فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
پرستو نظیفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 39 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
ساجده آخوندی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا93 زبان آموز / 649 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
احمد باقری نیا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 76 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:70 هزار تومان
هزینه هر جلسه:140 هزار تومان
نرگس غریب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 83 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
محمود فرجام
محمود فرجام
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:280 هزار تومان
زهرا طاهری تقوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا18 زبان آموز / 30 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا110 زبان آموز / 422 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
هادی زهیری فر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا39 زبان آموز / 78 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:175 هزار تومان
علی صارمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 21 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
محمد رضازاده کاوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا133 زبان آموز / 236 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان