اساتید پیشنهادی:

واژگان اثاثیه و لوازم خانه در زبان انگلیسی – قسمت دوم

رضا آقامحمد
رضا آقامحمد
پنج‌شنبه, 14 فروردین 2024

دسته بندی : vocabulary

زمان مطالعه : 6 دقیقه

تعداد بازدید : 236

واژگان اثاثیه و لوازم خانه در زبان انگلیسی – قسمت دوم


همانطور که در مقاله اول یعنی واژگان اثاثیه و لوازم خانه در زبان انگلیسی – قسمت اول خواندید این واژگان انگلیسی به شما کمک می‌کنند تا در مکالمات مرتبط با اثاثیه و لوازم خانه به راحتی و با اطمینان بیشتری اظهار نظر کنید. مطالعه مقاله چگونه در مکالمه زبان انگلیسی حرفه ای شویم؟ به شما پیشنهاد می شود. در ادامه  با ما همراه شوید تا این لحظات یادگیری وسایل خانه به انگلیسی را شروع کنیم.


اصطلاحات حمام به انگلیسی

"حمام" نیاز به درک اصطلاحاتی مانند "لبه" (/sɪŋk/) و "شاور" (/ʃaʊər/) دارد. آشنا بودن با این کلمات اساسی است برای توصیف مشکلات یا ترجیحات هنگام بحث در مورد بازسازی یا تعمیرات.

اصطلاحات حمام به انگلیسی


• Bathtub (وان حمام)
تلفظ:  /ˈbæθ.tʌb/
مثال: I like to relax in the bathtub after a long day at work.
ترجمه: من دوست دارم بعد از یک روز طولانی کاری در وان حمام استراحت کنم.


• Shower Head (سر دوش)
تلفظ: /ˈʃaʊ. ər hɛd/
مثال: Adjust the shower head for the desired water pressure.
ترجمه: سر دوش را برای فشار آب مورد نظر تنظیم کنید.


• Toilet Paper Holder (نگهدارنده دستمال توالت)
تلفظ: /ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpər ˈhoʊldər/
مثال: Make sure the toilet paper holder is always stocked.
ترجمه: مطمئن شوید که نگهدارنده دستمال توالت همیشه پر باشد.


• Towel Rack (قفسه حوله)
تلفظ: /ˈtaʊəl ræk/
مثال: Hang your wet towels on the towel rack to dry.
ترجمه: حوله های مرطوب خود را روی قفسه حوله آویزان کنید تا خشک شوند.


• Sink (سینک دستشویی)
تلفظ: /sɪŋk/
مثال: Wash your hands in the sink before leaving the bathroom.
ترجمه: دست‌های خود را قبل از خروج از حمام در سینک دستشویی بشویید.


• Mirror (آینه)
تلفظ: /ˈmɪrər/
مثال: The mirror in the bathroom is perfect for checking your appearance.
ترجمه: آینه حمام برای بررسی ظاهر شما عالی است.


• Shampoo (شامپو)
تلفظ: /ʃæmˈpuː/
مثال: Use a good-quality shampoo for healthy and shiny hair.
ترجمه: برای موهای سالم و درخشان از یک شامپو با کیفیت استفاده کنید.


• Conditioner (نرم کننده)
تلفظ: /kənˈdɪʃənər/
مثال: Apply conditioner after shampooing for silky smooth hair.
ترجمه: برای موهای صاف و ابریشمی، بعد از شامپو کردن، نرم کننده بمالید.


• Toothbrush Holder (جا مسواکی)
تلفظ: /tuːθ.brʌʃ ˈhoʊldər/
مثال: Keep your toothbrush in the holder to maintain hygiene.
ترجمه: برای حفظ بهداشت، مسواک خود را در نگهدارنده نگه دارید.


• Toothpaste (خمیر دندان)
تلفظ: /tuːθpeɪst/
مثال: Apply a small amount of toothpaste on your toothbrush.
ترجمه: مقدار کمی از خمیر دندان را بر روی مسواک بزنید.


کلمات مرتبط با حمام به انگلیسی


• Bath Mat (فرش حمام)
تلفظ: /bæθ mæt/
مثال: Place a bath mat outside the tub to prevent slipping.
ترجمه: یک فرش حمام را بیرون از وان قرار دهید تا از سر خوردن جلوگیری شود.

• Cabinet (کمد)
تلفظ: /ˈkæbɪnɪt/
مثال: Store your toiletries in the bathroom cabinet for easy access.
ترجمه: لوازم آرایش خود را برای دسترسی آسان در کابینت حمام نگهداری کنید.

• Exhaust Fan (فن تهویه)
تلفظ: /ɪɡˈzɔːst fæn/
مثال: Turn on the exhaust fan to eliminate moisture after a shower.
ترجمه: برای از بین بردن رطوبت بعد از حمام، فن را روشن کنید.

• Scale (ترازو)
تلفظ:  /skeɪl/
مثال: Use the scale to monitor your weight regularly.
ترجمه: از ترازو برای پیگیری منظم وزن خود استفاده کنید.

• Faucet (شیرآلات)
تلفظ: /ˈfɔːsɪt/
مثال: Fix the leaky faucet to conserve water in the bathroom.
ترجمه: شیرآلات را تعمیر کنید تا آب در حمام صرفه‌جویی شود.

• Towel Hooks (آویز حوله)
تلفظ: /taʊəl hʊks/
مثال: Hang your towels on the hooks for easy access.
ترجمه: حوله های خود را برای دسترسی آسان به قلاب آویزان کنید.

• Hand Dryer (خشک کن دست)
تلفظ: /hænd ˈdraɪər/
مثال: Use the hand dryer to quickly dry your hands.
ترجمه: از خشک کن دست برای سریع خشک کردن دست‌های خود استفاده کنید.

• Shower Curtain (پرده حمام)

تلفظ: /ˈʃaʊər ˈkɜːrtən/
مثال: The shower curtain adds a decorative touch to the bathroom.
ترجمه: پرده حمام یک نگاه تزئینی به حمام اضافه می‌کند.

• Razor (تیغ)
تلفظ: /ˈreɪzər/
مثال: Keep your razor in a safe place to avoid accidents.
ترجمه: تیغ خود را در مکانی امن نگه دارید تا از حوادث جلوگیری کنید.


اثاثیه فضای باز در انگلیسی

گسترش فضای زندگی خود به فضای باز اصطلاحاتی مانند "اثاثیه پتیو" و "صندلی باغ" شامل می‌شود. تلفظ صحیح این کلمات (/ˈpæ.ti.oʊ/ و /ˈɡɑːrdən bɛntʃ/) هنگام برنامه‌ریزی گردهمایی‌ها یا آراستن منطقه بازیافت شده از آن سرچشمه می‌گیرد.

اثاثیه فضای باز در انگلیسی


• Patio Furniture (مبلمان راحتی پاسیو)
تلفظ: /ˈpætioʊ ˈfɜːrnɪtʃər/
مثال: Arrange comfortable patio furniture for outdoor relaxation.
ترجمه: مبلمان راحتی پاسیو را برای استراحت در فضای باز بچینید.


• Outdoor Dining Set (مجموعه ناهار خوری فضای باز)
تلفظ: /ˈaʊtˌdɔːr ˈdaɪnɪŋ sɛt/
مثال: Enjoy meals in the fresh air with an outdoor dining set.
ترجمه: از وعده های غذایی خود در هوای تازه با یک ست ناهار خوری در فضای باز لذت ببرید.


• Sun Umbrella (چتر آفتاب‌گیر)
تلفظ: /sʌn ˌʌmˈbrɛlə/
مثال: Place a sun umbrella to provide shade on hot summer days.
ترجمه: برای ایجاد سایه در روزهای گرم تابستان، یک چتر آفتاب قرار دهید.


• Hammock (تخت‌های اراک)
تلفظ: /ˈhæmək/
مثال: Sway in a hammock and enjoy a peaceful afternoon nap.
ترجمه: در یک ننو تاب بخورید و از یک چرت بعد از ظهر آرام لذت ببرید.


• Fire Pit (آتش دان)
تلفظ: /faɪr pɪt/
مثال: Gather around the fire pit for a cozy evening outdoors.
ترجمه: برای یک غروب دنج در فضای باز در اطراف آتش دان جمع شوید.


• Garden Bench (نیمکت باغ)
تلفظ: /ˈɡɑːrdən bɛntʃ/
مثال: A garden bench provides a peaceful spot to enjoy nature.
ترجمه: نیمکت باغ یک مکان آرام برای لذت بردن از طبیعت فراهم می‌کند.


• Outdoor Rug (فرش فضای باز)
تلفظ: /ˈaʊtˌdɔːr rʌɡ/
مثال: Place an outdoor rug to add comfort and style to your patio.
ترجمه: یک فرش فضای باز را قرار دهید تا راحتی و شیکی به حیاط خود اضافه شود.


• Gazebo (آلاچیق)
تلفظ: /ɡəˈziːboʊ/
مثال: The gazebo is a perfect place for outdoor gatherings and events.
ترجمه: آلاچیق یک مکان ایده‌آل برای گردهمایی‌ها و رویدادهای فضای باز است.


• Barbecue Grill (کباب‌پز)
تلفظ: /ˈbɑːrbɪˌkjuː ɡrɪl/
مثال: Use the barbecue grill for outdoor cooking and gatherings.
ترجمه: از کباب پز برای پخت و پز و مجالس در فضای باز استفاده کنید.


• Planters (گلدان‌ها)
تلفظ: /ˈplæntərz/
مثال: Decorate your patio with colorful flowers in planters.
ترجمه: حیاط خود را با گل‌های رنگارنگ در گلدان‌ها تزئین کنید.


اثاثیه فضای باز در زبان انگلیسی


• Folding Table and Chairs (میز و صندلی‌های تاشو)
تلفظ: /ˈfoʊldɪŋ ˈteɪbəl ænd tʃɛrz/
مثال: Use a folding table and chairs for convenient outdoor dining.
ترجمه: برای غذاخوری در فضای باز به راحتی، از میز و صندلی‌های تاشو استفاده کنید.


• Lawn Ornaments (تزئینات چمن)
تلفظ: /lɔːn ˈɔːrnəmənts/
مثال: Place lawn ornaments to add a touch of personality to your yard.
ترجمه: تزئینات چمن را قرار دهید تا یک ظاهری زیبا به حیاط خود اضافه شود.


• Swing Set (مجموعه‌ی تاب)
تلفظ: /swɪŋ sɛt/
مثال: Children love playing on a swing set in the backyard.
ترجمه: بچه ها عاشق بازی روی تاب در حیاط خلوت هستند.


• Fountain (آب‌نما)
تلفظ: /ˈfaʊntən/
مثال: Add a fountain for a soothing water feature in your garden.
ترجمه: یک فواره برای آب نمایی آرامش بخش در باغ خود اضافه کنید.


• String Lights (ریسه)
تلفظ: /strɪŋ laɪts/
مثال: Hang string lights to create a cozy ambiance in the evening.
ترجمه: ریسه‌ها را آویزان کنید تا فضایی دنج در عصر ایجاد کنید.


• Outdoor Clock (ساعت برای فضای باز)
تلفظ: /ˈaʊtˌdɔːr klɒk/
مثال: Hang an outdoor clock to keep track of time while enjoying your patio.
ترجمه: یک ساعت در فضای باز آویزان کنید تا در حین لذت بردن از پاسیو، زمان را مشاهده کنید.


• Bug Zapper (دستگاه حشره کش)
تلفظ: /bʌɡ ˈzæpər/
مثال: Install a bug zapper to keep pesky insects away during summer nights.
ترجمه: برای دور نگه داشتن حشرات مزاحم در طول شب های تابستان، یک حشره کش نصب کنید.

 
اصطلاحات طراحی داخلی به زبان انگلیسی

برای واقعاً مسلط شدن به زبان دکوراسیون منزل به انگلیسی، درک اصطلاحات طراحی داخلی اساسی است. اصطلاحاتی مانند "حداقل‌گرا" و "جاذبه گرا" (/ˌɛkˈlɛktɪk/) کمک به انتقال ترجیحات استایلی شما هنگام بحث در مورد زیبایی منزل می‌کند.


اصطلاحات طراحی داخلی به زبان انگلیسی


• Interior Design (طراحی داخلی)
تلفظ: /ɪnˈtɪəriər dɪˈzaɪn/
مثال: Hire a professional for interior design to create a cohesive and stylish home.

ترجمه: برای ایجاد یک خانه منسجم و شیک، یک متخصص برای طراحی داخلی استخدام کنید.


• Color Palette (پالت رنگ)
تلفظ: /ˈkʌlər ˈpælɪt/
مثال: Choose a color palette that reflects the desired mood for each room.
ترجمه: پالت رنگی را انتخاب کنید که حالت دلخواه را برای هر اتاق منعکس کند.


• Accent Wall (دیوار برجسته)
تلفظ: /ˈæksənt wɔːl/
مثال: Paint one wall as an accent wall to add visual interest to the room.
ترجمه: یک دیوار را به عنوان دیوار برجسته رنگ کنید تا جذابیت بصری به اتاق اضافه شود.


• Furniture Arrangement (ترتیب اثاثیه)
تلفظ: /ˈfɜːrnɪtʃər əˈreɪndʒmənt/
مثال: Experiment with different furniture arrangements to find the best layout.
ترجمه: با چیدمان مبلمان مختلف آزمایش کنید تا بهترین چیدمان را پیدا کنید.


• Wall Art (تابلو دیواری)
تلفظ: /wɔːl ɑːrt/
مثال: Hang wall art to add personality and style to the interior space.
ترجمه: برای افزودن شخصیت و سبک به فضای داخلی، تابلو دیواری را آویزان کنید.


• Task Lighting (نورپردازی)
تلفظ: /tæsk ˈlaɪtɪŋ/
مثال: Use task lighting to illuminate specific areas for work or activities.
ترجمه: از نورپردازی برای روشن کردن مناطق خاص برای کار یا فعالیت استفاده کنید.


• Indoor Plants (گیاهان آپارتمانی)
تلفظ: /ˈɪndoʊr plænts/
مثال: Decorate with indoor plants to bring a touch of nature indoors.
ترجمه: با گیاهان داخلی تزئین کنید تا حسی از طبیعت به داخل خانه بیاورید.


• Layered Lighting (نورپردازی لایه‌ای)
تلفظ: /ˈleɪərd ˈlaɪtɪŋ/
مثال: Achieve a well-lit space by incorporating layered lighting with various fixtures.
ترجمه: با استفاده از نورپردازی چند لایه با وسایل مختلف، به فضایی با نور خوب دست یابید.


جمع بندی

 
هنگامی که به سفر مبلمان کردن خانه خود می‌روید، به یاد داشته باشید که یادگیری واژگان انگلیسی مرتبط با اثاثیه و لوازم خانه همانند انتخاب قطعات مناسب اهمیت دارد. این دانش زبانی نه تنها توانایی ارتباط مؤثر شما را افزایش می‌دهد، بلکه لایه‌ای از الگویی به درک شما از فضاهای داخلی افزوده می‌شود. آموزشگاه آنلاین زبان تیکا به شما در یادگیری موثر زبان کمک می کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با مشاور های تیکا تماس بگیرید.واژگان اثاثیه و لوازم خانه در زبان انگلیسی – قسمت دوم

اشتراک گذاری:

درباره نویسنده

author-image

رضا آقامحمد

تولید محتوا

من رضا آقامحمد یک فعال در حوزه سئو و گرافیک هستم. تخصص من در تحلیل و بهبود رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و محتواهای دیجیتال است و همچنین توانایی طراحی لوگوها، بنرها، تصاویر و موارد تبلیغاتی دیگر را دارم. من همواره به دنبال فرصت‌های جدید و چالش‌های جذاب در حیطه کاری خود هستم.

نظرات