فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
ایمان فلاح زاده
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا44 زبان آموز / 104 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:170 هزار تومان
مریم سلیمانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا54 زبان آموز / 318 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
فرناز قضاتلو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا10 زبان آموز / 33 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
ندا کشیر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا7 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان
حانیه قرنجیک
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 50 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
فاطمه امیری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا25 زبان آموز / 98 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:145 هزار تومان
مهشاد باباپور
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا65 زبان آموز / 106 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مهدی شیرمحمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا49 زبان آموز / 134 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:98 هزار تومان
نسرین نیکجو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 1 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:190 هزار تومان
نگین اکبری
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان