فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سمیه خالدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا47 زبان آموز / 729 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
الکا کیانی پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 40 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان
آروین رجبی
آروین رجبی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
محمدحسین فتحیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
یلدا دایم امید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا24 زبان آموز / 110 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
ناعمه بریمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
حمید اسدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا19 زبان آموز / 52 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان