فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
درسا حاتمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا12 زبان آموز / 28 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:140 هزار تومان
محمدمهدی موسوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
فاطمه میروردی
فاطمه میروردی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
سید محمود رضا بنی فاطمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
یگانه درخشان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
محسن جهانگیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 69 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:140 هزار تومان
ویدا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا58 زبان آموز / 406 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
عذری حسینی
عذری حسینی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مائده ناجی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
زهرا یوسفی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
...