اساتید پیشنهادی:

زمان حال در زبان فرانسه

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
چهارشنبه, 20 آذر 2023

دسته بندی : grammar

زمان مطالعه : 13 دقیقه

تعداد بازدید : 1118

زمان حال در زبان فرانسه


زمان حال یک  گرامر در زبان فرانسه به صورت "le présent" نامیده می‌شود و برای بیان اتفاقات و وقایعی که در حال وقوع هستند یا عملکردهای عمومی و معمولی در زمان حال استفاده می‌شود. برای ساخت جملات در زمان حال در فرانسه، شکل زمان حال فعل را باید بدانید.

برای فعل‌های معمولی، شکل زمان حال به این صورت است:

 
- برای فعل‌های اولین گروه (فعل‌هایی که به "er" ختم می‌شوند): با حذف "er" از انتهای فعل، شکل حال آن تشکیل می‌شود. مثلاً: parler (صحبت کردن) -> je parle (من صحبت می‌کنم).

- برای فعل‌های دومین و سومین گروه نیاز به تغییرات مخصوصی دارید که به شکل‌های مختلفی بر می‌آیند. مثلاً: finir (تمام کردن) -> je finis (من تمام می‌کنم).


ضمناً، برای سوالات در زمان حال در فرانسه، فعل و فاعل را معکوس می‌کنیم. برای مثال:

- Est-ce que tu parles français? (آیا تو فرانسوی صحبت می‌کنی؟)
- Parles-tu français? (آیا تو فرانسوی صحبت می‌کنی؟)

زمان حال در فرانسه همچنین برای بیان آینده نزدیک (le futur proche) نیز استفاده می‌شود، که با استفاده از فعل "aller" به شکل حال و بعد از آن فعل مصدر (بدون تغییر)، برای بیان آینده نزدیک به کار می‌رود. مثلاً: Je vais manger (من دارم می‌خورم) برای بیان قصد خوردن در آینده نزدیک.

 
کاربردهای زمان حال در زبان فرانسه

زمان حال در زبان فرانسه به معنای "le présent" استفاده می‌شود و دارای کاربردهای متعددی در مکالمات روزمره و ادبیات فرانسوی است. در زیر به برخی از کاربردهای اصلی زمان حال در فرانسه اشاره می‌کنم:


بیان عمل در حال وقوع:

زمان حال برای بیان اعمال، وقایع، و رویدادهایی که در حال وقوع هستند یا در زمان فعل صورت می‌گیرند، به کار می‌رود. 


مثال:
- Je mange (من دارم می‌خورم).
- Il parle au téléphone (او در حال گفتگو تلفنی است).


بیان عملکردهای عمومی:

زمان حال برای بیان عملکردهای روزمره و عادی که معمولاً انجام می‌دهیم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مثال:

- Elle travaille tous les jours (او هر روز کار می‌کند).
- Nous étudions le français (ما فرانسه می‌خوانیم).


بیان عملکرد در زمان ثابت:

زمان حال می‌تواند برای بیان واقعیت‌ها، عادت‌ها، و شئونات دائمی در زمان فعلی مورد استفاده قرار گیرد.


مثال:
- Les arbres perdent leurs feuilles en automne (درختان در پاییز برگ‌های خود را از دست می‌دهند).
- Je vais à la gym tous les matins (من هر روز صبح به باشگاه می‌روم).


بیان آینده نزدیک (le futur proche):

زمان حال به همراه فعل "aller" می‌تواند برای بیان عملی که در آینده نزدیک خواهد انجام شد، مورد استفاده قرار گیرد.


مثال:

- Je vais partir dans une heure (من در یک ساعت دیگر خواهم رفت).


بیان حقایق علمی:

زمان حال در فرانسه می‌تواند برای بیان حقایق علمی و علمی مورد استفاده قرار بگیرد. مثال:
- La Terre tourne autour du soleil (زمین دور خورشید می‌چرخد).

 
توصیف اشیاء و مشخصات فردی:

زمان حال برای توصیف اشیاء، مکان‌ها، افراد، و مشخصات آن‌ها به کار می‌رود. مثال:
- C'est une belle journée ensoleillée (این یک روز زیبای آفتابی است).
- Il est grand et mince (او قد بلند و لاغر است).

در کل، زمان حال یکی از مهمترین زمان‌های گرامری در زبان فرانسه است و در مکالمات روزمره، مطالب اخبار، داستان‌ها، و متون ادبی به عنوان زمان اصلی استفاده می‌شود.


زمان حال برای بیان اتفاقات و وقایعی که در حال وقوع هستند یا عملکردهای عمومی و معمولی در زمان حال استفاده می‌شود!


زمان حال در زبان فرانسه


ساختار گرامری

ساختار گرامری فعل‌ها در زبان فرانسه بر اساس شخص فاعل و تعداد جمعیت فاعل متغیر است. در زیر، ساختارهای گرامر زبان فرانسه برای هر شخص و تعداد جمعیت ارائه شده است، به همراه مثال‌های توضیحی:


اول شخص مفرد (First Person Singular):

- این شکل از فعل در فرانسه به اصطلاح "je" (من) نامیده می‌شود.
- در این شکل، به عنوان فاعل جمله به کار می‌رود و به معنای "من" استفاده می‌شود.
- برای ساخت فعل در این شکل، فعل به شکل حالت اصلی یا همان "infinitif" به کار می‌رود.

مثال‌ها:

- Je parle français. (من فرانسوی صحبت می‌کنم.)
- J'aime la musique. (من موسیقی دوست دارم.)


دوم شخص مفرد (Second Person Singular):

- این شکل از فعل در فرانسه به اصطلاح "tu" (تو) نامیده می‌شود.
- در این شکل، به عنوان فاعل جمله به کار می‌رود و به معنای "تو" استفاده می‌شود.
- برای ساخت فعل در این شکل نیز، فعل به شکل حالت اصلی یا "infinitif" به کار می‌رود.

مثال‌ها:

- Tu parles anglais. (تو انگلیسی صحبت می‌کنی.)
- Tu comprends cette leçon. (تو این درس را می‌فهمی.)


سوم شخص مفرد (Third Person Singular):

- این شکل از فعل در فرانسه به اصطلاح "il" (او - مذکر) و "elle" (او - مؤنث) نامیده می‌شود.
- در این شکل، به عنوان فاعل جمله به کار می‌رود و به معنای "او" (سوم شخص مفرد) استفاده می‌شود.
- برای ساخت فعل در این شکل نیز، بر اساس نوع فعل، تغییراتی ممکن است. برای فعل‌های اولین گروه (با ختم "er")، انتهای فعل حذف می‌شود و به شکل حالت اصلی تبدیل می‌شود.

مثال‌ها:

- Il travaille dur. (او سخت کار می‌کند.)
- Elle parle français. (او فرانسوی صحبت می‌کند.)


اول شخص جمع (First Person Plural):

- این شکل از فعل در فرانسه به اصطلاح "nous" (ما) نامیده می‌شود.
- در این شکل، به عنوان فاعل جمله به کار می‌رود و به معنای "ما" استفاده می‌شود.
- برای ساخت فعل در این شکل نیز، فعل به شکل حالت اصلی یا "infinitif" به کار می‌رود.

مثال‌ها:

- Nous étudions l'histoire. (ما تاریخ می‌خوانیم.)
- Nous aimons voyager. (ما دوست داریم سفر کنیم.)


دوم شخص جمع (Second Person Plural):

- این شکل از فعل در فرانسه به اصطلاح "vous" (شما) نامیده می‌شود.
- در این شکل، به عنوان فاعل جمله به کار می‌رود و به معنای "شما" استفاده می‌شود.
- برای ساخت فعل در این شکل نیز، فعل به شکل حالت اصلی یا "infinitif" به کار می‌رود.

مثال‌ها:

- Vous parlez espagnol. (شما اسپانیایی صحبت می‌کنید.)
- Vous comprenez cette règle. (شما این قانون را می‌فهمید.)


سوم شخص جمع (Third Person Plural):

- این شکل از فعل در فرانسه به اصطلاح "ils" (آن‌ها - مذکر) و "elles" (آن‌ها - مؤنث) نامیده می‌شود.
- در این شکل، به عنوان فاعل جمله به کار می‌رود و به معنای "آن‌ها" (سوم شخص جمع) استفاده می‌شود.
- برای ساخت فعل در این شکل نیز، بر اساس نوع فعل، تغییراتی ممکن است. برای فعل‌های اولین گروه (با ختم "er")، انتهای فعل حذف می‌شود.


صرف افعال avoir و être

صرف فعل‌های "avoir" (داشتن) و "être" (بودن) در زمان حال ساده در زبان فرانسه به صورت زیر است:


صرف فعل "avoir" (داشتن):

- Je (من): ai
- Tu (تو): as

 
- Il/elle/on (او/او/ما/یک نفر غیرمعلوم):

- Nous (ما): avons
- Vous (شما): avez
- Ils/elles (آن‌ها): ont


مثال:

- J'ai un livre. (من یک کتاب دارم.)
- Tu as une voiture. (تو یک ماشین داری.)
- Il a un chien. (او یک سگ دارد.)
- Nous avons une maison. (ما یک خانه داریم.)
- Vous avez des amis. (شما دوستان دارید.)
- Ils ont beaucoup de travail. (آن‌ها کار زیادی دارند.)


صرف فعل "être" (بودن):

- Je (من): suis
- Tu (تو): es
- Il/elle/on (او/او/ما/یک نفر غیرمعلوم): est
- Nous (ما): sommes
- Vous (شما): êtes
- Ils/elles (آن‌ها): sont

مثال:

- Je suis étudiant. (من دانشجو هستم.)
- Tu es intelligent. (تو باهوشی.)
- Il est médecin. (او دکتر است.)
- Nous sommes en vacances. (ما در تعطیلات هستیم.)
- Vous êtes en retard. (شما دیر کرده‌اید.)
- Ils sont fatigués. (آن‌ها خسته‌اند.)


توجه داشته باشید که این فعل‌ها از مهمترین فعل‌های زبان فرانسه هستند و برای ساختارهای مختلف گرامری و زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. 


ساختار گرامری فعل‌ها در زبان فرانسه بر اساس شخص فاعل و تعداد جمعیت فاعل متغیر است


کاربردهای زمان حال


استثناها در زمان حال در زبان فرانسه

در زمان حال در زبان فرانسه، برخی از فعل‌ها استثنائات دارند و در صرف آن‌ها تغییرات ویژه‌ای اتفاق می‌افتد. این استثنائات ممکن است به شکل تغییر در شکل فعل یا تغییر در تلفظ آن مشهود باشند. در زیر، به برخی از این استثنائات در زمان حال در زبان فرانسه اشاره می‌کنم:


1. فعل "être" (بودن):

- شکل "nous" در این فعل به صورت "sommes" صرف می‌شود.
- شکل "vous" در این فعل به صورت "êtes" صرف می‌شود.

مثال:

- Je suis étudiant. (من دانشجو هستم.)
- Nous sommes en vacances. (ما در تعطیلات هستیم.)
- Vous êtes en retard. (شما دیر کرده‌اید.)


2. فعل "avoir" (داشتن):

- شکل "tu" در این فعل به صورت "as" صرف می‌شود.
- شکل "nous" در این فعل به صورت "avons" صرف می‌شود.
- شکل "vous" در این فعل به صورت "avez" صرف می‌شود.

 
مثال:

- Tu as une voiture. (تو یک ماشین داری.)
- Nous avons une maison. (ما یک خانه داریم.)
- Vous avez des amis. (شما دوستان دارید.)


3. فعل "aller" (رفتن):

- شکل "tu" در این فعل به صورت "vas" صرف می‌شود.
- شکل "il/elle/on" در این فعل به صورت "va" صرف می‌شود.
- شکل "nous" در این فعل به صورت "allons" صرف می‌شود.
- شکل "vous" در این فعل به صورت "allez" صرف می‌شود.


مثال:

- Tu vas au cinéma. (تو به سینما می‌روی.)
- Il va à l'école. (او به مدرسه می‌رود.)
- Nous allons au restaurant. (ما به رستوران می‌رویم.)
- Vous allez au travail. (شما به کار می‌روید.)


4. فعل‌های احتمالی مثل "pouvoir" (توانا بودن) و "vouloir" (خواستن):

- برخی از فعل‌های احتمالی در زمان حال به شکل غیر منتظره‌ای صرف می‌شوند. به عنوان مثال، فعل "pouvoir" در شکل "nous" به صورت "pouvons" و فعل "vouloir" در شکل "vous" به صورت "voulez" صرف می‌شوند.

 
مثال:

- Nous pouvons le faire. (ما می‌توانیم انجام دهیم.)
- Vous voulez du café ? (آیا می‌خواهید قهوه بخورید؟)

توجه داشته باشید که این تغییرات استثنائاتی در صرف فعل‌ها در زمان حال هستند و برخلاف قوانین عمومی، نیاز به حفظ آن‌ها دارید.
بهتر است برای فهمیدن بیشتر فعل ها مقاله انواع فعل در زبان فرانسه را مطالعه کنید!خلاصه مقاله

 

زمان حال در زبان فرانسه به عنوان "le présent" شناخته می‌شود و برای بیان اتفاقات و وقایع در حال وقوع یا عملکردهای معمولی و عادی در زمان حال استفاده می‌شود. در زیر، خلاصه‌ای از ویژگی‌ها و کاربردهای زمان حال در زبان فرانسه ارائه شده است:

 
- صرف فعل‌ها در زمان حال:

در زمان حال فرانسه، فعل‌ها به شکل حالت اصلی یا "infinitif" صرف می‌شوند.

مثال: "parler" (صحبت کردن) به "je parle" (من صحبت می‌کنم) تغییر می‌کند.


- بیان عمل در حال وقوع:

زمان حال برای بیان عملی استفاده می‌شود که در حال وقوع یا در زمان فعلی قرار دارد.

مثال: "Il mange" (او دارد می‌خورد).

 
- بیان عملکردهای عمومی:

زمان حال برای بیان عملکردهای روزمره و عادی که معمولاً انجام می‌دهیم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثلاً: "Nous étudions le français" (ما فرانسه می‌خوانیم).

 
- بیان عملکرد در زمان ثابت:

زمان حال می‌تواند برای بیان واقعیت‌ها، عادت‌ها، و شئونات دائمی در زمان فعلی مورد استفاده قرار گیرد.

مثال: "Les arbres perdent leurs feuilles en automne" (درختان در پاییز برگ‌های خود را از دست می‌دهند).


- بیان حقایق علمی:

زمان حال در فرانسه برای بیان حقایق علمی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مثال: "La Terre tourne autour du soleil" (زمین دور خورشید می‌چرخد).

 
- توصیف اشیاء و مشخصات فردی:

زمان حال برای توصیف اشیاء، مکان‌ها، افراد، و مشخصات آن‌ها به کار می‌رود.

مثال: "C'est une belle journée ensoleillée" (این یک روز زیبای آفتابی است).

 
- بیان آینده نزدیک:

زمان حال همچنین برای بیان آینده نزدیک (le futur proche) به کار می‌رود. این استفاده با استفاده از فعل "aller" به شکل حال و بعد از آن فعل مصدر (بدون تغییر) انجام می‌شود.

مثال: "Je vais partir dans une heure" (من در یک ساعت دیگر خواهم رفت).


با استفاده از زمان حال، مکالمه‌ های زبان فرانسوی و متون فرانسوی را در زمانی واقعی و زیبا می‌توان به تصویر کشید. این زمان اساسی در زبان فرانسه است و به عنوان یکی از اولین افعالی که زبان آموزان یاد می‌گیرند، بسیار مهم است.

همچنین شما می توانید برای آموزش های بیشتر در آکادمی تیکا عضو شوید وگرامر های زبان فرانسوی را به صورت اصولی یاد بگیرید.

زمان حال در زبان فرانسه

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات