فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا42 زبان آموز / 284 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
معصومه اسکندری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
توفیق کوچه مشکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
پگاه حقیقت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 26 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:420 هزار تومان
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا105 زبان آموز / 514 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
زهره ضیائی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا121 زبان آموز / 508 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:370 هزار تومان