اساتید پیشنهادی:

​انواع خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
شنبه, 21 تیر 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 8 دقیقه

تعداد بازدید : 574

​انواع خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ


غذا یکی از اساسی‌ترین نیازهای بشر و بخش جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها در سراسر جهان است. در هر فرهنگ و جامعه‌ای، انواع مختلفی از خوراکی‌ها با توجه به ذائقه و آداب و رسوم آن منطقه وجود دارد. آشنایی با نام انواع خوراکی‌ها و کلمات در زبان انگلیسی، برای افرادی که قصد سفر به کشورهای انگلیسی‌زبان را دارند یا با افراد مکالمه زبان انگلیسی انجام می دهند، بسیار مفید خواهد بود.

در این مقاله، به بررسی برخی از انواع خوراکی‌های رایج در زبان انگلیسی به همراه تلفظ آنها می‌پردازیم.

 
دسته‌بندی‌های کلی خوراکی‌ها در زبان انگلیسی:

Fruits (میوه‌ها):


میوه‌ ها در زبان انگلیسی


• Apple (سیب): ˈæpəl
• Banana (موز): bəˈnænə
• Orange (پرتقال): ˈɔːrɪndʒ
• Grape (انگور): greɪp
Watermelon (هندوانه): ˈwɔːtərˌmelən
• Strawberry (توت فرنگی): ˈstrɔːˌberi
• Pineapple (آناناس): ˈpaɪnˌæpəl
• Mango (انبه): ˈmæŋɡoʊ
• Kiwi (کیوی): ˈkiːwi


Vegetables (سبزیجات):


سبزیجات به زبان انگلیسی


• Potato (سیب زمینی): ˈpoʊˌteɪtoʊ
• Carrot (هویج): ˈkæɹət
• Tomato (گوجه فرنگی): təˈmɑːtoʊ
• Onion (پیاز): ˈʌnjən
• Lettuce (کاهو): ˈlɛtɪs
• Broccoli (کلم بروکلی): ˈbrɔːkəli
• Cucumber (خیار): ˈkjʊːkʌmbər
• Spinach (اسفناج): ˈspɪnɪdʒ


بهتر است برای کامل کردن اطلاعات خود در مورد سبزیجات، مقاله سبزیجات به زبان انگلیسی را مطالعه کنید!


Meat (گوشت):


انواع گوشت به زبان انگلیسی


• Chicken (مرغ): ˈtʃɪkən
• Beef (گوشت گاو): biːf
• Pork (گوشت خوک): poːrk
• Lamb (گوشت بره): læm
• Fish (ماهی): fɪʃ
• Turkey (بوقلمون): ˈtɜːki
• Ham (ژامبون): hæm


Dairy products (محصولات لبنی):


محصولات لبنی به زبان انگلیسی


• Milk (شیر): mɪlk
• Cheese (پنیر): tʃiːz
• Yogurt (ماست): ˈjoʊɡərt
• Butter (کره): ˈbʌtər
• Ice cream (بستنی): aɪs kriːm
• Eggs (تخم مرغ): egz


Grains (غلات):


انواع غلات به زبان انگلیسی


• Rice (برنج): raɪs
• Bread (نان): bred
• Pasta (پاستا): ˈpɑːstə
• Cereal (غلات): ˈsɪriəl
• Oats (جو دوسر): oʊts


Nuts and seeds (آجیل و دانه‌ها):


انواع آجیل و دانه‌ ها به زبان انگلیسی


• Peanuts (بادام زمینی): ˈpiːnʌts
• Almonds (بادام): ˈɑːlməndz
• Walnuts (گردو): ˈwɔːlnʌts
• Sunflower seeds (تخمه آفتابگردان): ˈsʌnˌflaʊər siːdz


Sweets and desserts (شیرینی‌جات و دسرها):


شیرینی‌ جات به زبان انگلیسی


• Cake (کیک): keɪk
• Cookie (کوکی): ˈkʊki
• Chocolate (شکلات): ˈtʃɑːklət
• Ice cream (بستنی): aɪs kriːm
• Candy (آبنبات): ˈkændi
• Fruit salad (سالاد میوه): ˈfruːt ˈsæləd

 
اصطلاحات مربوط به خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ

 
علاوه بر نام انواع خوراکی‌ها، در زبان انگلیسی اصطلاحات و عبارات متعددی برای صحبت در مورد غذا، آشپزی و رستوران‌ها وجود دارد. آشنایی با این اصطلاحات می‌تواند به شما در برقراری ارتباط بهتر با انگلیسی‌زبانان در موقعیت‌های مختلف، مانند صرف غذا در رستوران، سفارش غذا یا پخت و پز در خانه کمک کند.
در ادامه، به بررسی برخی از اصطلاحات رایج مربوط به خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ آنها می‌پردازیم:

 
اصطلاحات مربوط به غذا:


اصطلاحات مربوط به غذا در زبان انگلیسی

 
Delicious: (لذیذ) dɪˈlɪʃəs
• Tasty: (خوشمزه) ˈteɪsti
• Yummy: (خوشمزه)ˈjʌmi
• Appetizing: (اشتهاآور) æpəˈtaɪzɪŋ
• Spicy: (تند)ˈspaɪsi
• Sweet: (شیرین)swiːt
• Salty: (شور)ˈsɔːlti
• Sour: (ترش)saʊər
• Bitter: (تلخ)ˈbɪtər
• Healthy: (سالم)ˈhɛlθi


اصطلاحات غذا در زبان انگلیسی


• Unhealthy: (غیرسالم)ʌnˈhɛlθi
• Fresh: (تازه)freʃ
• Stale: (بیات)steɪl
• Organic: (ارگانیک)ɔːˈɡænɪk
• Vegetarian: (گیاهخوار)ˌvɛdʒɪˈtɛəriən
• Vegan: (وگن)ˈviːɡən
• Gluten-free: (بدون گلوتن)ˈɡluten-friː
• Dairy-free: (بدون لبنیات)ˈdeɪri-friː
• Nut-free: (بدون آجیل)ˈnʌt-friː

 
اصطلاحات مربوط به آشپزی:


اصطلاحات مربوط به آشپزی در زبان انگلیسی

 
• Cook: (آشپز)kʊk
• Cooking: (آشپزی)ˈkʊkɪŋ
• Recipe: (دستور پخت)ˈrɛsəpi
• Ingredients: (مواد لازم)ɪnˈgriːdiənts
• Measure: (اندازه‌گیری)ˈmɛʒər
• Chop: (خرد کردن)tʃɑːp
• Slice: (برش دادن)slaɪs
• Dice: (تاس انداختن)daɪs
• Mix: (مخلوط کردن)mɪks
• Bake: (پختن)beɪk


اصطلاحات آشپزی در زبان انگلیسی


• Boil: (جوشاندن)baɪl
• Fry: (سرخ کردن)fraɪ
• Grill: (کباب کردن)grɪl
• Roast: (بو دادن)roʊst
• Serve: (سرو کردن)sɜːv

 

اصطلاحات مربوط به رستوران‌ها:


اصطلاحات مربوط به رستوران‌ ها در زبان انگلیسی

 
• Restaurant: (رستوران)ˈrɛstərənt
• Menu: (منو)ˈmɛnjuː
• Waiter/Waitress: (پیشخدمت)ˈweɪtər/ˈweɪtrɪs
• Table: (میز)teɪbəl
• Chair: (صندلی)tʃeər


اصطلاحات رستورانی در زبان انگلیسی


• Order: (سفارش)ˈɔːrdər
• Appetizer: (پیش غذا)æpəˈtaɪzər
• Main course: (غذای اصلی)meɪn koʊrs
• Dessert: (دسر)dɪˈzɜːrt
• Bill: (حساب)bɪl
• Tip: (انعام)tɪp


اصطلاحات مربوط به ذائقه:


اصطلاحات مربوط به ذائقه در زبان انگلیسی

 
• Like: (دوست داشتن)laɪk
• Dislike: (دوست نداشتن)dɪsˈlaɪk
• Love: (عشق)lʌv
• Hate: (تنفر)heɪt
• Crave: (میل شدید داشتن)kreɪv


اصطلاحات مربوط به ذائقه در زبان انگلیسی


• Fancy: (میل داشتن)ˈfænsi
• Savory: (خوشمزه)ˈseɪvəri
• Bland: (بی‌مزه)blænd
• Appetizing: (اشتهاآور)æpəˈtaɪzɪŋ
• Refreshing: (تازه‌کننده)rɪˈfrɛʃɪŋ
• Satisfying: (سیرکننده)səˈtɪsfaɪɪŋ

 
اصطلاحات مربوط به پخت و پز:


اصطلاحات مربوط به پخت و پز در زبان انگلیسی


• Prepare: (آماده کردن)prɪˈpeər
• Cook: (پختن)kʊk
• Bake: (پختن)beɪk
• Boil: (جوشاندن)baɪl
• Fry: (سرخ کردن)fraɪ
• Grill: (کباب کردن)grɪl
• Roast: (بو دادن)roʊst
• Simmer: (آهسته پختن)ˈsɪmər
• Stir-fry: (تفت دادن) stɪr-fraɪ
• Chop: (خرد کردن)tʃɑːp


اصطلاحات مربوط به پخت و پز در زبان انگلیسی


• Slice: (برش دادن)slaɪs
• Dice: (تاس انداختن)daɪs
• Peel: (پوست کندن)piːl
• Grate: (رنده کردن)greɪt
• Blend: (مخلوط کردن)blend
• Season: (طعم دادن)ˈsiːzn
• Marinade: (مرینیت کردن)ˌmærəˈneɪd

 
جمع بندی

 
در این مقاله سعی کردیم تا شما را با اصطلاحات مربوط به خوراکی ها در زبان انگلیسی آشنا کنیم. برای یادگیری یک زبان خوب است بتوانید تمامی اصطلاحات مرتبط و مختلف را در زبانی که یاد میگیرید بگویید. سامانه آموزش زبان تیکا در یادگیری 16 زبان مختلف در کنار شماست. برای یادگیری زبان با توجه به هدفی که دارید استاد دلخواه زبان خود را بیابید و در مسیر دلخواه خود برای یادگیری زبان قدم بگذارید.

​انواع خوراکی‌ها در زبان انگلیسی به همراه تلفظ

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات