فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
تبسم ایزدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:245 هزار تومان
صنم رحمان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 120 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا42 زبان آموز / 284 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
مریم سیفی نژاد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا136 زبان آموز / 2096 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:185 هزار تومان
ویدا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا52 زبان آموز / 388 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
طلیعه کمالزاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
نسترن مردکاری
نسترن مردکاری
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
کاملیا اقبالی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 25 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
آتنا کمالی
آتنا کمالی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان