فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
حسین عطائی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 31 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:165 هزار تومان
فروغ زره پوش
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 248 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:285 هزار تومان
حانیه طائب
حانیه طائب
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
زهرا رضایی
زهرا رضایی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
پریناز باباخان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
محسن جهانگیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 48 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:105 هزار تومان
ویدا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا47 زبان آموز / 333 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
فائزه پاشائی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 4 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:175 هزار تومان
مرتضی راشدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:245 هزار تومان
...