فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
آلمانیحذف فیلتر
حذف فیلتر
دیانا قشلاقی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا44 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:70 هزار تومان
علی فخریه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 12 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مریم فخر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا44 زبان آموز / 46 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مهتاب بیات
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مَهرو مسعودی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 87 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:110 هزار تومان
حسین کریمی راد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا84 زبان آموز / 782 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
مینا صادقیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا180 زبان آموز / 630 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:75 هزار تومان
فاطمه بکرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا291 زبان آموز / 837 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سوزان خلیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 350 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
روژین مختاریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان