فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه حمزه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا35 زبان آموز / 345 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:210 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا105 زبان آموز / 862 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا110 زبان آموز / 984 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نرگس حیدری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا103 زبان آموز / 509 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:205 هزار تومان
نگار امیرکاردوست
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
زهرا کاظمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا359 زبان آموز / 2695 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان
ملیکا مهرپویا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا185 زبان آموز / 1101 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:235 هزار تومان
مریم نوریه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
نازنین تاتار
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 15 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
پرنیان خادمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:5 هزار تومان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان