فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
فاطمه حمزه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا32 زبان آموز / 273 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
زهرا کاظمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا291 زبان آموز / 2069 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:55 هزار تومان