اساتید پیشنهادی:

مهم ترین اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
چهارشنبه, 12 شهریور 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 8 دقیقه

تعداد بازدید : 225

مهم ترین اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی


بدن انسان، یک سیستم پیچیده و شگفت‌انگیز است که از میلیاردها سلول، بافت و اندام تشکیل شده است. هر کدام از این اجزا، وظایف خاص خود را بر عهده دارند و با همدیگر همکاری می‌کنند تا بدن به طور صحیح و سالم کار کند. در این مقاله، قصد داریم به معرفی تعدادی از مهم ترین اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آنها بپردازیم.


مهم ترین اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی

 یادگیری این کلمات انگلیسی می تواند به شما در مکان های مختلف کمک کند یا حتی جون شما را نجات دهد:


اعضای سر به زبان انگلیسی


سر (Head): هِد

• مغز (Brain): برِین
• جمجمه (Skull): اسْکَل
• چشم (Eye): آی
• گوش (Ear): ایر
• بینی (Nose): نُوز


اعضای سر انسان به انگلیسی


• دهان (Mouth): مائوث
• پلک (Eyelid): آیْلِیْد
• ابرو (Eyebrow): آیْبْرَو
• مژه (Eyelash): آیْلَش
• لوله گوش (Ear canal): ایر کَنال

• گردن (Neck): نِک

 

اعضای بدن به زبان انگلیسی


تنه (Trunk): تْرَانْک

• قفسه سینه (Chest): چِسْت
• ریه (Lung): لَانگ
• قلب (Heart): هارت
• معده (Stomach): اسْتَامَک
• روده (Intestine): اِینْتِسْتَین
• کبد (Liver): لِیْوِر
• کلیه (Kidney): کِیْدْنِی

 

برای ارتقای سطح زبان، ما مطالعه مقالهانواع خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ را به شما پیشنهاد می کنیم!


اندام ها به زبان انگلیسی


اندام‌ها (Limbs): لِیمْبْز 

• دست (Arm): آرم
• بازو (Shoulder): شُولْدِر
• آرنج (Elbow): اِلْبُو
• مچ دست (Wrist): رِیسْت
• انگشت (Finger): فینْگِر


اندام های انسان به انگلیسی


• پا (Leg): لِگ
• ران (Thigh): تای
• زانو (Knee): نی
• ساق پا (Calf): کَاف
• مچ پا (Ankle): اَنْکِل
• پا (Foot): فُوت


مهم ترین اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی

 
پوست (Skin): سْکِین
استخوان (Bone): بُون
عضله (Muscle): مَسْل
خون (Blood): بْلَاد
سلول (Cell): سِل
اندام (Organ): اُورْگَن

 
این فقط تعدادی از اعضای مهم بدن انسان به زبان انگلیسی بود. برای آشنایی بیشتر با اعضای بدن و وظایف هر کدام، می‌توانید به منابع آموزشی معتبر مانند کتاب‌های آناتومی و وب‌سایت‌های علمی مراجعه کنید.

 

اصطلاحات مربوط به اعضای بدن در زبان انگلیسی

در ادامه، به برخی از اصطلاحات مربوط به اعضای بدن به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آنها اشاره می‌کنیم:


اصطلاحات مربوط به سر در زبان انگلیسی


سر (Head)

• سر درد (Headache): هِدْاِیْک
• سرگیجه (Dizziness): دِیْزِینِس
• سرد (Cold): کُولْد
• خماری (Hangover): هَنگْاُورْ
• عطسه (Sneeze): سْنیز
• خارش چشم (Itchy eyes): آیْچی اایْز
• دندان درد (Toothache): تُوثْاِیْک


اصطلاحات مربوط به صورت در زبان انگلیسی

 
صورت (Face)

• صورت زیبا (Pretty face): پْرِتی فِیس
• صورت زشت (Ugly face): اَگْلی فِیس
• صورت خندان (Smiling face): سْمایْلینگ فِیس
• صورت اخم‌آلود (Frowning face): فْرَوْنْیْنْگ فِیس
• صورت خجالت‌زده (Blushing face): بْلَشْیْنْگ فِیس
• صورت رنگ‌پریده (Pale face): پِیل فِیس
• صورت قرمز (Red face): رِد فِیس


اصطلاحات مربوط به گردن در زبان انگلیسی

 
گردن (Neck)

• گردن درد (Neck pain): نِک پِین
• گردن بلند (Long neck): لانگ نِک
• گردن کوتاه (Short neck): شُورت نِک
• خم کردن گردن (Tilting the neck): تِیْلْتینگ دِی نِک


اصطلاحات مربوط به تنه در زبان انگلیسی

 
تنه (Trunk)

• درد کمر (Backache): بَکْاِیْک
• شکم صاف (Flat stomach): فْلَت اسْتَامَک
• شکم بزرگ (Big belly): بِیْگ بِلی
• درد معده (Stomach ache): اسْتَامَک اِیْک
• تنفس عمیق (Deep breath): دِیْپ بْرِث


اصطلاحات مربوط به دست در زبان انگلیسی

 
دست (Arm)

• درد دست (Arm pain): آرم پِین
• دست قوی (Strong arm): ّاعسْتْرَانْگ آرم
• دست ضعیف (Weak arm): ویْک آرم
• تکان دادن دست (Waving the arm): وَیْوْیْنْگ دِی آرم
• آغوش گرفتن (Hugging): هَگْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به پا در زبان انگلیسی

 
پا (Leg)

• درد پا (Leg pain): لِگ پِین
• پاهای بلند (Long legs): لانگ لِگْز
• پاهای کوتاه (Short legs): شُورت لِگْز
• دویدن (Running): رَانْیْنْگ
• راه رفتن (Walking): واکْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به پوست در زبان انگلیسی

 
پوست (Skin)

• پوست صاف (Smooth skin): سْمُوْثْ سْکِین
• پوست خشن (Rough skin): رَفْ سْکِین
• پوست خشک (Dry skin): درایْ سْکِین
• پوست چرب (Oily skin): اُویْلی سْکِین
• برنزه شدن (Tanning): تَانْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به مو در زبان انگلیسی

 
مو (Hair)

• موهای بلند (Long hair): لانگ هِر
• موهای کوتاه (Short hair): شُورت هِر
• موهای صاف (Straight hair): سْتْرِیْت هِر
• موهای فر (Curly hair): کَرْلِی هِر 

• رنگ مو (Hair color): هِر کالر


اصطلاحات مربوط به چشم در زبان انگلیسی

 
چشم (Eye)

• چشم‌های آبی (Blue eyes): بْلُو آیْز
• چشم‌های قهوه‌ای (Brown eyes): بْرَاوْنْ آیْز
• چشم‌های سبز (Green eyes): گْرینْ آیْز
• چشم‌های ضعیف (Weak eyes): ویْک آیْز
• چشم‌های قوی (Strong eyes): سْتْرَانْگ آیْز
• پلک زدن (Blinking): بْلِیْنْکینگ
• گریه کردن (Crying): کرایْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به گوش در زبان انگلیسی

 
گوش (Ear)

• گوش‌های بزرگ (Big ears): بِیْگ ایرْز
• گوش‌های کوچک (Small ears): سْمالْ ایرْز
• شنوایی ضعیف (Weak hearing): ویْک هِیْرینگ
• شنوایی قوی (Strong hearing): سْتْرَانْگ هِیْرینگ
• گوش دادن به موسیقی (Listening to music): لیسْنْیْنْگ تُوْ مُوزِیک

 

اصطلاحات مربوط به بینی در زبان انگلیسی


بینی (Nose)

• بینی بزرگ (Big nose): بِیْگ نُوز
• بینی کوچک (Small nose): سْمالْ نُوز
• بویایی ضعیف (Weak sense of smell): ویْک سِنسْ آوْ سْمِل
• بویایی قوی (Strong sense of smell): سْتْرَانْگ سِنسْ آوْ سْمِل
• عطسه کردن (Sneezing): سْنیزْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به دهان در زبان انگلیسی

 
دهان (Mouth)

• دهان بزرگ (Big mouth): بِیْگ مائوث
• دهان کوچک (Small mouth): سْمال مائوث
• درد دندان (Toothache): تُوثْاِیْک
• بوی بد دهان (Bad breath): بَد بْرِث
• جویدن (Chewing): چْیْوْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به زبان در انگلیسی

 
زبان (Tongue)

• زبان دراز (Long tongue): لانگ تَانْگ

• زبان کوتاه (Short tongue): شُورت تَانْگ

• زبان بستن (Holding one's tongue): هُولْدْیْنْگ وَنْز تَانْگ

• لیسیدن (Licking): لِیْکْیْنْگ

• جویدن زبان (Biting one's tongue): بایتْیْنْگ وَنْز تَانْگ


اصطلاحات مربوط به دندان در زبان انگلیسی

 
دندان (Teeth)

• دندان‌های سفید (White teeth): وایْتْ تِیْث
• دندان‌های زرد (Yellow teeth): یَلْاُو تِیْث
• دندان‌های کج (Crooked teeth): کْرُوْکِد تِیْث
• مسواک زدن (Brushing teeth): بْرَشْیْنْگ تِیْث

• نخ دندان (Flossing): فْلَاسْیْنْگ


اصطلاحات مربوط به لب در زبان انگلیسی

 
لب (Lip)

• لب‌های بزرگ (Big lips): بِیْگ لِیْپْس
• لب‌های کوچک (Small lips): سْمال لِیْپْس
• لبخند زدن (Smiling): سْمایْلینگ
• بوسه زدن (Kissing): کِیْسْیْنْگ
• گزیدن لب (Biting one's lip): بایتْیْنْگ وَنْز لِیْپْ


اصطلاحات مربوط به اعضای بدن در زبان انگلیسی


• دستگاه گوارش (Digestive system): دایجِسْتِیو سْتِسْم
• دستگاه تنفسی (Respiratory system): رِسْپِیْرَتُوری سْتِسْم
• دستگاه گردش خون (Circulatory system): سِرْکُلَتُوری سْتِسْم
• دستگاه عصبی (Nervous system): نِرْوِس سْتِسْم
• دستگاه اسکلتی عضلانی (Musculoskeletal system): مَسْکِلُوسْکِلِتَل سْتِسْم
• دستگاه ایمنی (Immune system): اِیْمْیون سْتِسْم
• دستگاه تولید مثل (Reproductive system): رِپْرَادَکْتِیو سْتِسْم
• غدد درون ریز (Endocrine glands): اِنْدُوکْرین گِلَنْدْز


اصطلاحات مربوط به اعضای بدن حیوان در زبان انگلیسی

در ادامه، به برخی از اصطلاحات مربوط به اعضای بدن حیوانات به زبان انگلیسی به همراه تلفظ فارسی آنها اشاره می‌کنیم:


اصطلاحات مربوط به اعضای بدن حیوان در زبان انگلیسی

 
• پر (Feather): فِتْهِر
• پولک (Scale): سْکِیل
• مو (Fur): فِر
• پنجه (Claw): کْلُو
• منقار (Beak): بیک
• بال (Wing): وینگ
• شاخ (Horn): هُورْن
• سم (Hoof): هُوف
• دم (Tail): تِیل

 
جمع بندی

 
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاحات اعضای بدن به انگلیسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات مرتبط و مختلف را در زبانی که یاد می‌گیرید بگویید. سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.

مهم ترین اعضای بدن انسان به زبان انگلیسی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات