فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
روسیحذف فیلتر
حذف فیلتر
مهدی شیرمحمدی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا9 زبان آموز / 11 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:10 هزار تومان
هزینه هر جلسه:65 هزار تومان
مهتاب بیات
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان
فاطمه دویستی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
سیما عبادی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا2 زبان آموز / 5 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:25 هزار تومان
هزینه هر جلسه:500 هزار تومان
فرناز قضاتلو
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 2 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:120 هزار تومان
سید حسن حسینی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 10 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
امیرحسین خیابانی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا20 زبان آموز / 43 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:60 هزار تومان
ندا کشیر
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا3 زبان آموز / 23 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
آذین عرب خزائلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا4 زبان آموز / 0 کلاس برگزار شده
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:139 هزار تومان
پریسا صفری
پریسا صفری
مدرس جدید
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
جلسه آزمایشی:رایگان
هزینه هر جلسه:200 هزار تومان