فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مریم اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 24 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
محمد رضازاده کاوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا187 زبان آموز / 400 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا194 زبان آموز / 905 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
پدرام سرکانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
رافع آدم الهاشمي
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:75 هزار تومان
هزینه هر جلسه:225 هزار تومان
نرگس غریب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا42 زبان آموز / 148 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
هادی زهیری فر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 111 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
زهرا سالاریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 192 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
علی صارمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 21 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
علی مهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا39 زبان آموز / 67 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان