فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
پگاه حقیقت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 26 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:420 هزار تومان
معصومه اسکندری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
توفیق کوچه مشکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 13 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
لیلا نائینی
لیلا نائینی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا106 زبان آموز / 517 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
زهره ضیائی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا43 زبان آموز / 290 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا121 زبان آموز / 508 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:370 هزار تومان