فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
کیانا علیمحمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مینا متین راد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
امیرحسین اردوی تبادکان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
رومینا کرمانیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا62 زبان آموز / 458 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
هانیه اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 264 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
مونا ایزدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا29 زبان آموز / 51 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:120 هزار تومان
هزینه هر جلسه:340 هزار تومان