فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
نگین سادات حسینی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا19 زبان آموز / 90 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سارا کیوانلو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا66 زبان آموز / 97 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
مژگان رضایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا47 زبان آموز / 212 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
شادی هاشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا201 زبان آموز / 1043 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان