فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه قنبربهشتی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:125 هزار تومان
شاهین مفیدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
نگین سادات حسینی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 56 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
سارا کیوانلو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا63 زبان آموز / 94 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مژگان رضایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا36 زبان آموز / 123 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان