فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حسین طوافی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 20 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:75 هزار تومان
هزینه هر جلسه:175 هزار تومان
سپیده ابراهیمی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا6 زبان آموز / 57 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:195 هزار تومان
حانیه قرنجیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا20 زبان آموز / 106 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
مریم سلیمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا80 زبان آموز / 521 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
ندا کشیر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا15 زبان آموز / 37 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
مهشاد باباپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا78 زبان آموز / 130 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
ویکتوریا داتسیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:100 هزار تومان
هزینه هر جلسه:300 هزار تومان
نورا بیرم وند
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
مائده ثمره
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 7 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
میلاد کلبعلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا5 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:130 هزار تومان