فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
کیانا علیمحمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
امیرحسین اردوی تبادکان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
سمانه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا58 زبان آموز / 634 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
سارا حجت
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا21 زبان آموز / 87 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
هانیه اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 264 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
مونا ایزدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 51 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:120 هزار تومان
هزینه هر جلسه:340 هزار تومان