فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
عربیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
پرستو نظیفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 39 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
نرگس غریب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 83 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
زهرا طاهری تقوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا18 زبان آموز / 30 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
رفیع اله ثرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا110 زبان آموز / 422 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
محمد رضازاده کاوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا133 زبان آموز / 236 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
علی مهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 59 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان