فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
محسن غلامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
مینا مولایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا59 زبان آموز / 307 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان