فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا60 زبان آموز / 275 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا23 زبان آموز / 111 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان