فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه حمزه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 273 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
ملیکا مهرپویا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا178 زبان آموز / 1024 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
سیده عسل غرضی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا84 زبان آموز / 328 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:7 هزار تومان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
رؤیا خلاصی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 4 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا89 زبان آموز / 704 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا107 زبان آموز / 922 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
نگین جمالیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نازنین کتیرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا267 زبان آموز / 496 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
غزل سپهبد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان