فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
زهرا حاجی پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 59 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
فاطمه یزدانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا105 زبان آموز / 469 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سمیه خالدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا47 زبان آموز / 761 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:330 هزار تومان
سارا نصیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مونا محجوب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:165 هزار تومان
فرزاد نبئی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا31 زبان آموز / 228 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سین تیا بخشی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
اسما باغبان زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:188 هزار تومان
لالا پطروسیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
الکا کیانی پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 43 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان