فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حسین طوافی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 20 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:75 هزار تومان
هزینه هر جلسه:175 هزار تومان
سپیده ابراهیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 56 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
میلاد کلبعلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 8 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان
نسرین نیکجو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا12 زبان آموز / 20 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
شکیبا بهرامی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 6 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:219 هزار تومان
دریا بابادی نیا
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا8 زبان آموز / 30 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
امیرحسین خیابانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا31 زبان آموز / 159 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:230 هزار تومان
فاطمه معتمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا92 زبان آموز / 275 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
سید محمد ابراهیم رمضان زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 25 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان
وحیده وحدتی مشهدیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا50 زبان آموز / 72 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:260 هزار تومان