فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
ملیکا مهرپویا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا184 زبان آموز / 1088 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
مریم نوریه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نازنین تاتار
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
مریم باقری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:199 هزار تومان
نگار امیرکاردوست
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
کوثر هاشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا102 زبان آموز / 812 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا110 زبان آموز / 979 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نگین جمالیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:200 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
نازنین کتیرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا270 زبان آموز / 505 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:315 هزار تومان