فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا131 زبان آموز / 565 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
زهرا طاهری تقوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا19 زبان آموز / 30 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
هادی زهیری فر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا48 زبان آموز / 101 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
مریم اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
زهرا سالاریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 111 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
علی صارمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا15 زبان آموز / 21 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
محمد رضازاده کاوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا139 زبان آموز / 270 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
علی مهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا31 زبان آموز / 61 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
مهرداد حاجی لو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا15 زبان آموز / 41 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
پرستو نظیفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 54 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان