فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
الیانا حشمتی
الیانا حشمتی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
آتنا محمدطاهری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 17 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
شقایق کمالی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
کمال رحیم زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 34 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
سوزان خلیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا117 زبان آموز / 509 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:95 هزار تومان
شهربانو موسی خانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
مینا رحمانی
مینا رحمانی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:0 هزار تومان
مهدیه فیض آبادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
پریناز نجفی
پریناز نجفی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:140 هزار تومان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان