فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
آلمانیحذف فیلتر
حذف فیلتر
محمد اخترآذر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 31 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
پوریا محمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا115 زبان آموز / 514 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:348 هزار تومان
اسما قاسمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
منا عشایری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا15 زبان آموز / 29 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:422 هزار تومان
علی فخریه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 54 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
مرضیه روزگار
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا48 زبان آموز / 442 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
فرزانه اسدپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا92 زبان آموز / 973 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
مَهرو مسعودی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا176 زبان آموز / 989 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
حسین کریمی راد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا106 زبان آموز / 1200 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:235 هزار تومان
سهیل غفاری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:100 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان