فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا67 زبان آموز / 297 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
آرمان خواجویی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:140 هزار تومان
محمد عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
شکیلا شاهبختی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا45 زبان آموز / 236 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان