فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
فرانسهحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
یلدا دایم امید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 281 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:155 هزار تومان
عفت عباسیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا77 زبان آموز / 715 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:280 هزار تومان
ایلیا داودی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا85 زبان آموز / 547 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
سمیه خالدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 795 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:540 هزار تومان
نسرین حسنی فر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 17 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
محمد خادمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:100 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
آروین رجبی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:550 هزار تومان
ناعمه بریمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سیما دیرمانچی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا193 زبان آموز / 1116 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان