فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سیده تیام صادقیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا26 زبان آموز / 97 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
صبا جم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان
ویدا سماوات
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سیده لعیا امام زاده ئی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 28 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:115 هزار تومان
الیا قاسمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا24 زبان آموز / 46 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
بهاره بختیار
بهاره بختیار
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
صنم رحمانی
صنم رحمانی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مهسا برزگر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا19 زبان آموز / 29 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:40 هزار تومان
پرنیا داودابادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:40 هزار تومان