فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
انگلیسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
مهدی صالح علمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
عماد مسرور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
پیمان مقبل
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
نسیم حبیبی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
سعید تیموریان مطلق
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:350 هزار تومان
هزینه هر جلسه:700 هزار تومان
سحر حسنپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا22 زبان آموز / 80 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
احسان گنجی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا22 زبان آموز / 78 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:90 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
علی بشردوست
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 27 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
احسان عطائی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:200 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان