فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مهدی سعادت نسب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
کیانا علیمحمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 24 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
سلین آریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا95 زبان آموز / 340 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
رومینا کرمانیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا68 زبان آموز / 501 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان