فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مهدی سعادت نسب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
کیانا علیمحمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 16 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
امیرحسین اردوی تبادکان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
سلین آریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا86 زبان آموز / 285 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
فاطمه تاج فیروز
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا51 زبان آموز / 564 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سمانه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا63 زبان آموز / 719 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
سارا حجت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 87 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
هانیه اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 264 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:60 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
حسن جعفری نیارکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 829 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
مونا ایزدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 51 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:120 هزار تومان
هزینه هر جلسه:340 هزار تومان