اساتید پیشنهادی:

انواع فعل در زبان انگلیسی

خاطره محمدی
خاطره محمدی
یک‌شنبه, 19 آذر 2022

دسته بندی : english-grammar

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 161

انواع فعل در زبان انگلیسی

افعال بخش بسیار مهمی از دستور زبان در هر زبانی به حساب می‌آیند. بدون وجود افعال نمی‌توانیم حتی نیازهای اولیه خود را بیان کنیم. تصور کنید تشنه هستید و نیاز به آب دارید، حال اگر هیچ فعلی در اختیار نداشته باشید چگونه قادر خواهید بود نیازتان را بیان کنید؟ "من آب ___"؟! تنها چاره کار این است که از زبان اشاره استفاده کنید.

می‌بینید چقدر بدون فعل ضعیف و ناتوان هستیم؟ البته لازم است این نکته را هم بدانیم که افعال را می‌بایست به درستی و متناسب با نوع جمله‌ای که به کار می‌بریم استفاده کنیم. مثلاً اگر قرار است به دوستمان اطلاع دهیم که عصر به خانه او می‌رویم باید از فعل خبری استفاده کنیم:

«من امروز عصر به خانه شما می‌آیم.»

اگر در جمله بالا از فعل امر استفاده کنیم، ساختار جمله به طور کلی غلط می‌شود و حتی اگر ساختار آن نیز درست باشد، معنای آن به طور کلی عوض خواهد. به همین خاطر در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع فعل در زبان انگلیسی بپردازیم.

فعل چیست؟

ما برای تکمیل جملات خود و معنا بخشیدن به آنها از فعل استفاده می‌کنیم. فعل واژه‌ای است که بر انجام‌دادن یک کار یا اتفاق افتادن، یک اتفاق در گذشته، حال و آینده دلالت می‌کند. افعال در زبان انگلیسی بر خلاف فارسی در ابتدای جمله می‌آیند. جمله بدون فعل، جمله نیست و مقصودی را نمی‌رساند.

لینک مفید:  آموزش گرامر انگلیسی صفر تا صد

زمان افعال در انگلیسی

افعال در زبان انگلیسی از لحاظ زمان فعل در سه دسته گذشته (past tense)، حال (pressnt tense) و آینده (future tense) قرار می‌گیرند. البته هر یک از زمان‌های ذکر شده خود شامل چند زیرگروه است که عبارت‌اند از:

 1. گذشته ساده (past simple)

فرمول: فاعل + شکل دوم فعل+ مفعول

مثال:

She went to school.

او به مدرسه رفت.

 1. گذشته استمراری (past continuous)

فرمول: فاعل+ was/were+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

مثال:

He was playing the piano.

او در حال نواختن پیانو بود.

We were eating sandwiches.

ما در حال خوردن ساندویچ بودیم.

 1. گذشته کامل (past perfect)

فرمول: فاعل+ had+ شکل سوم فعل+ مفعول

مثال:

She had left the school.

او مدرسه را ترک کرده بود.

 1. گذشته کامل استمراری (past perfect continuous)

فرمول: فاعل + had been+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

مثال:

They had been practising for their exam for 3 days.

آنها سه روز برای امتحانشان تمرین کرده بودند.

 1. حال ساده (present simple)

فرمول: فاعل+ شکل اول فعل+ s/es+ مفعول

مثال:

She reads a book.

او کتاب می‌خواند.

We read a book.

ما کتاب می‌خوانیم.

 1. حال استمراری (present continuous)

فرمول: فاعل+ is/am/are+ شکل اول فعل+ ing + مفعول

مثال:

He is reading a book.

او در حال کتاب خواندن است.

I am reading a book.

من در حال کتاب خواندن هستم.

We are readinig a book.

ما در حال کتاب خواندن هستیم.

 1. حال کامل (present perfect)

فرمول: فاعل+has/have+ شکل سوم فعل+ مفعول

مثال:

She has gone to the school.

او به مدرسه رفته است.

We have played the piano.

ما پیانو نواخته‌ایم.

 1. حال کامل استمراری (present perfect continuous)

فرمول: فاعل+ has/have been+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

مثال:

She has been practising math since moring.

او تا صبح ریاضی تمرین کرده است.

We have been practising math since morning.

ما تا صبح ریاضی تمرین کرده‌ایم.

 1. آینده ساده (future simple)

فرمول: فاعل+ will/shall + شکل اول فعل+ مفعول

مثال:

I will visit my grandma tomorrow.

من فردا مادربزرگم را ملاقات خواهم کرد.

 1. آینده استمراری (future continuous)

فرمول: فاعل+ will be / shall be+ شکل اول فعل+ ing+ مفعول

مثال:

I shall be going to the school tomorrow.

من فردا باید به مدرسه بروم.

 1. آینده کامل (future perfect)

فرمول: فاعل+ will have/shall have+ شکل سوم فعل+ مفعول

مثال:

I will have prepared my homeworks by tomorrow morning.

من باید تکالیفم را برای فردا صبح آماده کرده باشم.

 1. آینده کامل استمراری (future perfect continuous)

فرمول: فاعل+ will have been + شکل اول فعل+ ing + مفعول

مثال:

He will have been going to school tomorrow.

او فردا راه مدرسه خواهد بود.

انواع فعل در انگلیسی

انواع فعل در زبان انگلیسی

اگر فاکتور زمان را در نظر نگیریم افعال انگلیسی در ۱۱ دسته مختلف قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

 • Action verbs (افعال عمل)
 • Stative verbs (افعال ثابت)
 • Transitive verbs(افعال گذرا)
 • Intransitive verbs(افعال ناگذرا)
 • Linking verbs(افعال ربط)
 • Helping verbs (افعال کمکی)
 • Modal verbs(افعال معین)
 • Regular verbs(افعال با قاعده)
 • Irregular verbs(افعال بی‌قاعده)
 • Phrasal verbs(افعال مرکب)
 • Infinitives(مصدرها)

در ادامه به توضیح هر دسته می‌پردازیم:

Action verbs  (افعال عمل)

این دسته از افعال همان گونه که نام آنها پیداست، بر انجام شدن کاری دلالت می‌کنند. برخی از این افعال عبارت هستند از:

 • run
 • swim
 • help
 • ignore
 • believe

مثال:

 • I work at a factory.
 • Cats chase mice.
 • We listened to the woman’s amazing story.

Stative verbs (افعال ثابت)

از این افعال برای توصیف شرایط، بیان احساسات و عقاید استفاده می‌شود. این افعال به صورت استمراری کاربرد ندارند. برخی از این افعال عبارت‌اند از:

 • love
 • want
 • own
 • have
 • resemble

مثال:

 • The mansion has five bathrooms.
 • Allie loves her younger sisters.
 • My car needs an oil change.

Transitive verbs(افعال گذرا)

افعال گذرا افعالی هستند که در جمله به طور مستقیم با مفعول همراه می‌شوند. برای مثال:

 • Leonardo ate a delicious pepperoni pizza.
 • The wealthy man bought three paintings.
 • She really hates broccoli.

 Intransitive verbs(افعال ناگذرا)

افعال ناگذرا برخلاف افعال گذرا به با مفعول نمی‌آیند. مثال‌هایی از این افعال به صورت زیر است:

 • Airplanes fly.
 • The children slept while the adults worked.
 • The terrified monkeys hid in the trees after they saw the gigantic hungry snake.

Linking verbs (افعال ربط)

افعال ربط نوع خاصی از افعال ثابت هستند که فاعل اصلی را به فاعل مکمل پیوند می‌دهند. افعال کمکی می‌توانند ناگذرا باشند. برخی از این افعال عبارت‌اند از:

 • be
 • become
 • seem
 • appear
 • grow

مثال:

 • Mike is a great dancer.
 • That gold watch looks expensive.
 • Suddenly, the mall got really crowded.

Helping verbs (افعال کمکی)

افعال کمکی افعالی هستند که در جمله همراه با فعل اصلی سعی در تغییر زمان فعل یا تغییر معنای جمله دارند. برخی از این افعال عبارت‌اند از:

 • be
 • have
 • do
 • can
 • will

مثال:

 • The musician has performed in concerts all over the world.
 • My cat is getting slow in her old age.
 • Cheetahs can run incredibly fast.

Modal verbs (افعال معین)

افعال معین زیرگروه افعال کمکی هستند. این افعال برای ایجاد حالات خاص در جمله به کار می‌روند. تعدادی از این افعال به شرح زیر هستند:

 • can
 • may
 • might
 • must
 • would

مثال:

 • Once you finish your homework, you may play outside.
 • We must carefully add two eggs to the mixing bowl.
 • I would go to the movies if I wasn’t busy working.

 Regular verbs(افعال با قاعده)

افعال با قاعده افعالی هستند که حالت گذشته و فعل ماضی آن به ed یا d یا t ختم شود.

 • jump becomes jumped
 • slip becomes slipped
 • try becomes tried
 • sleep becomes slept
 • lend becomes lent

مثال:

 • He walked two miles to the post office.
 • We purchased all of the supplies that we needed for the camping trip.
 • Tiffany had noticed something strange about Marcus’s story.

 Irregular verbs(افعال بی‌قاعده)

فعل بی‌قاعده فعلی است که حالت ماضی آن به -ed، -d ختم نمی‌شود. اغلب، املای این افعال به طور چشمگیری تغییر می‌کند یا حتی ممکن است اصلاً تغییر نکند. برخی از این افعال عبارت‌اند از:

 • be becomes am, is, are, was, were, be, being, and been
 • eat becomes ate, eaten
 • fly becomes flew, flown
 • catch becomes caught
 • set becomes set

مثال:

 • Cindy knew all of the right answers.
 • This junky computer has given me nothing but headaches since I bought it.
 • The workers took the furniture out of the moving truck.

Phrasal verbs (افعال مرکب)

افعال ترکیبی از یک فعل با حروف اضافه یا قیدهایی تشکیل شده‌اند و معنایی متفاوت ایجاد می‌کنند. برای مثال، فعل shut به معنای «بستن» است و قید down به معنای «پایین» است. با این حال، فعل ترکیبی shut down به معنای متوقف کردن عملیات است. برخی از این افعال عبارت‌اند از:

 • ask for (درخواست کردن)
 • put up with (تحمل کردن)
 • talk down to (صحبت‌کردن)
 • lock up (قفل‌کردن)
 • cut across (برش دادن)

مثال:

 • The frustrated business owner closed down his store. (close down = بستن)
 • Dave loves to show off his baseball trophies. (show off = خودنمایی‌کردن)
 • My mother always told me it is a good idea to put some money away in case of emergencies. (put away = کنارگذاشتن)

 Infinitives(مصدرها)

آخرین دسته در واقع اصلاً فعل نیستند. با این حال، مصدرها بسیار شبیه فعل هستند؛ زیرا از آنها مشتق شده‌اند. مصدرها به صورت‌های مختلفی مانند اسم، صفت یا قید استفاده می‌شوند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 • To play guitar in a rock band is my goal.
 • If you are looking for the best restaurants in town, Luis is the person to ask.
 • The writing in the letter was too small to see.

جهت مطالعه بیشتر: 

یادگیری زبان در تیکا

افعال نقش بسیار مهمی در یک زبان ایفا می‌کنند. بدون افعال زبانی وجود نخواهد داشت و بدون زمان نیز جامعه بی‌معنی است. افعال در زبان انگلیسی فارغ از زمانشان انواع مختلفی دارند که سعی کردیم همه آن‌ها را در این مقاله پوشش دهیم. برای یادگیری زبان و دانلود منابع رایگان بیشتر با مجله آموزش زبان تیکا همراه باشید.

یادگیری زبان انگلیسی در تیکا

انواع فعل در زبان انگلیسی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات

user-image

پارسا مهری

کلاس های فری دیسکاشن برای تقویت مکالمه دارید؟ کسی استاد خوب میشناسه معرفی کنه؟

20 آذر 2022

user-image

لیلا فارغ

صرف افعال بی قاعده رو هم بگید خوبه!

20 آذر 2022

user-image

پریسا

کتاب برای افعال مرکب معرفی میکنید بخونیم انواع و مثال هاشو؟

20 آذر 2022

user-image

زهرا طهماسبی

گرامر افعال بی قاعده رو دارید؟

20 آذر 2022

user-image

الهام طالبی

البته افعال بی قاعده خیلی گرامرهای استثنا دارن که اگه اون هم تو مقالات بنویسید عالی میشه

20 آذر 2022