اساتید پیشنهادی:

گفتن تاریخ و زمان در زبان انگلیسی به همراه تلفظ

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
جمعه, 27 تیر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 8 دقیقه

تعداد بازدید : 400

گفتن تاریخ و زمان در زبان انگلیسی به همراه تلفظ


یادگیری نحوه گفتن تاریخ و زمان به زبان انگلیسی یکی از مهارت‌های ضروری برای هر کس است که می‌خواهد به طور روان با انگلیسی‌ زبانان بومی ارتباط و مکالمه انگلیسی برقرار کند. در این مقاله، به بررسی روش‌های مختلف بیان تاریخ و زمان در زبان انگلیسی به همراه تلفظ و کلمات انگلیسی آنها می‌پردازیم.

 
گفتن تاریخ به زبان انگلیسی

برای گفتن تاریخ در زبان انگلیسی، از دو روش اصلی استفاده می‌شود:

 
روش آمریکایی: در این روش، ابتدا ماه، سپس روز و بعد سال گفته می‌شود. به عنوان مثال، برای تاریخ 15 آوریل 2024، به صورت "April 15th, 2024" یا "April 15, 2024" گفته می‌شود.
• روش بریتانیایی: در این روش، ابتدا روز، سپس ماه و بعد سال گفته می‌شود. به عنوان مثال، برای تاریخ 15 آوریل 2024، به صورت "15th April, 2024" یا "15 April, 2024" گفته می‌شود.

 

در ادامه، به ارائه مثال‌هایی برای هر نوع گفتن تاریخ در زبان انگلیسی می‌پردازیم:

 
روش آمریکایی:

• تاریخ کامل: April 15th, 2024 (15 آوریل 2024)
• تاریخ بدون پسوند "-th": April 15, 2024 (15 آوریل 2024)
• تاریخ با "the first of" به عنوان مثال: the first of January, 2025 (اول ژانویه 2025)
• تاریخ با "the tenth of" به عنوان مثال: the tenth of October, 2023 (دهم اکتبر 2023)
• سال به صورت کامل: Two thousand twenty-four (دو هزار و بیست و چهار)
• سال به صورت مخفف: 2024 (بیست و بیست و چهار)

  

مثال در جمله:

• I was born on April 15th, 1990. (من در 15 آوریل 1990 متولد شدم)
• My flight leaves on December 24, 2024. (پرواز من در 24 دسامبر 2024 حرکت می‌کند)
• The first of January is a national holiday in many countries. (اول ژانویه در بسیاری از کشورها تعطیل ملی است)
• I have an appointment with the doctor on the tenth of November. (من در دهم نوامبر با دکتر نوبت دارم)
• The year 2020 was a difficult year for many people. (سال 2020 سال سختی برای بسیاری از مردم بود)
• I hope to see you in 24. (امیدوارم در سال 24 شما را ببینم)

 
روش بریتانیایی:

• تاریخ کامل: 15th April, 2024 (15 آوریل 2024)
• تاریخ بدون پسوند "-th" عبارت است از: 15 April, 2024 (15 آوریل 2024)
• تاریخ با "the first of" به عنوان مثال: the 1st of January, 2025 (اول ژانویه 2025)
• تاریخ با  "the tenth of" به عنوان مثال: the 10th of October, 2023 (دهم اکتبر 2023)
• سال به صورت کامل: Two thousand twenty-four (دو هزار و بیست و چهار)
• سال به صورت مخفف: 2024 (بیست و بیست و چهار)

 
مثال در جمله:

• Her birthday is on the 15th of April. (تولد او در 15 آوریل است)
• I will be traveling to Europe in 24. (من در سال 24 به اروپا سفر خواهم کرد)
• The 1st of January is a public holiday in the UK. (اول ژانویه در بریتانیا تعطیل عمومی است)
• I have a meeting on the 10th of October. (من در دهم اکتبر جلسه دارم)
• The year 2022 was a year of great change for the world. (سال 2022 سالی پر از تحول بزرگ برای جهان بود)
• I graduated from university in 24. (من در سال 24 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم)

 
نکاتی در مورد گفتن تاریخ:

• برای تاریخ‌های بین دهم تا نوزدهم هر ماه، از پسوند "-th" بعد از عدد استفاده می‌شود. به عنوان مثال، "11th of April" یا "18th of March".
• برای تاریخ‌های بیستم به بعد، از پسوند "-th" استفاده نمی‌شود. به عنوان مثال، "20th of April" یا "31st of December".
• برای تاریخ‌های اول هر ماه، می‌توان از "the first of" به جای "1st" استفاده کرد. به عنوان مثال، "the first of January" یا "the 1st of January".
• برای تاریخ‌های دهم هر ماه، می‌توان از "the tenth of" به جای "10th" استفاده کرد. به عنوان مثال، "the tenth of October" یا "the 10th of October".
• برای سال‌ها، می‌توان از اعداد به صورت کامل یا به صورت مخفف استفاده کرد. به عنوان مثال، "2024" یا "twenty twenty-four".


برای گفتن تاریخ در زبان انگلیسی، از دو روش آمریکایی و بریتانیایی استفاده می‌شود!


گفتن زمان در زبان انگلیسی

 
گفتن زمان در زبان انگلیسی

برای گفتن زمان در زبان انگلیسی، از دو روش اصلی استفاده می‌شود:


• روش 12 ساعته: در این روش، از اعداد 1 تا 12 به همراه پسوند "am" (قبل از ظهر) یا "pm" (بعد از ظهر) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، "8:00 am" یا "10:30 pm".
• روش 24 ساعته: در این روش، از اعداد 00 تا 23 بدون پسوند "am" یا "pm" استفاده می‌شود. به عنوان مثال، "08:00" یا "22:30".


در ادامه، به ارائه مثال‌هایی برای هر نوع گفتن زمان در زبان انگلیسی می‌پردازیم:


روش 12 ساعته:

• زمان با "am" به عنوان مثال: 8:00 am (8 صبح)

• زمان با "pm" به عنوان مثال: 10:30 pm (10:30 شب)
• زمان با "noon" به عنوان مثال: 12:00 noon (ظهر)
• زمان با "midnight" به عنوان مثال: 12:00 midnight (نیمه شب)
• زمان با "half past" به عنوان مثال: half past six (6:30)
• زمان با "quarter past" به عنوان مثال: quarter past eight (8:15)
• زمان با "quarter to" به عنوان مثال: quarter to nine (8:45)
• زمان با "minutes past" به عنوان مثال: five minutes past ten (10:05)
• زمان با "minutes to" به عنوان مثال: ten minutes to twelve (11:50)


مثال در جمله:

• My alarm clock goes off at 7:00 am. (ساعت زنگدار من در 7 صبح به صدا در می‌آید)
• I have a meeting at 2:30 pm. (من در 2:30 بعد از ظهر جلسه دارم)
• I usually eat lunch at noon. (من معمولاً ظهر ناهار می‌خورم)
• We went to bed at midnight. (ما نیمه شب به رختخواب رفتیم)
• It's half past five. (ساعت 5:30 است)
• I'll be there in a quarter past eight. (من 8:15 آنجا خواهم بود)
• The train leaves quarter to ten. (قطار 8:45 حرکت می‌کند)
• I'm five minutes late. (من 5 دقیقه تأخیر دارم)
• The store closes ten minutes to six. (فروشگاه 5:50 می‌بندد)


روش 24 ساعته:

• زمان ساده: 08:00 (8:00)
• زمان با "hours" به عنوان مثال: 14:00 hours (14:00)
• زمان با "o'clock" به عنوان مثال: 23:00 o'clock (23:00)


مثال در جمله:

• My flight leaves at 06:30. (پرواز من 6:30 صبح حرکت می‌کند)
• The office opens at 09:00 hours. (اداره ساعت 9 صبح باز می‌شود)
• The concert starts at 20:00 o'clock. (کنسرت ساعت 8 شب شروع می‌شود)


نکاتی در مورد گفتن زمان:

• برای ساعت‌های 12 ظهر و 12 شب، می‌توان از "noon" و "midnight" استفاده کرد.
• برای نیم ساعت، می‌توان از "half past" به همراه عدد ساعت استفاده کرد. به عنوان مثال، "half past six" یا "6:30".
• برای ربع ساعت، می‌توان از "quarter past" یا "quarter to" به همراه عدد ساعت استفاده کرد. به عنوان مثال، "quarter past eight" یا "quarter to nine".
• برای بیان دقیق دقیقه، می‌توان از عدد دقیقه به همراه "minutes past" یا "minutes to" به همراه عدد ساعت استفاده کرد. به عنوان مثال، "five minutes past ten" یا "ten minutes to twelve".


تمامی این نکات و کلمات برای یادگیری شما است تا با استفاده از آنها بتوانید با انگلیسی زبانان ارتباط بهتری بگیرید. به همین دلیل ما برای افزایش دایره واژگان شما، مطالعه مقاله انواع لباس ها به زبان انگلیسی به همراه تلفظ را به شما پیشنهاد می کنیم!


برای گفتن زمان در زبان انگلیسی، از دو روش 12 ساعته و 24 ساعته استفاده می‌شود


گفتن تاریخ به زبان انگلیسی


تلفظ ماه ها به زبان انگلیسی

تلفظ تاریخ و زمان در زبان انگلیسی به لهجه و گویش گوینده بستگی دارد. با این حال، برخی از نکات کلی در مورد تلفظ تاریخ، زمان و ماه ها به شرح زیر است:

ماه‌ها: تلفظ ماه‌ها در زبان انگلیسی به شرح زیر است:

• (January)۱۱ دی تا ۱۱ بهمن  [ˈdʒænjuəri]
• (February): ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند [ˈfɛbruəri]
• (March): ۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین [ˈmɑːrtʃ]
• (April): ۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت [ˈeɪprɪl]
• (May): ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد [ˈmeɪ]
• (June): ۱۱ خرداد تا ۹ تیر [ˈdʒuːn]
• (July): ۱۰ تیر تا ۹ اَمرداد[ˈdʒuːlaɪ]
• (August): ۱۰ اَمرداد تا ۹ شهریور [ˈɑːɡəst]
• (September): ۱۰ شهریور تا ۸ مهر [ˈsɛptember]
• (October): ۹ مهر تا ۹ آبان [ˈɑːktəʊbər]
• (November): ۱۰ آبان تا ۹ آذر [ˈnoʊvɛmbər]
• (December):۱۰ آذر تا ۱۰ دی [dɪˈsɛmbər]


جمع بندی


در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاحات مربوط به تاریخ و زمان در زبان انگلیسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات مرتبط و مختلف را در زبانی که یاد میگیرید بگویید. سامانه آموزش زبان تیکادر یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه زبان خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.

گفتن تاریخ و زمان در زبان انگلیسی به همراه تلفظ

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات