فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا15 زبان آموز / 9 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
ویدا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا43 زبان آموز / 278 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
بهسا آئینه وند
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سهیلا کاظم لو
سهیلا کاظم لو
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سنا کریمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
یاسمن محمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
افشین جعفرزاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
ترانه یعقوبی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا19 زبان آموز / 41 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سولماز نورایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
دنیا شیرازی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:125 هزار تومان