فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه یزدانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا48 زبان آموز / 155 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
خدیجه امیدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا37 زبان آموز / 489 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
الهام صافی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:135 هزار تومان
سمیه خالدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا37 زبان آموز / 602 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
ندا مدیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سمیه میری پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
علی شریفی
علی شریفی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
نیکی بوستانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 53 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سامره پوررضایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
زهرا طاهری تقوی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان