فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
یلدا دایم امید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 281 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان
ریحانه نفر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سمیه خالدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 795 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:540 هزار تومان
نسرین حسنی فر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 17 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
پرستو رمضانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:175 هزار تومان
امین خداداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 65 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
سارا نصیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 18 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
سپیده مهرپویان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا18 زبان آموز / 128 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
الکا کیانی پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 43 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
ریحانه ابراهیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:500 هزار تومان