فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سوزان خلیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 350 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
صبا جم
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان
آیدا توکل پور
آیدا توکل پور
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
نسترن قربانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
مهرنوش ایمانی پارسا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
ویدا سماوات
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
کیمیا مرادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:129 هزار تومان
نیایش خواجه‌ زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا47 زبان آموز / 43 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
سیده لعیا امام زاده ئی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 28 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:115 هزار تومان