فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ایتالیاییحذف فیلتر
حذف فیلتر
علیرضا زمان فشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا75 زبان آموز / 339 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:220 هزار تومان
آزاده عباسی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا27 زبان آموز / 149 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
سامان صفورا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا108 زبان آموز / 439 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان