فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
ملیکا مهرپویا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا182 زبان آموز / 1053 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
مریم باقری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
نگار امیرکاردوست
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
کوثر هاشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا1 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا94 زبان آموز / 744 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا108 زبان آموز / 944 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نگین جمالیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
نازنین کتیرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا268 زبان آموز / 500 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:315 هزار تومان
بهاره مرشدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا41 زبان آموز / 104 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:210 هزار تومان
فاطمه حمزه
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 307 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان