فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مونا ایزدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سلین آریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 4 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
فاطمه تاج فیروز
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 243 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:125 هزار تومان
سمانه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا31 زبان آموز / 273 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
حسن جعفری نیارکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا39 زبان آموز / 532 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان