فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
سیما عبادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:500 هزار تومان
امیر رضا فرج زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 3 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
امیرحسین خیابانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا20 زبان آموز / 43 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
فاطمه معتمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا75 زبان آموز / 181 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:20 هزار تومان
هزینه هر جلسه:90 هزار تومان
مهدی زاهد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:85 هزار تومان