اساتید پیشنهادی:

اعداد در زبان اسپانیایی، اعداد اصلی، ترتیبی، اعشاری و...

خاطره محمدی
خاطره محمدی
پنج‌شنبه, 4 آبان 2022

دسته بندی : learning-spanish

زمان مطالعه : دقیقه

تعداد بازدید : 2880

اعداد در زبان اسپانیایی

اعداد در زبان اسپانیایی یکی از اولین درس‌هایی هستند که زبان‌آموزان هنگام یادگیری زبان باید با آن آشنا شوند. صحبت کردن و نوشتن به زبان اسپانیایی بدون دانستن اسم و تلفظ صحیح اعداد و شیوه استفاده از آن‌ها تقریبا غیرممکن است. برای یادگیری مکالمه زبان اسپانیایی، میتوانید از ترفندهای مختلفی استفاده کنید. به همین دلیل در ادامه قصد داریم تا اعداد در زبان اسپانیایی مانند اعداد اصلی، اعداد اعشاری، اعداد ترتیبی و... را به شما آموزش دهیم.

اعداد اصلی در زبان اسپانیایی

در زبان اسپانیایی از اعداد اصلی برای بیان قیمت، وزن، فاصله، اندازه، ساعت، روزها و ماه‌ها، محاسبه کردن، اشاره به تعداد چیزی، بیان تاریخ و بسیاری کاربردهای دیگر از اعداد استفاده می‌شود. از آنجایی که یادگیری این اعداد اهمیت زیادی دارند بنابراین در ابتدا می‌خواهیم به شما اعداد اصلی زبان اسپانیایی را آموزش دهیم.

لینک مفید: یادگیری زبان اسپانیایی

اعداد ۰ تا ۲۰ به اسپانیایی

اعداد در زبان اسپانیایی، اعداد اصلی، ترتیبی، اعشاری و...

اعداد یک تا بیست در اسپانیایی با استفاده از روش و ترتیب خاصی ساخته نمی‌شوند، به همین علت بهترین راه برای یادگیری آن‌ها، حفظ کردن هر کدام به صورت جداگانه است. در جدول زیر به اعداد یک تا بیست اشاره شده است:

عدد شمارشی معنی عدد
۰ Cero صفر
۱ Uno/Una یک
۲ Dos دو
۳ Tres سه
۴ Cuatro چهار
۵ Cinco پنج
۶ Seis شش
۷ Siete هفت
۸ Ocho هشت
۹ Nueve نه
۱۰ Diez ده
۱۱ Once یازده
۱۲ Doce دوازده
۱۳ Trece سیزده
۱۴ Catorce چهارده
۱۵ Quince پانزده
۱۶ Dieciséis شانزده
۱۷ Diecisiete هفده
۱۸ Dieciocho هجده
۱۹ Diecinueve نوزده
۲۰ Veinte بیست

همان‌طور که متوجه شدید، اعداد ۱۱ تا ۱۵ در زبان اسپانیایی ریشه متفاوتی نسبت به اعداد ۱ تا ۵ دارند در حالی که اعداد ۱۶ تا ۱۹ از ترکیب diez + y + seis/siete/ocho/nueve ساخته شده‌اند.

اعداد ۲۱ تا ۲۹ به اسپانیایی

برای اینکه اعداد بزرگ‌تر از بیست را در زبان اسپانیایی بنویسیم از کلمه Y   که به معنی «و» است استفاده می‌کنیم و آن را بین دهگان و یکان قرار می‌دهیم. علاوه بر این، در زبان اسپانیایی اعداد ۲۱ تا ۲۹ را باید تنها به شکل یک کلمه بنویسیم. در نتیجه دو کلمه veinte و y به یکدیگر می‌چسبند و تبدیل به Veinti می‌شوند و سپس عدد یکان به آن اضافه می‌شود. برای اینکه این ساختار را بهتر درک کنید، در جدول زیر به اعداد ۲۱ تا ۲۹ اسپانیایی اشاره شده است:

عدد شمارشی معنی عدد
۲۱ Veintiún بیست و یک
۲۲ Veintidós بیست و دو
۲۳ Veintitrés بیست و سه
۲۴ Veinticuatro بیست و چهار
۲۵ Veinticinco بیست و پنج
۲۶ Veintiséis بیست و شش
۲۷ Veintisiete بیست و هفت
۲۸ Veintiocho بیست و هشت
۲۹ Veintinueve بیست و نه

اعداد ۳۰ تا ۹۹ به اسپانیایی

اعداد دو رقمی در زبان اسپانیایی از کنار هم قرار گرفتن عدد دهگان و عدد یکان تشکیل می‌شوند. همان‌طور که قبلا هم به آن اشاره کردیم،  بین اعداد یکان و دهگان در زبان اسپانیایی از کلمهY  به معنی «و» استفاده می‌کنیم. اعداد بزرگ‌تر از ۲۹ در زبان اسپانیایی به شکل تک کلمه نوشته نمی‌شوند. در جدول زیر به تعدادی از اعداد بین ۳۰ تا ۹۹ در اسپانیایی اشاره شده است:

عدد شمارشی معنی عدد
۳۰ Treinta سی
۴۰ Cuarenta چهل
۵۰ Cincuenta پنجاه
۶۰ Sesenta شصت
۷۰ Setenta هفتاد
۸۰ Ochenta هشتاد
۹۰ Noventa نود
۹۱ Noventa y uno نود و یک
۹۲ Noventa y dos نود و دو
۹۳ Noventa y tres نود و سه
۹۴ Noventa y cuatro نود و چهار
۹۵ Noventa y cinco نود و پنج
۹۶ Noventa y seis نود و شش
۹۷ Noventa y siete نود و هفت
۹۸ Noventa y ocho نود و هشت
۹۹ Noventa y nueve نود و نه

اعداد ۱۰۰ تا ۹۹۹ به اسپانیایی

برای بیان اعداد بزرگ‌تر از صد در زبان اسپانیایی، صدگان، دهگان و یکان عدد را به ترتیب می‌نویسیم. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که بین صدگان و دهگان اعداد هیچ کلمه‌ دیگری قرار نمی‌گیرد. همچنین عدد صد به شکل Cien نوشته می‌شود، اما برای اشاره به عددهای بزرگ‌تر از صد از ciento یا cientos استفاده می‌شود. در جدول زیر تعدادی از اعداد بین ۱۰۰ تا ۹۹۹ آورده شده‌اند:

عدد شمارشی معنی عدد
۱۰۰ Cien صد
۱۰۱ Ciento uno صد و یک
۲۰۰ Doscientos دویست
۳۰۰ Trescientos سیصد
۴۰۰ Cuatrocientos چهارصد
۵۰۰ Quinientos پانصد
۶۰۰ Seiscientos ششصد
۷۰۰ Setecientos هفتصد
۸۰۰ Ochocientos هشتصد
۹۰۰ Novecientos نهصد

نکت مهم درباره اعداد اصلی

در زبان اسپانیایی از عدد بیست تا سی به صورت یک کلمه.ای نوشته می‌شوند:

عدد شمارشی معنی عدد
۲۱ veintiuno بیست و یک
۲۲ veintidós بیست و دو
۲۳ veintitrés بیست و سه
۲۴ veinticuatro بیست و چهار
۲۵ veinticinco بیست و پنج
۲۶ veintiséis بیست و شش
۲۷ veintisiete بیست و هفت
۲۸ veintiocho بیست و هشت
۲۹ veintinueve بیست و نه

از اعدد سی و یک به بعد اعداد به صورت دو کلمه‌ای جدا و به همراه  کلمه Y نوشته می‌شوند:

عدد شمارشی معنی عدد
۳۱ treinta y uno سی و یک
۳۲ treinta y dos سی و دو
۳۳ treinta y tres سی و سه
۳۴ treinta y cuatro سی و چهار
۳۵ treinta y cinco سی و پنج
۳۶ treinta y seis سی و شش
۳۷ treinta y siete سی و هفت
۳۸ treinta y ocho سی و هشت
۳۹ treinta y nueve سی و نه

عدد صد cien خوانده می‌شود. اما صد و یک به بعد متفاوت است:

عدد شمارشی معنی عدد
۱۰۱ ciento uno صد و یک
۱۰۲ ciento dos صد و دو
۱۰۳ ciento tres صد و سه
۱۰۴ ciento cuatro صد و چهار
۱۰۵ ciento cinco صد و پنج
۱۰۶ ciento seis صد و شش
۱۰۷ ciento siete صد و هفت
۱۰۸ ciento ocho صد و هشت
۱۰۹ ciento nueve صد و نه
۱۱۰ ciento diez صد و ده

ciento حالت مونث ندارد. اما صدگان‌های دیگر هم حالت مذکر، و هم حالت مونث دارند:

عدد شمارشی معنی عدد
۲۰۰ doscientos/as دویست
۳۰۰ trescientos/as سیصد
۴۰۰ cuatrocientos/as چهارصد
۵۰۰ quinientos/as پانصد
۶۰۰ seiscientos/as ششصد
۷۰۰ setecientos هفتصد
۸۰۰ ochocientos/as هشتصد
۹۰۰ novecientos/as نهصد
۱۰۰۰۰۰۰ un millón یک میلیون
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ mil millones صد میلیون
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ un billón یک میلیارد

اعداد ترتیبی به اسپانیایی

از اعداد ترتیبی در زبان اسپانیایی برای نام بردن طبقات یک خانه و عدد ترتیب در یک گروه و... استفاده می‌شود.

عدد شمارشی معنی عدد
۱ primero/a

اولین

اولین

۲ segundo/a

دوم

دومین

۳ tercero/a

سوم

سومین

۴ cuarto/a

چهارم

چهارمین

۵ quinto/a

پنجم

پنجمین

۶ sexto/a

ششم

ششمین

۷ séptimo/a

هفتم

هفتمین

۸ octavo/a

هشتم

هشتمین

۹ noveno/a

نهم

نهمین

۱۰ décimo/a

دهم

دهمین

۱۱ undécimo/a

یازدهم

یازدهمین

۱۲ duodécimo/a

دوازدهم

دوازدهمین

۱۳ decimotercero/a

سیزدهم

سیزدهمین

۱۴ decimocuarto/a

چهاردهم

چهاردهمین

۱۵ decimoquinto/a

پانزدهم

پانزدهمین

۱۶ decimosexto/a

شانزدهم

شانزدهمین

۱۷ decimoséptimo/a

هفدهم

هفدهمین

۱۸ decimoctavo/a

هجدهم

هجدهمین

۱۹ decimonoveno/a

نوزدهم

نوزدهمین

۲۰ vigésimo/a

بیستم

بیستمین

۱۰۰ centésimo

صدم

صدمین

۱۰۰۰ milésimo

هزارم

هزارمین

اعداد اعشاری در زبان اسپانیایی

برای خواندن اعداد اعشاری در زبان اسپانیایی می‌توانید به دو روش زیر عمل کنید:

  • اگر عدد صحیح صفر باشد، اول باید آن را بخوانید سپس از کلمه coma به معنی ممیز را می‌آوریم و بعد عدد اعشاری را بیان می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

۰.۵۳ → cero coma cincuenta y tres

  • اگر عدد صحیح از صفر بزرگ‌تر باشد، اول باید آن را بخوانید و سپس از کلمه con به معنی «با» استفاده می‌کنیم و در نهایت عدد اعشاری را بیان می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

۳۲.۲۱ → treinta y dos con veintiuno.

لینک مفید: آشنایی با جملات پرکاربرد اسپانیایی در سفر

یادگیری زبان در تیکا

اعداد در زندگی روزمره ما کاربردهای فراوانی دارند. هنگام صحبت کردن به زبان اسپانیایی، برای خریدن کردن در میوه ‌فروشی یا گرفتن بلیت سینما، یا برای دانستن اطلاعات و شماره پرواز خود، باید شیوه درست شمارش و نحوه تلفظ صحیح اعداد به اسپانیایی را بدانید. در این مقاله به توضیح اعداد مختلف به زبان اسپانیایی پرداختیم. برای اینکه بتوانید این اعداد را به خاطر بسپارید، فقط کافیست آن‌ها را به طور مرتب تکرار کنید.

ما در آموزش زبان آنلاین تیکا، توسط بهترین اساتید زبان، زبان اسپانیایی را آموزش می دهیم و قدم به قدم زبان آموز حرکت کرده و او را تا رسیدن به قله موفقیت همراهی خواهیم کرد. پس فرصت را از دست ندهید و همین حالا با مراجعه به سایت تیکا استاد دلخواه خود را انتخاب کنید.

یادگیری زبان در تیکا

اعداد در زبان اسپانیایی، اعداد اصلی، ترتیبی، اعشاری و...

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات

user-image

مریم خوشاب

اسپانیایی جذاب ترین زبانه

10 آبان 2022

user-image

مریم خوشاب

اسپانیایی جذاب ترین زبانه

10 آبان 2022

user-image

حسین محسنیان

اسپانیای به چه زبونی شباهت داره؟

9 آبان 2022

user-image

پریسا

برای زبان هلندی هم میشه از این مطالب بذارید؟

6 آبان 2022

user-image

الهام طالبی

عالی بود!

6 آبان 2022