اساتید پیشنهادی:

انواع فعل در زبان ایتالیایی

خاطره محمدی
خاطره محمدی
سه‌شنبه, 5 دی 2022

دسته بندی : italian-grammar

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 11807

فعل در زبان ایتالیایی

اگر جزو کسانی هستید که می‌خواهید ایتالیایی یاد بگیرید، تنها نیستید. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان هر روز این زبان را مطالعه می‌کنند. ایتالیایی زبانی است که فرهنگ و تاریخ غنی ای را به تصویر می‌کشد. زبان ایتالیایی می‌تواند شما را به سفری هیجان‌انگیز در تاریخ ببرد، از اروپا تا آفریقا و آمریکای شمالی و فراتر از آن.

شاید اولین سؤالی که بپرسید این باشد که یادگیری زبان ایتالیایی را از کجا شروع کنم؟ مهم‌ترین بخش قواعد زبان ایتالیایی چیست؟ آیا یادگیری دستور زبان آن آسان است؟ در پاسخ باید بگوییم که افعال بخش بسیار مهمی در زبان ایتالیایی هستند. بدون وجود افعال زبان‌ها ناقص هستند. در این مقاله به بررسی انواع فعل در زبان ایتالیایی می‌پردازیم.

افعال در زبان ایتالیایی

همچون سایر زبان‌ها در دستور زبان ایتالیایی افعال در دو دسته افعال باقاعده و افعال بی‌قاعده قرار می‌گیرند. برای صرف افعال در زبان ایتالیایی باید شخص و جنسیت فاعل مورد نظر را در نظر بگیریم.

در صرف افعال ایتالیایی باید به سه نکته زیر توجه کنیم:

۱. زمان فعل که شامل گذشته، حال و آینده است‌.

۲. شخص فعل (soggeto)

۳. وجه فعل (وجه اخباری، وجه التزامی، وجه شرطی، وجه امری، وجه مصدری و وجه وصفی)

بن فعل ایتالیایی

بن فعل درواقع بخش بنیادین و ثابت یک فعل است که معنای فعل را به دوش می‌کشد. افعال در زبان ایتالیایی دو بخش اصلی دارند: یک بخش بن فعل است که هنگام صرف فعل تغییر نمی‌کند و بخش دوم نیز بخش متغیر فعل است که متناسب با زمان و شخص فعل تغییر می‌کند. برای درک بهتر موضوع مثال زیر را در نظر بگیرید:

Mangiare (خوردن)

فعلی که مثال زدیم از دو بخش تشکیل شده است: بن فعل یعنی mangi و بخش پایانی آن یعنی are که زمان و شخص فعل را مشخص می‌کند.

زمان فعل در زبان ایتالیایی

در زبان ایتالیایی زمان افعال به دو گروه تقسیم می‌شود:

۱. ساده (tempi semplici)

۲. پیچیده (tempi composti)

مصادر در زبان ایتالیایی

افعال پرکاربرد در زبان ایتالیایی

مصدرها در زبان ایتالیایی در سه دسته جای می‌گیرند که به شرح زیر هستند:

۱. مصادری که به ARE ختم می‌شوند

برای درک این مصادر به صرف فعل mangiare در زمان حال ساده (Presente indicativo) توجه کنید:

Io mangio

Tu mangi

Lui/lei mangia

Noi mangiamo

Voi mangiate

Loro mangiano

همان گونه ملاحظه می‌کنید در صرف مصدر mangiare قسمت پایانی آن یعنی ARE حذف شده و به جای آن ضمایر قرار گرفته‌اند.

 • O(اول شخص مفرد)
 • I (دوم شخص مفرد)
 • A (سوم شخص مفرد )
 • IAMO (اول شخص جمع)
 • ATE (دوم شخص جمع)
 • ANO (سوم شخص جمع)

مثال‌های دیگری از مصادری که به ARE ختم می‌شوند، در زیر آورده شده‌اند:

 1. Saltare (پریدن)
 2. Salutare (سلام کردن)
 3. Pagare (پرداخت کردن)
 4. Andare (رفتن)

۲. مصادری که به ERE ختم می‌شوند

صرف مصدر scrivere را در زمان حال ساده در نظر بگیرید:

Io scrivo

Tu scrivi

Lui/lei scrive

Noi scriviamo

Voi scrivete

Loro scrivono

در این دسته از مصادر نیز بخش پایانی حذف شده و به جای آن ضمایر قرار گرفته‌اند.

برخی دیگر از این مصادر عبارتند از:

 1. Scrivere (نوشتن)
 2. Ridere (خندیدن)
 3. Sapere (دانستن)
 4. Volere (خواستن)
 5. Potere (توانستن)

۳. مصادری که به IRE ختم می‌شوند

صرف مصدر partire را در زمان حال ساده در نظر بگیرید:

Io parto

Tu parti

Lui/lei parte

Noi partiamo

Voi partite

Loro partono

برخی دیگر از مصادر این دسته عبارتند از:

 1. Partire (عزیمت کردن)
 2. Tradire (خیانت کردن)
 3. Dire (گفتن)
 4. Salire (سوار شدن)
 5. Morire (مردن)

افعال باقاعده در زبان ایتالیایی

افعال باقاعده بخش عمده‌ای از افعال را در زبان ایتالیایی تشکیل می‌دهند و صرف آنها از یک قاعده ثابت پیروی می‌کند.

جدول زیر را در نظر بگیرید:

IRE ERE ARE
preferire servire temere amare
Io preferisco Io servo Io temo Io amo
Tu preferisci Tu servi Tu temi Tu ami
Lui/lei preferisce Lui/lei serve Lui/lei teme Lui/lei ama
Noi preferiamo Noi serviamo Noi temiamo Noi amiamo
Voi preferite Voi servite Voi temete Voi amate
Loro preferiscono Loro servono Loro temono Loro amano

 

 • اول شخص مفرد معمولاً در تمام افعال باقاعده به O پایان می‌یابد.
 • دوم شخص مفرد معمولاً در تمامی افعال باقاعده به i ختم می‌شود.
 • سوم شخص مفرد اگر مصدر با ARE تمام شود به A ختم می‌شود؛ اما برای سایر مصدرها به E مختوم می‌گردد.
 • اول شخص جمع در همه مصادر با IAMO پایان می‌یابد.
 • دوم شخص جمع اگر مصادر مختوم به ARE باشند با ATE پایان می‌یابد، اگر مصادر به ERE مختوم باشند با ETE پایان می‌یابد و اگر مصدرها به IRE ختم شوند با ITE پایان می‌یابد.
 • سوم شخص جمع در مصدرهایی که مختوم به ARE هستند، با ANO پایان می‌یابد در غیر این صورت مختوم به ONO است.

افعال بی‌قاعده در زبان ایتالیایی

افعال بی‌قاعده از قانون خاصی پیروی نمی‌کنند؛ بنابراین باید با تکرار و تمرین آنها را به خاطر سپرد. البته ناگفته نماند تعداد این افعال در زبان ایتالیایی بسیار کم است. برای مثال جدول زیر را در نظر بگیرید:

dire leggerr venire andare
Io dico Io leggo Io vengo Io vado
Tu dici Tu leggi Tu vieni Tu vai
Lui/lei dice Lui/lei legge Lui/lei viene Lui/lei va
Noi diciamo Noi leggiamo Noi veniamo Noi anidiamo
Voi dite Voi leggete Voi venite Voi andate
Loro dicono Loro loggono Loro vengono Loro vanno

لیست افعال رایج در زبان ایتالیایی

1)     andare رفتن
2)     aprire باز کردن
3)     arrivare رسیدن
4)     ascoltare گوش‌دادن
5)     bere نوشیدن
6)     capire فهمیدن
7)     chiedere پرسیدن
8)     cominciare شروع کردن
9)     comprare خریدن
10)conoscere دانستن
11)correre اجرا کردن
12)credere باور کردن
13)cucinare پختن
14)dare دادن
15)dire گفتن
16)dormire خوابیدن
17)dovere باید (فعل معین)
18)entrare وارد شدن
19)finire تمام کردن
20)imparare آموختن
21)iniziare شروع کردن
22)invitare دعوت کردن
23)finire تمام کردن
24)lavorare کار کردن
25)lavare شستن
26)leggere خواندن
27)mangiare خوردن
28)morire مردن
29)nascere به دنیا آمدن
30)pagare پرداختن
31)parlare صحبت کردن
32)partire ترک کردن
33)pensare فکر کردن
34)potere توانستن / توانستن (فعل معین)
35)sapere دانستن (اطلاعات)
36)scrivere نوشتن
37)studiare مطالعه کردن
38)tornare برگشتن
39)uscire بیرون رفتن
40)vedere دیدن
41)venire آمدن
42)vivere زیستن

جهت مطالعه بیشتر: انواع صفت در زبان ایتالیایی

یادگیری زبان در تیکا

یادگیری هر زبان جدید چالشی است که می‌تواند ذهن شما را به روی دیدگاه‌های جدید باز کند و به شما کمک کند با همه نوع افراد در سراسر مرزهای دنیا با زبان ارتباط برقرار کنید. یادگیری زبان ایتالیایی نیز از این امر مستثنی نیست. بخش مهمی از هر زبان را افعال تشکیل می‌دهند. افعال کامل‌کننده جملات هستند، بدون وجود افعال تمام جملات بی‌معنی و ناقص هستند. افعال در زبان ایتالیایی انواع مختلفی دارند و یادگیری آنها بسیار آسان است؛ زیرا اکثرشان از یک قاعده ثابت پیروی می‌کنند.

در این مقاله سعی کردیم انواع مختلف افعال ایتالیایی را برایتان شرح دهیم. رای کسب اطلاعات بیشتر درمورد منابع یادگیری زبان ایتالیایی و یا بهترین کشورها برای مهاجرت، با مجله رایگان آموزش زبان تیکا همراه باشید.

یادگیری زبان ایتالیایی در تیکا

انواع فعل در زبان ایتالیایی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات

user-image

الهام طالبی

مطلبتون مفید بود ممنون، دوره های رایگان طرح همدلی رو دیدم جدیدا تو سایتتون، خیلی عالیه ممنونم

8 دی 2022