فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
میلاد کلبعلی
میلاد کلبعلی
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
شکیبا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:219 هزار تومان
امیرحسین خیابانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا30 زبان آموز / 134 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:182 هزار تومان
سپیده ابراهیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 12 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
فاطمه معتمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا87 زبان آموز / 272 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سید محمد ابراهیم رمضان زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 25 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
وحیده وحدتی مشهدیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا46 زبان آموز / 69 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان