اساتید پیشنهادی:

انواع فعل در زبان آلمانی

خاطره محمدی
خاطره محمدی
چهارشنبه, 29 آذر 2022

دسته بندی : german-grammar

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تعداد بازدید : 15647

فعل در زبان آلمانی

وقتی زمان آن رسید که در یادگیری زبان آلمانی به سطح بعدی صعود کنید، یکی از مفیدترین چیزهایی که در  یادگیری دستور زبان می‌توانید یاد بگیرید افعال هستند. ممکن است از دوران مدرسه خود به یاد بیاورید که افعال درواقع نشان‌دهنده "انجام یک عمل" هستند. این بدان معناست که آنها به شما کمک می‌کنند تا بدوید، بپرید، پرتاب کنید، و بیاموزید.

در این مقاله به بررسی انواع فعل در زبان آلمانی خواهیم پرداخت.

فعل پرکاربرد sein در زبان آلمانی

در ساختار جملات آلمانی، فعل sein یکی از افعال بسیار پرکاربرد در زبان آلمانی است. علت محبوبیت این فعل این است که هم به صورت فعل اصلی و هم به صورت فعل کمکی قابل استفاده است. این فعل به معنای بودن است. در جدول زیر نحوه صرف این فعل را مشاهده می‌کنید:

صرف فعل در زمان حال

Ich bin

Du bist

er/sie/es ist

Wir sind

Ihr seid

Sie sind

 

صرف فعل در زمان گذشته

Ich war

Du warst

er/sie/es war

Wir waren

ihr wart

Sie waren

فعل sein به عنوان فعل اصلی

این فعل در چندین حالت به عنوان فعل اصلی در جمله استفاده می‌شود:

۱. حالت اول: همراه با صفت می‌آید.

مثال:

 1. Du bist nett.

تو مهربان هستی.

 

۲. حالت دوم: برای معرفی افراد و مفاهیم.

مثال:

 1. Das ist fateme. Sie ist Deutsche. Fateme ist Lehrerin.

این فاطمه است. او آلمانی است. فاطمه معلم است.

 

۳. حالت سوم: برای بیان تاریخ، سن و زمان.

مثال:

 1. Er ist 24 jahre alt.

او ۲۴ساله است.

 1. Heute ist der 21. May, Es ist 10 Uhr.

امروز ۲۱ام ماه می است. ساعت ۱۰ است.

فعل sein به عنوان فعل کمکی

در زبان آلمانی در زمان‌های حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل نیاز است تا از فعل کمکی استفاده شود. Sein یکی از این فعل‌ها است.

۱. حالت اول: در کنار افعال ناگذر همچون: gehen (رفتن)، laufen (دویدن)، fahren (راندن)، fallen (افتادن)، fliegen (پرواز کردن)، kommen (آمدن) و reisen (سفر کردن).

مثال:

 1. Er ist gelaufen.

او دوید.

۲. حالت دوم: در کنار افعال ناگذری که نشان‌دهنده شرایط هستند. همچون: aufwachen (بیدارشدن)، einschlafen (خوابیدن)، gefrieren (یخ‌زدن)، tauen (ذوب شدن) و sterben (مردن).

مثال:

 1. Ich bin eingeschlafen.

من خوابیدم.

۳. حالت سوم: در کنار افعالی همچون: bleiben (ماندن)، warden (تبدیل‌شدن)، gelingen (موفق شدن)، misslingen (شکست خوردن) و geschehen (اتفاق افتادن).

مثال:

 1. Wir sind zu hause geblieben.

من در خانه ماندم.

فعل کاربردی haben در زبان آلمانی

فعل haben نیز همچون sein یکی دیگر از پرکاربردترین افعال در زبان آلمانی است. این فعل نیز هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در جملات قابل استفاده است. این فعل به معنای داشتن است. در جدول زیر نحوه صرف این فعل را مشاهده می‌کنید:

صرف فعل در زمان حال

Ich habe

Du hast

er/sie/es hat

Wir haben

ihr habt

Sie haben

 

صرف فعل در زمان گذشته

Ich hatte

Du hattest

er/sie/es hatte

Wir hatten

ihr hattet

Sie hatten

فعل haben به عنوان فعل اصلی

این فعل در چند حالت مختلف به عنوان فعل اصلی در جمله به کار می‌رود:

۱. حالت اول: برای بیان مالکیت.

مثال:

 1. Er hat ein Auto.

او یک ماشین دارد.

۲. حالت دوم: برای اشاره به یک اسم.

مثال:

 1. Ich habe Zeit.

من وقت دارم.

 1. Du hast keine Geschwister.

تو خواهر یا برادر نداری.

 1. Sie hat blaue Augen.

او چشم‌های آبی دارد.

۳. حالت سوم: برای بیان اصطلاحات خاص

مثال:

 1. Ich habe es eilig.

من عجله دارم.

فعل haben به عنوان فعل کمکی

همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم در زبان آلمانی در زمان‌های حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل نیاز است تا از افعال کمکی بهره بگیریم. فعل haben یکی از این افعال است.

۱. حالت اول: در کنار افعال گذرا.

مثال:

 1. Er hat den Tisch gedeckt.

او میز را چید.

۲. حالت دوم: در کنار تمام افعال ناگذرایی که نشان‌دهنده جابه‌جایی یا تغییر شرایط نیستند.

مثال:

 1. Peter hat getanzt.

پیتر رقصید.

۳. در کنار افعال انعکاسی.

مثال:

 1. Ich habe mich verlaufen.

من گم شدم.

۴. حالت چهارم: در کنار افعالی همچون: anfangen (شروع کردن)، beginnen (شروع کردن)، zunehmen (وزن اضافه کردن)، abnehmen (وزن کم کردن) و aufhören (متوقف کردن).

مثال:

 1. Ich habe zugenommen.

من چاق شدم.

انواع فعل مودال در زبان آلمانی

افعال مودال افعالی هستند که برای بیان دیدگاه استفاده می‌شوند. افعال اصلی مودال در زبان آلمانی عبارت هستند از:

 1. Können (توانستن)
 2. Mögen (دوست داشتن)
 3. Dürfen (اجازه داشتن)
 4. Müssen (اجبار داشتن)
 5. Sollen (ترجیح دادن)
 6. Wollen (خواستن)

 

مثال:

 1. Max will/darf/soll Automechaniker werden.

مکس می‌خواهد/ اجازه دارد/ باید مکانیک خودرو شود‌.

انواع مصدر در زبان آلمانی

مصدرها درواقع حالت اولیه و شکل ابتدایی افعال در یک زبان هستند. در زبان آلمانی مصدرها معمولاً با پیوند en همراه هستند. زمانی می‌توانیم از مصدرها در جمله استفاده کنیم که جمله دارای یک فعل صرف شده باشد. در این صورت در دو حالت می‌توان از مصدر استفاده کرد:

۱. حالت اول: بدون حرف اضافه zu

مثال:

 1. Diese kleine Spinne kann mir nichts tun!

این عنکبوت کوچک نمی‌تواند به من آسیب بزند.

 

 1. Susi sieht eine Spinne von der Decke krabbein.

سوزی یک عنکبوت را می‌بیند که روی سقف می‌خزد.

 

 1. Susi läuft Hilfe holen.

سوزی می‌دود تا کمک بیاورد.

 

 1. Susi fand die Spinne vor ihrem Gesicht hängen.

سوزی متوجه عنکبوتی که جلوی صورتش آویزان است می‌شود.

 

۲. حالت دوم: با حرف اضافه zu

مثال:

 1. Susi versucht zu essen.

سوزی سعی می‌کند چیزی بخورد.

فعل‌های انعکاسی در زبان آلمانی

این افعال از ترکیب یک فعل اصلی با یک ضمیر انعکاسی ساخته می‌شوند. این افعال معادلی در زبان فارسی ندارند و به همین خاطر ممکن است فهم آنها کمی سخت باشد. ضمایر انعکاسی در زیر لیست شده‌اند:

 • Mich
 • Dich
 • Sich
 • Uns
 • Euch
 • Sich
 • Mir
 • Dir
 • Sich
 • Uns
 • Euch
 • Sich

برای مطالعه بیشتر در مورد "جملات ضروری برای سفر به آلمان" روی عبارت کلیک کنید.

انواع فعل انعکاسی در زبان آلمانی

۱. دسته اول: افعالی هستند که ضمیر انعکاسی آنها معنای خود می‌دهد.

مثال:

 1. Sich mit wasser und Seife waschen.

خود را با آب و صابون شستن

۲. دسته دوم: افعالی هستند که با اضافه شدن ضمیر انعکاسی معنای آنها به طور کلی تغییر می‌کند.

مثال:

 1. Sie stelt sich das neue Büro vor.

او دفتر جدید را تصور کرد.

نکات ساخت افعال انعکاسی

در ساخت افعال انعکاسی حتماً به نکات زیر توجه کنید:

 • افعال و ضمایر انعکاسی باید با فاعل جمله متناسب باشند.
 • ضمیر انعکاسی در جمله نقش مفعول دارد.

فعل‌های گذرا و ناگذرا در آلمانی

افعال گذرا افعالی هستند که حتماً به یک مفعول نیاز دارند و افعال ناگذرا افعالی هستند که به مفعول مستقیم نیاز ندارند.

مثال افعال گذرا:

 1. Heute hat Zahra mit ihren kindern eine Sandburg gebaut.

امروز زهرا به همراه فرزندش یک قلعه شنی ساخت.

مثال افعال ناگذرا:

 1. Zahra ist an der Ostsee.

زهرا در کنار دریای بالتیک است.

افعال مجهول در زبان آلمانی

از فعل مجهول اغلب برای تأکید بر فعل انجام شده و نه فاعل استفاده می‌کنیم.

مثال:

 1. Ein Mann wurde angefahren.

یک مرد زیر گرفته شد. (با ماشین)

فرمول ساخت فعل مجهول به صورت زیر است:

فاعل + صرف شده فعل werden + مفعول + حالت سوم فعل اصلی

جزوه آموزش گرامر مبتدی آلمانی از A1 همراه با مثال

یادگیری زبان در تیکا

همان گونه که ملاحظه نمودید تنوع افعال در زبان آلمانی بسیار زیاد است و همین موضوع یادگیری این زبان را برای زبان‌آموزان تا حد زیادی سخت کرده است. آنچه که شما را در یادگیری زبان آلمانی کمک می‌کند تمرین پیوسته است.

حتی اگر به گرامر آلمانی تسلط ندارید، به تمرین زبان ادامه دهید. جزوه آموزش گرامر مبتدی آلمانی از A1 یک شروع خوب است. آلمانی زبانان همچنان شما را درک خواهند کرد  و تلاش شما برای یادگیری زبان آن ها را تحسین خواهد کرد! برای استفاده از منابع خودآموز زبان بیشتر با تیکا همراه باشید.

یادگیری زبان آلمانی در تیکا

انواع فعل در زبان آلمانی

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

خاطره محمدی

تولید محتوا

خاطره محمدی هستم و دنیا رو با واژگان لمس می‌کنم. چند ساله که حوزه‌های مختلف رو با کلمات روایت می‌کنم. کتاب‌های ادبی، موزیک، فیلم و برنامه‌های آشپزی بیشترین علاقه‌مندی‌های من هستند. هنوز هم بعد از دیدن فیلم‌های پلیسی-معمایی تصمیم می‌گیرم وقتی بزرگ شدم، کارٱگاه بشم.

نظرات