mal"، و "beaucoup". 


مثال:
"Elle danse bien." (او خوب رقص می‌کند.)
"Il parle mal." (او بد حرف می‌زند.)
"Il mange beaucoup." (او خیلی می‌خورد.)

 
تغییرات قیدها (Adverbs Modification):


برخی از قیدها می‌توانند صفات یا قیدهای دیگر را توصیف کنند و اطلاعات اضافی در مورد آنها ارائه دهند. این قیدها به طور معمول به صفات پس از فعل می‌آیند.


مثال:
"Il est très gentil." (او خیلی مهربان است.)
"Elle est vraiment intelligente." (او واقعاً باهوش است.)

 
قیدهای نشانه‌گری (Adverbs of Emphasis): 

بعضی از قیدها به تنهایی برای تأکید بر روی عمل یا ویژگی‌ها در جمله به کار می‌روند.


 مثال:
"Vraiment, il est intelligent!" (واقعاً، او باهوش است!)

 
تغییرات تلفظی قیدها:

بعضی از قیدها تغییرات تلفظی دارند وقتی که با اسم‌ها آمیخته می‌شوند. این تغییرات ممکن است شامل افزودن یک حرف صدادار (نمایانگر انتقال) به قید باشد. 


مثال:

"Il est vraiment intelligent." (او واقعاً باهوش است.)
"Elle chante joliment." (او به طرز زیبا می‌خواند.)
قیدها به زبان فرانسه پویا و مهمی برای افزودن تفاوت‌ها و عمق به جملات هستند. برای یادگیری و استفاده موثر از قیدها، مطالعه، تمرین و گسترده‌تر شدن دایره واژگان شما در زبان فرانسه توصیه می‌شود.


قیدها در زبان فرانسه کلماتی هستند که نحوه‌ی اجرای یک عمل یا ویژگی‌های افعال، صفات یا قیدهای دیگر را توصیف می‌کنند.

گرامر زبان فرانسه


رویدادها و جمله‌ساختار (Sentence Structure):

ساختار جملات در زبان فرانسه به شکلی مشابه با زبان‌های دیگر اروپایی است. یک جمله در زبان فرانسه معمولاً از زیرساختارهای زیر تشکیل می‌شود:

 
زیرجمله مفهومی (Subject):

این بخش از جمله نشان دهنده کسی یا چیزی است که عملی را انجام می‌دهد یا تحت تأثیر عمل قرار می‌گیرد. معمولاً اسم یا ضمیر به عنوان زیرجمله مفهومی عمل می‌کند.

 
مثال:

"Marie" (ماری) در جمله "Marie mange une pomme." (ماری یک سیب می‌خورد.)


زیرجمله فعلی (Verb):

این بخش از جمله نشان دهنده عملی است که انجام می‌شود. فعل معمولاً بیان‌کننده عمل، حالت، و زمان عمل است.

 
مثال:

"mange" (می‌خورد) در جمله "Marie mange une pomme."

 
زیرجمله مفعولی (Object):

این بخش از جمله نشان دهنده مفعول عمل است، به عبارت دیگر، چیزی که عمل به آن انجام می‌شود. مفعول می‌تواند یک اسم، ضمیر، یا عبارتی باشد.

 
مثال:

"une pomme" (یک سیب) در جمله "Marie mange une pomme."

 
زیرجمله مکان (Adverbial Phrase or Clause):

این بخش از جمله اطلاعات اضافی درباره مکان، زمان، شیوه، یا علت عمل را ارائه می‌دهد. می‌تواند شامل قیدها، عبارات زمانی، مکان‌ها، و موارد مشابه باشد.

 
مثال:

"dans la cuisine" (در آشپزخانه) در جمله "Marie mange une pomme dans la cuisine."

 
زیرجمله توصیفی (Adjective Clause):

این بخش از جمله شامل عبارات توصیفی است که به اسم‌ها اشاره می‌کنند و ویژگی‌های اضافی را اضافه می‌کنند.

 
مثال:

"qui est délicieuse" (که خوشمزه است) در جمله "Marie mange une pomme qui est délicieuse." (ماری یک سیب خوشمزه می‌خورد.)

 
زیرجمله شرطی (Conditional Clause):

اگر در جمله شرطی از شرط‌هایی استفاده شود، آن شرط در این بخش قرار می‌گیرد. این نوع جملات معمولاً با "si" (اگر) شروع می‌شوند.

 
مثال:

"Si tu viens demain, je serai heureux." (اگر فردا بیایی، من خوشحال خواهم بود.)

ساختار جملات در زبان فرانسه می‌تواند متنوع باشد و بسته به نیازها و مفهوم مورد نظر شما تغییر کند. با تمرین و مطالعه بیشتر، شما می‌توانید مهارت‌های خود در ساختاردهی و ترکیب کلمات در جملات فرانسه را بهبود ببخشید.

 
پرسش و جملات منفی (Questions and Negations):

برای ساخت سوالات در فرانسوی، ترتیب کلمات معمولاً عوض می‌شود و یکی از اسم‌های تعبیر کننده سوال (مثلاً "est-ce que" یا "qu'est-ce que") به جمله افزوده می‌شود. همچنین برای ساخت جملات منفی از "ne...pas" استفاده می‌شود.

 
معانی حرف‌های کوچک (Articles and Pronouns):

حروف تعریف مانند "le" (مذکر) و "la" (مونث) به اسم‌ها اشاره می‌کنند. همچنین اسم‌های ملکی و ضمایر مونث و مذکر برای اشاره به اشیاء و افراد مختلف در جمله استفاده می‌شوند.


جمع بندی


در مقاله بالا توضیحات ابتدایی در مورد گرامر زبان فرانسه گفته شد در حالی که بسیار پیچیده‌تر از این است. برای یادگیری عمیق‌تر و بهبود مهارت‌های گرامری، به منابع آموزشی معتبر و تمرین مداوم نیاز دارید. آکادمی تیکا یکی از منابع معتبر برای یادگیری زبان فرانسه است که با اساتید مجرب زبان فرانسه شما می توانید پیشرفت زیادی را در این زمینه تجربه کنید. 


قواعد کلی گرامر زبان فرانسه

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات