فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا75 زبان آموز / 339 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
لیلا نائینی
لیلا نائینی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
زهره ضیائی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا27 زبان آموز / 151 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا108 زبان آموز / 440 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان