فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
مهدیه اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا14 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:105 هزار تومان
ویدا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا58 زبان آموز / 399 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
عاطفه سجادیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
راز موسوی
راز موسوی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
کیانا کمندی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
امیدرضا صابری انصاری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
سارا رضوانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 99 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
هدیه اسکندری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
مینا پاشازانوس
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
فاطمه شیخ شعاعی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا22 زبان آموز / 33 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان