فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
حسین امینی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا40 زبان آموز / 45 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
ویدا سماوات
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
پرنیا داودابادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:40 هزار تومان
حسین شریف پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مهشاد شفقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا24 زبان آموز / 53 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
فاطمه معتمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا75 زبان آموز / 181 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:40 هزار تومان
زهرا کاه عبداله
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
محمد حسین شمسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
زهرا منصوری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
شقایق کمالی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان