فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
امین خداداد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 44 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
سپیده مهرپویان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا14 زبان آموز / 88 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
زهرا حاجی پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا42 زبان آموز / 199 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
سحر علیزاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا16 زبان آموز / 121 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فریناز هدایت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا23 زبان آموز / 146 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
یلدا دایم امید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا42 زبان آموز / 212 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان
عفت عباسیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا72 زبان آموز / 603 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
فاطمه یزدانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا115 زبان آموز / 643 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فرزاد نبئی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا60 زبان آموز / 314 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
مهسا دهقان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا14 زبان آموز / 76 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان