فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا11 زبان آموز / 46 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا73 زبان آموز / 373 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
شکیلا شاهبختی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا45 زبان آموز / 236 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
غزال صادقی فرد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا92 زبان آموز / 182 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان