فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
زهرا کاظمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا315 زبان آموز / 2300 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان
ملیکا مهرپویا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا182 زبان آموز / 1058 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
نازنین تاتار
نازنین تاتار
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سیده عسل غرضی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا87 زبان آموز / 348 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:7 هزار تومان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
مریم باقری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
نگار امیرکاردوست
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
رؤیا خلاصی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:30 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
کوثر هاشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا94 زبان آموز / 747 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا108 زبان آموز / 947 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان