فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
آلمانیحذف فیلتر
حذف فیلتر
زهرا زارعی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:95 هزار تومان
فاطمه طاهری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
علی فخریه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 52 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
محمد اخترآذر
محمد اخترآذر
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
الهام زاهدی فرد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 13 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:70 هزار تومان
هزینه هر جلسه:280 هزار تومان
نیلوفر امام
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
پرهام منشی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا51 زبان آموز / 204 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
مهشید فرخاد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا13 زبان آموز / 26 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فیروزه شعاعی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا15 زبان آموز / 62 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:60 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
سین تیا بخشی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان