فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
چینیحذف فیلتر
حذف فیلتر
سایان کریمی
سایان کریمی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
فاطمه بهزادنژاد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 13 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:210 هزار تومان
مرضیه لاله زار(جویائو)
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:36 هزار تومان
هزینه هر جلسه:360 هزار تومان
مهسا ناظری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
الهام جعفری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فاطمه تاج فیروز
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا51 زبان آموز / 564 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سینا پارسامهر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان