فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
آلمانیحذف فیلتر
حذف فیلتر
فرزانه اسدپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا89 زبان آموز / 933 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
آیدین معصومی
آیدین معصومی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:400 هزار تومان
اسما قاسمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
لیلا خوشنود هاشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا14 زبان آموز / 116 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
منا عشایری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 15 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:325 هزار تومان
آنیسا صالحی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا119 زبان آموز / 292 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:165 هزار تومان
آیدا راستیانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا47 زبان آموز / 135 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
علی فخریه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 54 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
مرضیه روزگار
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا40 زبان آموز / 378 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
مَهرو مسعودی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا161 زبان آموز / 839 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان