فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
کره ایحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
آرمیتا کیان نیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا106 زبان آموز / 901 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
فائزه عدالتیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا112 زبان آموز / 994 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
نگار امیرکاردوست
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا12 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
زهرا شاهسون پور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:15 هزار تومان
هزینه هر جلسه:180 هزار تومان
نازنین تاتار
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 18 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
کوثر هاشمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
زهرا کاظمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا390 زبان آموز / 2837 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:68 هزار تومان
نگین جمالیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:200 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
نازنین کتیرایی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا276 زبان آموز / 505 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:315 هزار تومان
بهاره مرشدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا42 زبان آموز / 104 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:210 هزار تومان