فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
محمد رضازاده کاوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا198 زبان آموز / 431 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا207 زبان آموز / 992 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
رافع آدم الهاشمي
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:75 هزار تومان
هزینه هر جلسه:225 هزار تومان
نرگس غریب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا44 زبان آموز / 191 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
مریم اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا12 زبان آموز / 24 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
علی مهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا39 زبان آموز / 69 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
پرستو نظیفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا36 زبان آموز / 70 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان