فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مونا ایزدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سلین آریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 4 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
رومینا کرمانیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا48 زبان آموز / 389 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان
هانیه اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا28 زبان آموز / 244 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:160 هزار تومان