فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
ویدا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا43 زبان آموز / 278 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
هدیه اسکندری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان
فاطمه شیخ شعاعی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا20 زبان آموز / 29 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
حسین شریف پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مهشاد شفقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا43 زبان آموز / 180 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:17 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
شقایق کمالی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
کمال رحیم زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 34 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
عسل شرف نژاد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
بهار خیامی
بهار خیامی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:500 هزار تومان
سلما برزگر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا22 زبان آموز / 22 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان