فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
زینه البوظه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 43 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا22 زبان آموز / 66 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
زهرا طاهری تقوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
حسام خازم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
نرگس غریب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان
هادی زهیری فر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:115 هزار تومان
مریم اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
علی صارمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 21 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مرتضی بعلبکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا69 زبان آموز / 239 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
محمد رضازاده کاوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا99 زبان آموز / 233 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان