فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
سیده عسل غرضی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا38 زبان آموز / 66 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
نازنین کتیرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا225 زبان آموز / 386 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:143 هزار تومان
بهاره مرشدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا34 زبان آموز / 91 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
ملیکا مهرپویا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا163 زبان آموز / 843 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:97 هزار تومان
غزل سپهبد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
زهرا کاظمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا184 زبان آموز / 1079 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:50 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا72 زبان آموز / 476 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا92 زبان آموز / 806 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:80 هزار تومان
سحر محمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا108 زبان آموز / 1429 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان