فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
سمانه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا66 زبان آموز / 818 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
امیرحسین اردوی تبادکان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
سلین آریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا90 زبان آموز / 328 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
سارا حجت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 87 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
حسن جعفری نیارکی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 845 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:50 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان